2x Regisseur Samen Organiseren (13) 24-32 u/w
Volgnummer: 10089

>2x Regisseur Samen Organiseren (13) 24-32 u/w
Volgnummer: 10089
2x Regisseur Samen Organiseren (13) 24-32 u/w
Volgnummer: 10089
2018-06-12T00:00:00+00:00

Standplaats: Den Haag
Duur: 6 maanden, start rond 1-7-2018 t/m 31-12-2018
Optie tot verlenging: telkens voor 3 maanden, max. 36 maanden

Over VNG Realisatie
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk.

Over het Team Samen Organiseren
Samen Organiseren is het vliegwiel voor het verbinden en versnellen van de gezamenlijke gemeentelijke uitvoering (GGU), op het terrein van dienstverlening, informatievoorziening en medebewindstaken zoals Werk, Zorg, Inkomen, Belastingen en Omgevingswet. Samen Organiseren kenmerkt zich door een grote betrokkenheid en sturing van gemeenten zelf. Onder meer in de vorm van het van onderaf aandragen van projecten en vraagstukken met een directe beïnvloeding en besluitvorming op wat er gezamenlijk wordt uitgevoerd en een commitment op een aantal structurele investeringen. In de aansturing van deze investeringen, ontwikkelingen en uitvoering is een speciale Taskforce en een College van Dienstverleningszaken ingesteld. De directeur van VNG Realisatie is tevens programmadirecteur Samen Organiseren. Naast inzet vanuit de organisatie van VNG Realisatie beschikt hij daartoe over een klein bureau dat bestaat uit twee netwerkregisseurs en drie procesregisseurs. Dit bureau ondersteunt de directeur in zijn rol als programmadirecteur.

In het team Samen Organiseren komen een aantal taken/rollen samen die vragen om hoogwaardige procesbegeleiding en netwerkregie. Dat zijn:
– Samenwerking organiseren: gemeenten meenemen in de beweging, gemeenten bij elkaar brengen, deelname aan projecten initiëren en borgen, communiceren over de beweging.
– Netwerk regisseren en managen: verbinding maken en onderhouden met koepelorganisaties, ketenpartners, netwerkpartners en andere relevante partners;
РVersnelling in opschaling realiseren: initiatie van initiatieven, interventies doen, belemmeringen opruimen, aanjagen en co̦rdineren van/tussen projecten met dit oogmerk als doel, niet de uitvoering zelf;
– Voorbereiden van standaardverklaringen: analyse en beoordelen van verzoeken, consultatie organiseren, adviseren en ondersteunen van de Taskforce en het College.

Doel van de opdracht
Als regisseur ontzorg en ondersteun je dagelijks de Taskforce Samen Organiseren en het College van Dienstverleningszaken bij het ontwikkelen en uitvoeren van hun bestuurlijke agenda. Je organiseert de samenwerking met en tussen gemeenten en de betrokkenheid van gemeenten, beroeps- en koepelorganisaties en ketenpartners bij samen organiseren. Je regisseert het proces van intake van nieuwe initiatieven, via advisering door de Taskforce Samen Organiseren tot besluitvorming over opname in Samen Organiseren en standaardverklaringen door het College voor Dienstverleningszaken. Dat doe je in nauwe samenwerking met de directeur van VNG Realisatie, de programmamanager Samen Organiseren, de units van VNG Realisatie, de directie Informatiesamenleving van de VNG, de Taskforce Samen Organiseren, netwerkregisseur(s), verenigingsmanager(s) en gemeenten. Incidenteel treed je op als strategisch adviseur en bevorder je oplossingen bij vastgelopen processen, vooral vanuit het perspectief van de taskforce en het college. Je werkt in een team rechtstreeks onder de directeur van VNG Realisatie.

