3x Beleidsmedewerker 36 u/w
Volgnummer: 15521

>3x Beleidsmedewerker 36 u/w
Volgnummer: 15521
3x Beleidsmedewerker 36 u/w
Volgnummer: 15521
2019-05-16T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 16-05-2019
  • Eind datum: 31-08-2020

Standplaats: Weesperstraat 430 / Weesperplein 8, Amsterdam
Duur: 1-7-2019 t/m 31-8-2020
Optie tot verlenging: ja, 1 jaar

Functieomschrijving
De functie: waarom jij?
De gemeente Amsterdam beschouwt strategisch contractmanagement als een strategisch / tactisch proces met een cyclisch karakter, waarbinnen actief wordt gewerkt aan het komen tot een samenwerkingsovereenkomsten, het vastleggen, managen en bewaken ervan. Het doel van strategisch contractmanagement is de eigen organisatiedoelstelling en de concerndoelstellingen te realiseren en zowel de leverancier als de eigen gemeentelijke organisatie invulling te laten geven aan de overeengekomen afspraken. Hierin is de contractmanager een belangrijke schakel tussen de verschillende afnemers binnen de gemeente, de opdrachtgever en de aannemer(s). Hij/zij bewaakt of de aannemer(s)] én opdrachtgever leveren wat is afgesproken binnen de bijbehorende voorwaarden.

Voor alle werkzaamheden aan de verhardingen in gemeente Amsterdam worden drie stadsbrede Samenwerkingsovereenkomsten afgesloten. Binnen de Samenwerkingsovereenkomsten worden diverse deelopdrachten (Nadere overeenkomsten) verstrekt. Deze deelopdrachten zullen in hoofdzaak bestaan uit RAW-bestekken, maar kunnen ook dienstenopdrachten bevatten en incidenteel opdrachten met UAV-GC als contractuele basis. Deze Samenwerkingsovereenkomsten zijn (geografisch) ingedeeld in verschillende percelen. Een (Contract)manager SOK opereert op een perceel of set van percelen op het niveau van de Samenwerkingsovereenkomst. Dat houdt in dat de (Contract)manager SOK primair de samenwerking tussen de projectteams en de betreffende aannemer(s) organiseert en deze bewaakt middels Prestatiemeten. De (Contract)manager SOK is het aanspreekpunt voor de projectteams die gebruik willen maken van de Samenwerkingsovereenkomst. Daarnaast meet hij in hoeverre de betreffende aannemer(s) invulling geven aan hun EMVI-beloftes op het niveau van de Samenwerkingsovereenkomst. Deze hebben voornamelijk betrekking op de inzet van duurzaam materieel, MKI-waarden asfaltproductie, CO2-prestatieladder, etc. De (Contract)manager SOK opereert niet op het niveau van de Nadere Overeenkomst tenzij er sprake is van een escalatie.

Het Ingenieursbureau: waarom bij ons?
Het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam is dé partner binnen de stad op het gebied van inkoop, techniek en projectrealisatie in grond-, weg- en waterbouw. Met bijna 1000 medewerkers werken we aan de civiele constructies in Amsterdam, hebben we expertise op water en deltatechnologie, stedelijke inrichting en milieu, infrastructuur en verkeersadvies en leveren we project- en contractmanagement. We bouwen aan kennisnetwerken met onze partners, zowel binnen als buiten de organisatie. Het Ingenieursbureau is heel plat georganiseerd, wat wil zeggen dat je de ruimte krijgt om bijvoorbeeld zelf een kennisvakgroep op te richten of een ontwikkeling van buiten naar binnen te halen als je ziet dat dit belangrijk is voor de stad. Nieuwe samenwerkingen aangaan, pilot’s draaien en aan de lat staan voor je eigen ontwikkeling – dat kan allemaal bij het Ingenieursbureau!

Werken bij het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam betekent:
– bijna letterlijk werken in de achtertuin van haar eigenzinnige bewoners;
– elke dag kunnen fietsen door je eigen projectgebied en het project dagelijks zien vorderen;
– en ook: werken bij de Champions League van de gemeentelijke Ingenieursbureaus.

Wil je werken bij het grootste gemeentelijke Ingenieursbureau en zelf de meest interessante raamovereenkomsten begeleiden of projecten uitvoeren – van Zuidas tot Havenstad en van de brug over het IJ tot het Sloterpark? Solliciteer dan bij het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam!

