2x Senior Werkvoorbereider Infrastructuur 36 u/w
Volgnummer: 14800

>2x Senior Werkvoorbereider Infrastructuur 36 u/w
Volgnummer: 14800
2x Senior Werkvoorbereider Infrastructuur 36 u/w
Volgnummer: 14800
2019-04-10T00:00:00+00:00
  • ARNHEM
  • Start datum: 10-04-2019
  • Eind datum: 30-06-2020

Standplaats: Arnhem
Duur: 01-07-2019 t/m 30-06-2020
Optie tot verlenging: Ja, 2 x 6 maanden

Opdracht omschrijving
Vlot en veilig reizen, van deur tot deur. Dat is de ambitie waar we aan werken. Onderdeel daarvan is het in stand houden en zonodig aanpassen van het provinciale wegennet. De afdeling Uitvoering Werken van de provincie Gelderland is een no-nonsense organisatie en de sfeer is collegiaal en informeel. Er wordt hard gewerkt, iedereen gaat voor resultaat en kwaliteit.

De afdeling is ondermeer verantwoordelijk voor de realisatie van de nieuwbouw en reconstructieprojecten van de provincie op het gebied van wegeninfrastructuur. Dit varieert van reconstructies van kruisingen tot het ontwikkelen van nieuwe tracés. De provincie heeft circa 1200 kilometer weg in beheer en onderhoud. Daarnaast draagt de afdeling in toenemende mate bij aan de realisatie van gebiedsontwikkelingsprojecten.

De afdeling bestaat uit drie teams: Projectmanagement en Concessiebeheer (PMCB), Ontwerp en Realisatie Werken (ORW) en Aanbesteding, Bouwrechtelijke- en Grondzaken (ABG). In totaal telt de afdeling momenteel circa 90 medewerkers. Een deel van de werkzaamheden wordt door uitbesteding gerealiseerd. ORW verzorgt de uitwerking en de uitvoering van de projecten. De medewerkers van ORW maken ontwerpen, contracten (bestekken) en begeleiden de uitvoering van de wegenbouwprojecten.

De senior werkvoorbereiders werken voor en vanuit de afdeling Uitvoering Werken team ORW, doorgaans vanuit het provinciehuis in Arnhem.

De senior werkvoorbereider Infrastructuur:
Is verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding van (complexe) civiel-technische projecten. Het betreft hier o.a bestek/contract, tekeningen en het (technisch) overleg met betrokken partijen;
Draagt zorg voor een goede voorbereiding, afstemming en communicatie van de tijdelijke verkeersmaatregelen;
Draagt zorg voor een goede communicatie van de werkzaamheden naar derden;
Overlegt indien nodig met stakeholders (o.a. bewoners).
De werkzaamheden zijn onderdeel van het proces “voorbereiden van wegenbouw projecten vanaf definitief ontwerp tot aan de aanbesteding”. In de meeste gevallen gaat het hierbij om RAW-bestekken. De daarbij te leveren producten zijn:
Bestektekeningen
Werktekeningen
Ontwerptekeningen
RAW- bestek
Besteksraming

De tekeningen dienen te voldoen aan de provinciale richtlijnen voor autocad-tekeningen en het bestek dient te voldoen aan de provinciale leidraad voor besteksoplossingen. Bestekken moeten worden opgesteld overeenkomstig de RAW-systematiek. Werkzaamheden worden zelfstandig uitgevoerd waarbij een projectleider Wegenbouw aanwijzingen en instructies geeft over het doel van de opdracht. De senior werkvoorbereider is veelal voor goedkeuring van het DO al in projectteamverband betrokken bij de ontwerpfase.

In voorkomende gevallen levert de senior werkvoorbereider een bijdrage aan de contractvorming en realisatie van UAV-gc projecten. De daarbij te leveren producten zijn:
Basisovereenkomst
Vraagspecificatie
Annexen
De producten dienen te voldoen aan het basiscontract op grond van het provinciaal contracten buffet.

Van de senior werkvoorbereider wordt tevens verwacht dat hij/zij een bijdrage levert aan de kennisontwikkeling en -overdracht binnen de afdeling.

Eisen:
Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een HBO werk- en denkniveau, verkregen door:
– een afgeronde opleiding HTS weg- en waterbouw of vergelijkbaar (afgerond met diploma) en minimaal 5 jaar relevante werkervaring, of
– een afgeronde opleiding MTS weg- en waterbouw of vergelijkbaar (afgerond met diploma) en minimaal 10 jaar relevante werkervaring.
Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar werkervaring (opgedaan in de periode 2009 – 2019) met het zelfstandig schrijven van RAW bestekken, inclusief het maken van bestekstekeningen in Autocad.
Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 2 jaar relevante ervaring (opgedaan in de periode 2014 – 2019) met het substantieel bijdragen aan de totstandkoming van UAV-gc contracten. Bij de beoordeling van de relevantie spelen de geleverde bijdrage, de mate van zelfstandigheid bij die bijdrage en het type projecten een belangrijke rol.

Gunningscriteria Kwaliteit
Externe heeft aantoonbaar ervaring met de toepassing van 3D tekensystemen en visualisatieprogramma’s, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. (40%)
Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met de werkvoorbereiding van projectonderdelen uit aanpalende vakgebieden zoals elektrotechnische installaties, kunstwerken en groenvoorzieningen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. (30%)
Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met werken in (multidisciplinaire) projectteams vanuit de functie van senior werkvoorbereider, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. (30%)

Tijdens het interview worden de volgende persoonlijke competenties getoetst:
Resultaatgerichtheid: je formuleert doelstellingen helder, concreet en meetbaar en maakt duidelijke afspraken. Je houdt zicht op de voortgang, rapporteert en informeert daarover. Je denkt vooruit.
Pro-actief (Klantgerichtheid): je onderzoekt de wensen en behoeften van de (interne of externe) klant/gebruiker en handelt hiernaar. Hiermee begin je liever uit jezelf dan dat je passief afwacht.
Samenwerkingsgerichtheid: je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.
Zorg voor kwaliteit: je hanteert hoge kwaliteitsnormen voor doelstellingen, processen en resultaten en streeft naar voortdurende verbetering.
Flexibel gedrag: als zich problemen voordoen of omstandigheden veranderen, zorg je ervoor dat je eigen gedragsstijl verandert om een gesteld doel te bereiken.

Extra’s
De senior werkvoorbereider moet beschikken over / door het detachteringsbureau worden voorzien van:
– veiligheidsschoenen;
– mobiele telefoon met camera;
– lap-top met Windows en Office voorzien van mobiel internet
– rijbewijs
De provincie zal voorzien in een veiligheidsjas/-vest met provinciaal logo.
De kosten van deze voorzieningen worden geacht te zijn opgenomen in het uurtarief. Kosten voor zakelijke kilometers worden verrekend tegen een tarief van € 0,28 per km.

CV eis:
Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat.

Gesprek:
De persoonlijke interviews zullen plaatsvinden op dinsdag 14 mei 2019. Gelieve hier rekening mee te houden.

Interesse?

Vacature:
(14800) 2x Senior Werkvoorbereider Infrastructuur 36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022