3x Projectleider Realisatie Infrastructuur 32-40 u/w
Volgnummer: 14862

>3x Projectleider Realisatie Infrastructuur 32-40 u/w
Volgnummer: 14862
3x Projectleider Realisatie Infrastructuur 32-40 u/w
Volgnummer: 14862
2019-04-12T00:00:00+00:00
  • ARNHEM
  • Start datum: 12-04-2019
  • Eind datum: 30-06-2020

Standplaats: Arnhem en projectlocaties
Duur: 01-07-2019 t/m 30-06-2020
Optie tot verlenging: 2 x 6 maanden

Opdracht omschrijving
Vlot en veilig reizen, van deur tot deur. Dat is de ambitie waar we aan werken. Onderdeel daarvan is het in stand houden en zonodig aanpassen van het provinciale wegennet. De afdeling Uitvoering Werken van de provincie Gelderland is een no-nonsense organisatie en de sfeer is collegiaal en informeel. Er wordt hard gewerkt, iedereeen gaat voor resultaat en kwaliteit.

De afdeling is onder meer verantwoordelijk voor de realisatie van de nieuwbouw en reconstructieprojecten op het gebied van wegeninfrastructuur. Dit varieert van reconstructies van kruisingen tot het ontwikkelen van nieuwe tracés. De provincie heeft circa 1200 kilometer weg in beheer en onderhoud. Daarnaast draagt de afdeling in toenemende mate bij aan de realisatie van gebiedsontwikkelingsprojecten.

De afdeling bestaat uit drie teams: Projectmanagement en Concessiebeheer (PMCB), Ontwerp en Realisatie Werken (ORW) en Aanbesteding, Bouwrechtelijke- en Grondzaken (ABG). In totaal telt de afdeling momenteel circa 90 medewerkers. Een deel van de werkzaamheden wordt door uitbesteding gerealiseerd. ORW verzorgt de uitwerking en de uitvoering van de projecten. De medewerkers van ORW maken ontwerpen, contracten (bestekken) en begeleiden de uitvoering van de wegenbouwprojecten.

De projectleider Realisatie Infrastructuur werkt voor en vanuit de afdeling Uitvoering Werken team ORW, meestal vanuit het Provinciehuis in Arnhem. Daarnaast zal een deel van de werkzaamheden op projectlocaties binnen de provincie Gelderland worden verricht.

Overwerk
Het is mogelijk dat werkzaamheden moeten worden verricht buiten de reguliere werktijden.
– Werkzaamheden op werkdagen tussen 07:30 uur – 18:00 uur.
– Werkzaamheden op werkdagen tussen 05:30 uur – 07:30 uur en 18:00 uur – 20:00 uur.
– Werkzaamheden op werkdagen 20:00 uur en 05:30 uur en dienstvrije dagen (zaterdag/zondag en feestdagen).

Van overwerk is sprake als er werkzaamheden moeten worden verricht buiten de reguliere werktijd van 07.30 uur – 18.00 uur waarbij de overeengekomen uren in reguliere werktijd ook gewerkt zijn.

De projectleider moet beschikken over / door het detacheringsbureau woren voorzien van :
– veiligheidsschoenen;
– mobiele telefoon met camera;
– laptop met Windows en Office voorzien van mobiel internet;
– rijbewijs;

Provincie Gelderland zal voorzien in een veiligheidsjas/-vest, voorzien van provinciaal logo.

Verantwoordelijkheden
De Projectleider Realisatie Infrastructuur is verantwoordelijk voor:
– de contract-/besteksvoorbereiding en begeleiding van de uitvoering van civiel-technische infrastructuurprojecten;
– de inhoudelijke kwaliteit en ook de planning en organisatie van het project. De projectleider is vooral een organisator die het feitelijk maken van een contract en het toezicht op de uitvoering overlaat aan onder andere projectmedewerkers. De projectleider stuurt de projectmedewerkers inhoudelijk aan en controleert de producten;
– het maken van een contract zoals afgesproken met de opdrachtgever (kwaliteit, tijd en geld). Hiertoe stuurt hij/zij inhoudelijk projectmedewerkers/adviesbureau’s aan voor het maken van contracten, bestekken en bestekstekeningen. De projectleider is hierbij verantwoordelijk voor de kwaliteits- en kostenbewaking;
– de zorg voor begeleiding en toezicht bij de uitvoering van civieltechnische projecten, op basis van aanbestede en gegunde bestekken. Hiertoe stuurt hij/zij enerzijds de toezichthouders aan die het dagelijks toezicht op de werken uitvoeren. Anderzijds is de projectleider bijstaander van de directie UAV op het werk en handelt en beslist hij/zij over planning, voortgang, technische/inhoudelijke items en financiën van de uitvoeringsprojecten;
– de realisering (o.a. kwaliteit, geld en voortgang) van een project vanaf het Definitief Ontwerp tot aan de overdracht aan Beheer en Onderhoud. In de ontwerpfase wordt de projectleider al bij de projecten betrokken;
– het leveren van expertise aan en vervullen van rollen binnen projecten met geïntegreerde contractvormen;
– de voorbereiding, afstemming en communicatie van de tijdelijke verkeersmaatregelen met wegbeheerders (gemeente, rijk), hulpdiensten, omwonenden, weggebruikers etc.;
– de communicatie van de uitvoeringswerkzaamheden naar derden en overleg met stakeholders (o.a. bewoners);
– het projectmatig werken aan meerdere projecten in projectteams van verschillende samenstelling. De projectmanager en overige projectteamleden worden per project toegewezen, waarbij de onderlinge rolverdeling kan variëren.

