3x Senior Projectondersteuner 36 u/w
Volgnummer: 15454

>3x Senior Projectondersteuner 36 u/w
Volgnummer: 15454
3x Senior Projectondersteuner 36 u/w
Volgnummer: 15454
2019-05-14T00:00:00+00:00
  • ODIJK
  • Start datum: 14-05-2019
  • Eind datum: 31-12-2019

Standplaats: Odijk
Duur: 01-07-2019 t/m 31-12-2019
Optie tot verlenging: Verlenging optioneel tot een totale inhuurduur van maximaal 24 maanden

Opdracht omschrijving
De Dienst Informatie en Communicatie Technologie (ICT) is onderdeel van het Politiedienstencentrum (PDC) en is de organisatie voor de totstandkoming en continuïteit van de ICT. Zij zorgt voor de beschikbaarheid van de Informatievoorziening (IV) (waar nodig 24/7) en de gebruikersondersteuning.

Tevens ontwikkelt de dienst nieuwe functionaliteiten en is verantwoordelijk voor doorontwikkeling en het onderhoud van de bestaande IV-applicaties. Binnen de dienst ICT voert de sector PPI het IV project- en programmamanagement en Interimmanagement met als doel een goede samenwerking tussen de business en de diensten Informatiemanagement (IM) en ICT bij de uitvoering van projecten en programma’s. Naast borging van de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening voert de dienst regie op uitbestede services.

De sector Programma-. Project- en Interim management (PPI) levert capaciteit voor het leiden van programma’s en projecten binnen de politie. Deze programma’s en projecten betreffen de realisatie, invoering en ingebruikname van nieuwe of gewijzigde IV- en/of ICT-producten en -diensten. Ook levert de sector professionele medewerkers voor het leiden en ondersteunen van alle programma’s en projecten die door de Portfolio Advisory Board in opdracht worden gegeven aan de diensten Informatiemanagement (IM) en ICT. Denk hierbij aan integrale IV-ontwikkel- en – implementatieprojecten, maar ook aan technische ICT projecten.

Doelstelling
Ondersteunen in de uitvoering van diverse IV gerelateerde projecten.

Verantwoordelijkheden
De senior projectondersteuner is de rechterhand van de projectmanager en mede verantwoordelijk voor de realisatie van een complex (sterk organisatorisch) project op het terrein van informatievoorziening en draagt mede zorg voor de implementatie van oplossingen. Geeft gevraagd en ongevraagd advies aangaande alle projectaspecten.

Vakmatige taken
– Assisteren van de programma- en projectmanagers bij het opstellen van de programma- en projectplanningen en het bewaken daarvan;
– Zorgdragen voor het opzetten van de (financiële en algemene) projectadministratie en het bewaken daarvan;
– Het verzamelen van voortgangsoverzichten en het signaleren, analyseren en rapporteren van afwijkingen;
– Methodische ondersteuning geven voor projectmatig werken en/of Agile scrum aan programma- en projectmanagers;
– Zorgdragen voor de bewaking van de richtlijnen t.a.v. kwaliteitsmanagement voor de projecten/programma’s;
– Het inbedden van het issue- en risicomanagementproces binnen de projecten, waaronder wordt verstaan het begeleiden van risicoanalyse sessies en het registreren/bewaken van issues en risico’s conform vastgestelde criteria;
– Het assisteren van de projectmanagers bij het opstellen van het communicatieplan;
– Het voorbereiden van stuurgroepvergaderingen, het maken van de verslagen en monitoren opvolging van actiepunten;
– Zorgdragen voor (centrale) projectarchivering met inachtneming van de richtlijnen hiervoor;

Contacten
– Leveranciers van hard- en software, leveranciers van diensten.
– Projectmedewerkers, collega’s van andere lijn afdelingen.

Opleiding
– Minimaal een afgeronde erkende 4-jarige MBO opleiding.
– Een behaalde IPMA-D en/of IPMA-PMO certificering.

Werkervaring
– Ervaring als projectondersteuner van ICT-projecten in een grote organisatie.
– Ervaring met projectadministratie, projectfinanciën en -rapportages.
– Ervaring met de Principal Toolbox/Fortes Change Cloud.
– Ervaring binnen een Agile/Scrum omgeving in de afgelopen 2 jaar.
РErvaring met het inbedden van het issue- en risicomanagementproces binnen projecten is een pr̩.
РErvaring met projectmatig werken binnen Informatievoorziening is een pr̩.

Eisen
– In de afgelopen 10 jaar minimaal 4 jaar ervaring als projectondersteuner van ICT projecten in een grote organisatie (>1000 medewerkers).
– Minimaal een afgeronde erkende 4-jarige MBO opleiding. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen

Gunningscriteria (wensen)
Wens 1. Minimaal 2 jaar recente ervaring als projectondersteuner met projectadministratie, projectfinanciën en -rapportages. Beschrijf in de toelichting een situatieschets waaruit deze recente werkervaring blijkt. 50%
Wens 2. Minimaal 1 jaar ervaring met projectmanagementsoftware zoals Principal Toolbox/Fortes Change Cloud of gelijkwaardig. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. 20%
Wens 3. Minimaal een jaar ervaring met Agile/Scrum. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. 15%
Wens 4. Een behaalde IPMA-PMO en/of IPMA-D certificering. Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. 15%

Vereiste (gedrags)competenties:
– Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.
– Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
– Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
– Kwaliteitsgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.
– Flexibel gedrag: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.
– Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.

Bovenstaande competenties moeten middels concrete voorbeelden duidelijk uitkomen tijdens het verificatiegesprek.

Cv
Het cv is maximaal 7 pagina’s A4.

Gesprek
Het verificatiegesprek zal plaatsvinden in week 22.

Na gunning:
– Geheimhoudingsverklaring: De geheimhoudingsverklaring dient de kandidaat ook binnen de termijn van 7 kalenderdagen na voornemen tot gunning te overhandigen aan de Inhuurdesk. De geheimhoudingsverklaring kunt u hieronder raadplegen.
– Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de Externe het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Interesse?

Vacature:
(15454) 3x Senior Projectondersteuner 36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022