Werkzaamheden
Als Senior (Contract)manager voor de asset Verhardingen werk je aan:
РManage je ̩̩n of meerdere van de samenwerkingsovereenkomsten, je zorgt voor het vastleggen, managen en bewaken ervan, met als doel de eigen organisatiedoelstelling, waaronder de agenda duurzaam, en de concerndoelstellingente realiseren van zowel de aannemer(s) als de eigen gemeentelijke organisatie;
– Fungeren als voorportaal voor de verschillende afnemers binnen de gemeente en kent de nadere overeenkomsten van de afnemers toe aan de samenwerkingsovereenkomst in overleg met collega contractmanagers en de categoriemanager.
– (Pro)actief signaleren vande behoeften, kansen en noodzaak voor verbeterprojecten.
– Afstemmen met de andere contractmanagers van samenwerkings-/raamovereenkomsten voor de levering van bijvoorbeeld bestratingsmateriaal, OV-en VRI masten, het plaatsen van bomen e.d..
– De contractmanager bewaakt de invulling van de duurzaamheidsambities vanuit het EMVI plan, w.o. het periodiek toetsen van de maatregelen ter invulling van slim en schoon werken en de CO2-ladder, bij de aannemers.
– Adviseren aan de categoriemanager en Lead Buyer met betrekking tot het verlengen of beëindigen van lopende raamovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten.
– Het periodieke afstemmen met de contractbeheerder bij de Lead Buyer. Ervoor zorgen dat de interne organisatie is voorzien van voldoende inzicht in lopende contracten en de juiste contractuele afspraken en informatie.
– Aansturen van contractbeheerteam.
– Organiseren en meenemen van de projectteamleden bij de uitvoering van deze taken, inclusief organiseren van begrip en draagvlak voor het karakter en kenmerken van de samenwerkingsovereenkomsten
– Leveren bijdragen aan het inrichten van efficiënte werkprocessen.
– Signaleren van risico’s en doet beheersingsvoorstellen en levert hierover voortgangsrapportages aan de contracteigenaar.
– Eerste escalatie niveau voor de projectteams bij stagnatie in de samenwerking.
– Is verantwoordelijk voor het periodiek verrichten van prestatiemetingen met de aannemer en laat zich daarbij informeren door de projectteams.
– Ontvangt en beoordeeld periodiek rapportages van de betreffende aannemers omtrent de inzet van materieel en controleert of de betreffende aannemers hun (EMVI-) beloftes op het gebied van samenwerking en duurzaamheid nakomen, al dan niet met inzet van deskundigen. Enige kennis omtrent MKI-waarden asfaltproductie, CO2-prestatieladder en inzet van schoon materieel is hierbij vereist.
– De contractmanager stelt per contract een contractmanagementplan op waarin de beheersing van het contract wordt beschreven.

Als Senior Contractmanager:
– ben je het eerste aanspreekpunt voor de Programmamanager en de andere contractmanagers
– ben je de vertegenwoordiger van de contractmanagers binnen de organisatie
Рondersteun je de bij het co̦rdineren en verdelen van (aanvullende) taken onder de contractmanagers
– vanuit de ondersteuning begeleidt en coach je de contractmanagers
ondersteun en adviseer je de Programmamanager bij de inrichting van de organisatie rondom contractmanagement inclusief leveren bijdrage aan de inrichting bedrijfsvoering (o.a. VISI en Prestatiemeten).

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Het Ingenieursbureau (IB) is de partner binnen de gemeente op het gebied van inkoop en contractmanagement, techniek en projectrealisatie in grond-, weg- en waterbouw. Het IB is lead buyer voor de fysieke sector en hebben expertise op het gebied van civiele constructies, water en deltatechnologie, stedelijke inrichting en milieu, infrastructuur en verkeersadvies en project- en contractmanagement. Onze belangrijkste opgave is het realiseren van projecten in de openbare ruimte van Amsterdam, van idee tot en met de uitvoering. Naast een schat aan specialistische kennis heeft het Ingenieursbureau een breed inzicht in maatschappelijke processen, overheidsorganisatie en bestuurlijke procedures, zowel op het gebied van besluitvorming als regelgeving. Onze passie ligt bij de complexiteit van stedelijke gebieden.

Eisen
– De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. Nadere toelichting:
Voormalig gemeentepersoneel is gedurende twee jaar na de ontslagdatum uitgesloten van externe inzet bij de gemeente Amsterdam. Een uitzondering bestaat indien voormalig medewerkers van de gemeente Amsterdam direct aansluitend aan hun dienstverband een ww-uitkering of een bovenwettelijke uitkering ontvangen in verband met de beëindiging van dat dienstverband.
– De aangeboden kandidaat is in het bezit van een erkende HBO diploma. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd.
– Geef in maximaal 1 pagina aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.vUw motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien de kandidaat hiervoor wordt uitgenodigd.
– De aangeboden kandidaat heeft ruime ervaring met het opstellen van contracten voor beheer en onderhoudsopgaven. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv en toegelicht in de motivatie.
– De aangeboden kandidaat heeft kennis en ervaring van het beheer en onderhoud van verhardingen in stedelijk gebied. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv en toegelicht in de motivatie.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met begeleiden en inrichten van het contractmanagement en de ondersteunende processen.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv en toegelicht in de motivatie.
– De aangeboden kandidaat heeft kennis van de markt waarbinnen hij/zij opereert. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv en toegelicht in de motivatie.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar minimaal vier jaar ervaring in de afgelopen zeven jaar als contractmanager voor werken in de openbare ruimte binnen een gemeente van > 100.000 inwoners. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv en toegelicht in de motivatie.

Wensen
– De aangeboden kandidaat heeft kennis van de UAV, UAV-gc en RAW. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
– De aangeboden kandidaat heeft affiniteit met inkoop. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv en toegelicht in de motivatie.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met toepassing VISI. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv en toegelicht in de motivatie.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met begeleiden en inrichten van het contractmanagement en de ondersteunende processen. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv en toegelicht in de motivatie.

Cv
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Referentie
U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn.

Interview
– Een interview maakt deel uit van het selectieproces en de aangeboden kandidaat kan in de evaluatiefase van de offerteaanbiedingen uitgenodigd worden voor een gesprek. Hij of zij dient daarom beschikbaar te zijn voor het interview;
– Bij gunning is de aangeboden kandidaat direct inzetbaar voor het aantal uren dat vermeld wordt in deze tender;

Aantal kandidaten op interview: 4
Planning interviews: z.s.m. na sluiting

Interesse?

Vacature:
(15521) 3x Beleidsmedewerker 36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022