Eisen
– Externe is de afgelopen twee jaar niet in dienst geweest van provincie Gelderland.
– Externe beschikt aantoonbaar over tenminste een HBO werk- en denk niveau op het gebied van Civiele Techniek, opgedaan door een combinatie van een afgeronde HBO opleiding Civiele Techniek met minimaal 5 jaar relevante werkervaring of een afgeronde MBO opleiding Civiele Techniek met minimaal 10 jaar relevante werkervaring.
Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats en het afstudeerjaar. Benoem ook in welke rol en in een concrete beschrijving hoe de gevraagde relevante werkervaring is opgedaan.
– Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar relevante werkervaring als projectleider (opgedaan in de periode 2009-2019). De relevantie van de werkervaring moet blijken uit het type projecten en de inhoudelijke rol binnen die projecten waarbij in ieder geval getoetst wordt op complexiteit en omvang van de projecten en inhoud van de verantwoordelijkheden.
Geef een toelichting (beschrijving) met minimaal twee concrete opdrachten/projecten waaruit de relevantie moet blijken en de gevraagde minimaal 5 jaar werkervaring. Graag ook type project en de inhoudelijke rol binnen die projecten benoemen.
– Externe beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2014-2019) met begeleiding en aansturing van contract-/besteksvoorbereiding, toezicht en directievoering op de uitvoering van civieltechnische werken.
Geef een toelichting (beschrijving) met minimaal drie concrete opdrachten/projecten hoe u denkt aan de gevraagde ervaring in deze eis te voldoen.
– Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met betrekking tot de voorbereiding en de uitvoering van geïntegreerde contracten (UAV-gc 2005).
Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting waaruit blijkt dat u aan deze eis voldoet. Mocht u daartoe relevante opleidingen/cursussen gevolgd hebben, benoem dan de naam van het opleidingsinstituut, de plaats en het afstudeerjaar.

Gunningscriteria
– Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met de voorbereiding en uitvoering van omvangrijke en complexe wegenbouwprojecten (vergelijkbaar met provinciale projecten), aan te tonen met praktijkvoorbeelden. 40%
– Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met omgevingsmanagement, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. 30%
– Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met risicomanagement, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. 30%

Tijdens het interview worden de volgende persoonlijke competenties getoetst:
1. Resultaatgerichtheid: Je formuleert doelstellingen helder, concreet en meetbaar en maakt duidelijke afspraken. Je houdt zicht op de voortgang, rapporteert en informeert daarover. Je denkt vooruit. Je spant je actief in om concrete resultaten en/of doelstellingen te halen. Bij tegenslagen geef je niet op en houd je de uitgezette lijn voor ogen.
2. Communicatieve vaardigheden: je bent in staat tot het overdragen en ontvangen van boodschappen in woord, geschrift en/of non-verbaal.
3. Verbindend vermogen: Je bent in staat relaties op te bouwen, te onderhouden en diverse partijen bij elkaar te brengen.
4. Samenwerkingsgerichtheid: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.
5. Flexibel gedrag: Je speelt makkelijk in op veranderende omstandigheden en past gedrag daaraan aan. Als zich problemen voordoen of omstandigheden veranderen, zorg je ervoor dat je eigen gedragsstijl verandert om een gesteld doel te bereiken.

Cv
Het cv is maximaal 5 pagina’s A4 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4’s, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4’s beoordeeld, waarna de overige A4’s buiten de beoordeling worden gehouden.

Gesprek
De persoonlijke interviews zullen plaatsvinden op woensdagmiddag 22 mei en op donderdagochtend 23 mei 2019. Gelieve hier rekening mee te houden.

Interesse?

Vacature:
(14862) 3x Projectleider Realisatie Infrastructuur 32-40 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022