Resultaat van de opdracht:
1. Verantwoordelijk voor de actuele lijst van nieuwe en onderhanden initiatieven en
vragen vanuit gemeenten aan de Taskforce Samen Organiseren.
2. Verantwoordelijk voor de realisatie van een zorgvuldig en transparant proces van
prioritering van de initiatieven samen met stakeholders en in afstemming met de
Taskforce Samen Organiseren.
3. Levert de toetsingscriteria op waarop nieuwe initiatieven worden beoordeeld.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
– Bouwt en onderhoudt zelfstandig een netwerk in gemeenten, beroeps- en koepelorganisaties en ketenpartners;
– Legt zelfstandig verbindingen tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en hun ketenpartners;
– Organiseert gemeentelijke betrokkenheid en smeedt zelfstandig allianties met gemeenten over actieve deelname in projecten;
– Bewaakt de ‘toegangspoort’ waarlangs nieuwe initiatieven Samen Organiseren bereiken;
– Adviseert over opname van nieuwe initiatieven in Samen Organiseren en de rol van de Taskforce daarbij;
РCo̦rdineert lopende initiatieven Samen Organiseren op samenhang en draagt zorg voor de verbinding met de Taskforce;
РCo̦rdineert het proces van totstandkoming van standaardverklaringen;
– Signaleert mogelijkheden tot versnelling in de opschaling;
– Initieert en bevordert samenwerking met gemeenten, tussen gemeenten en tussen gemeenten, koepel- en beroepsorganisaties en ketenpartners;
РDraagt zorg voor het organiseren en co̦rdineren van activiteiten;
– Draagt zorg voor afstemming binnen en buiten de organisatie;
– Volgt ontwikkelingen bij relevante stakeholders, legt waar nodig en mogelijk verbindingen;
– Brengt op basis van analyses kansen en bedreigingen in beeld, adviseert over en formuleert een aanpak;
– Stuurt en bewaakt de uitvoering van een vastgestelde aanpak en verzorgen van rapportages daarover.

Kennis- en ervaringsvereisten
– WO-werk- en denkniveau;
– Diepgaand inzicht in de ontwikkelingen, problematiek en behoeften van de gemeentelijke uitvoering en haar omgeving;
– Aantoonbare ervaring met het opzetten en onderhouden van strategische netwerken binnen de overheid en partijen waarmee overheidsorganisaties nauw samenwerken;
– Uitgebreide kennis van de recente ontwikkelingen binnen de informatievoorziening van de gemeenten en de overheid;
– Aantoonbare ruime ervaring in de rol van adviseur (ook binnen projectteams), projectleider of programmamanager binnen een of meerdere gemeenten;
– Aantoonbare recente ervaring met het werken in (grotere) gemeenten in een strategisch adviesrol of in een managementrol, waarbij geschakeld moest worden tussen bestuur, beleid en uitvoering;
– Ruime kennis van de beleidsterreinen gemeentelijke bedrijfsvoering, gemeentelijke dienstverlening en gemeentelijke besluitvormingsprocessen;
– Ruime ervaring, in de rol van adviseur of projectleider, met het opzetten en begeleiden van veranderingstrajecten binnen de overheid.

Houdingaspecten
Samenwerken, Kwaliteitsbewustzijn, Resultaatgerichtheid, Klantgerichtheid, Organiseren, Regisseren, Analytisch vermogen, Visie, Inlevingsvermogen, Overtuigingskracht, Initiatief.

Toelichting uren
VNG Realisatie is op zoek naar 2 kandidaten. 1 kandidaat zal ingezet worden voor 24 uur per week en 1 kandidaat voor 32 uur per week. Per leverancier/bureau mag maximaal 1 kandidaat aangeboden worden. Vermeld duidelijk in de motivatiebrief het aantal uur dat de kandidaat beschikbaar is, ook indien dat zowel voor 24 als 32 uur is.

Procedure
Na sluiting van de reactietermijn wordt een selectie gemaakt. In beginsel worden
maximaal zes kandidaten uitgenodigd voor een gesprek op dinsdag 3 juli 2018 tussen
10:00 en 13:00 uur of op woensdag 4 juli 2018 tussen 09:00 en 11:00 uur. Op basis van die gesprekken wordt een kandidaat geselecteerd voor een eventueel tweede gesprek.

Interesse?

Vacature:
(10089) 2x Regisseur Samen Organiseren (13) 24-32 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 0653475541