2x Planeconoom (11) 32 u/w
Volgnummer: 14324

>2x Planeconoom (11) 32 u/w
Volgnummer: 14324
2x Planeconoom (11) 32 u/w
Volgnummer: 14324
2019-03-15T00:00:00+00:00
  • ZOETERMEER
  • Start datum: 15-03-2019
  • Eind datum: 01-04-2020

Standplaats: Zoeteremeer
Duur: 12 maanden, start z.s.m.
Optie tot verlenging: 1 x 12 maanden

Gemeente Zoetermeer
Zoetermeer is uitgegroeid tot een moderne, complete stad. In het stedennetwerk van de nieuwe Metropoolregio nemen we een centrale plaats in. De inwoners waarderen ‘hun’ stad als een stad met veel ruimte en groen, een goede infrastructuur en een hoog voorzieningenniveau. In Zoetermeer wonen ongeveer 124.000 inwoners. De stad heeft ongeveer 48.000 arbeidsplaatsen te bieden. Er ligt een toekomstvisie voor 2030, die inzet op het continueren van de vitale stad die we nu zijn. Een stad met een gezonde financiële basis, waar het prettig wonen, werken en recreëren is.

Stedelijke Ontwikkeling
De afdeling Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Zoetermeer opereert in een dynamische omgeving, waarin het beleid voor de stad gemaakt wordt, alsmede de plannen voor uitvoering en het uiteindelijk realiseren van (ruimtelijk) fysieke projecten in de stad. De afdeling bestaat uit vier teams: team Stedelijk beleid, team Ruimtelijk beleid, team Grondzaken en team Projectmanagement.

De missie van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling is: ”Samen maken wij van Zoetermeer een stad om trots op te zijn”.

Het team Grondzaken
Het team Grondzaken draagt zorg voor het uitvoeren van grondbeleid en de daaraan gekoppelde werkzaamheden. Binnen dit team werken de disciplines verwerving, beheer en uitgifte, vastgoed juridische advisering en vastgoedeconomie. Het team is onder meer verantwoordelijk voor het tijdig ter beschikking krijgen van vastgoed ten behoeve van (her)ontwikkeling op de korte en lange termijn, (contract)beheer van tijdelijk vastgoed en grond en voor de uitgifte daarvan. Namens de gemeente wordt onderhandeld met eigenaren en (toekomstige) gebruikers over prijs en andere voorwaarden, worden overeenkomsten opgesteld en wordt het bestuur geadviseerd. Binnen het team worden grond- en gebiedsexploitaties opgesteld. Het team heeft een adviserende rol op het gebied van juridische taken gericht op het brede spectrum van grondzaken en vastgoed in projecten en daarbuiten.

Opdracht
Als gevolg van haar ambities en een toename in (particuliere) initiatieven ziet de gemeente Zoetermeer haar projectenportefeuille groeien. Daarnaast vragen ontwikkelingen zoals de wijziging van de BBV verslagleggingsregels grondexploitaties, invoering van de Vpb-plicht en toenemende aandacht voor de beheersing van grondexploitaties veel aandacht en tijd van onze vastgoedeconomen. Ten behoeve van voornamelijk de reguliere werkzaamheden binnen projecten zijn wij op zoek naar een planeconoom.

De opdracht bestaat in hoofdzaak uit het verzorgen van de navolgende taken:
1. Ondersteuning en advisering van projectmanagers bij het opstellen van de businesscase in de haalbaarheidsfase van projecten (zowel grondbeleid gerelateerd als investeringsprojecten) en coördinatie van de inbreng van andere financiële- en fiscale expertise.
2. Financieel-economische begeleiding tijdens de uitwerkings- en uitvoeringsfase van projecten, waaronder:
– Opstellen en bewaken van projectbegrotingen, zowel voor projecten vallend onder actief grondbeleid als faciliterende projecten (kostenverhaal) en de periodieke (jaarlijkse) herzieningen daarvan.
– Adviseren bij de opdrachtbeschrijving t.b.v. de projectmanager m.b.t. de randvoorwaarden en uitgangspunten zoals die in de betreffende grond- en gebiedsexploitaties zijn vastgesteld.
– Ter beschikking stellen van budgetten en het voeren van het budgetbeheer van de plannen waarvoor de grondexploitatie of gebiedsexploitatie is vastgesteld.
– Voeren van de control op grondexploitaties en projectbegroting faciliterende projecten.
– Ondersteunen van de projectmanager in het voorzien en beheersen van de risico’s van projecten.
3. Vervullen van een zelfstandige rol m.b.t. het gevraagd en ongevraagd leveren van financieel-economische adviezen.
4. Betrokkenheid bij het opstellen van anterieure (realisatie) overeenkomsten en privaatrechtelijk overeenkomsten.
5. Het periodiek leveren van informatie aan het management t.b.v. risicomanagement, geldstroombeheer, managementrapportages, begroting en jaarrekening.

Profiel
– Werkzaam (geweest) als planeconoom;
– Een afgeronde HBO of WO opleiding;
– Kennis van ruimtelijke ordening en aanpalende vakgebieden;
– Kennis van relevante wet- en regelgeving;
– Relevante praktijkervaring;
– Analytisch vermogen;
– Onderkennen van maatschappelijke en juridische ontwikkelingen op het vakgebied;
– Onderhandelings- en communicatieve vaardigheden;
– Goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau (10 punten);
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als planeconoom in de afgelopen 6 jaar (30 punten);
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar binnen een gemeente (30 punten);
4. Minimaal 32 uur per week beschikbaar bij aanvang (10 punten).

Compententies
Van groot belang is niet alleen de vraag wat de planeconoom doet (zie werkzaamheden), maar bovenal hoe hij/ zij dat doet. Kennis van de inhoud blijft een wezenlijk element. Daarnaast is het essentieel weten om te gaan met de uiteenlopende stakeholders (bestuurders, collega’s, inwoners, ondernemers en instellingen). Dit vraagt naast kennis van de opgaven ook sociale vaardigheid. De vaardigheid van communiceren, adviseren, faciliteren, participeren etc.

De kandidaat dient over de volgende competenties te beschikken:

Samenwerken: richt zich met anderen op een gemeenschappelijk doel, helpt anderen en deelt de resultaten van het werk.
Realiteitszin: schat de praktische haalbaarheid van plannen, doelstellingen en actie in voor wat betreft acceptatie en haalbaarheid.
Creatief: vindt (praktische) oplossingen voor zaken waarin in (wettelijke) regelingen niet wordt voorzien.
Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op vier van de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 28 maart 2019 van 13.00 tot 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 27 maart 2019 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste.

Interesse?

Vacature:
(14324) 2x Planeconoom (11) 32 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022