Advisering in techniek – Waterbouw (11) 36 u/w
Volgnummer: 15530

>Advisering in techniek – Waterbouw (11) 36 u/w
Volgnummer: 15530
Advisering in techniek – Waterbouw (11) 36 u/w
Volgnummer: 15530
2019-05-17T00:00:00+00:00
  • MIDDELBURG
  • Start datum: 17-05-2019
  • Eind datum: 01-06-2020

Standplaats: Middelburg
Duur: 01-06-2019 t/m 01-06-2020
Optie tot verlenging: Ja, 2 x 12 maanden

Opdracht omschrijving
Het project: Projectorganisatie Waterveiligheid
Waterveiligheid Zeeland
In de provincie Zeeland wordt het werken aan waterveiligheid complexer. Om dit efficiënter en effectiever te realiseren, is sinds 2015 de Projectorganisatie Waterveiligheid (POW) actief. Dit samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen voert in Zeeland dijkversterkingsprojecten uit.

Met het gemengde projectteam wordt kruisbestuiving beoogd. Zo levert Rijkswaterstaat het projectmanagement, contractmanagement en projectbeheersing. Waterschap Scheldestromen levert het omgevingsmanagement en technisch management. POW is samengesteld uit medewerkers van beide organisaties en houdt zich bezig met verschillende projecten, waaronder dijkversterkingen op Schouwen-Duiveland en Zuid Beveland, strekdammen tussen Baalhoek en Knuitershoek en vooroeverbestortingen in de Ooster- en Westerschelde.

Binnen POW werken de partners samen op het gebied van innovatie, duurzaamheid en integrale veiligheid. Daarnaast worden ervaringen in projecten gecombineerd, wat voordelen oplevert en eenduidiger is naar de omgeving. Bovendien wordt een bestendige samenwerking gegarandeerd en ontstaan er nieuwe ideeën, modellen/basisspecificaties die herbruikbaar zijn en nadrukkelijk wortelen
in de organisaties van zowel waterschap Scheldestromen als Rijkswaterstaat.

Samenwerkingspartners
? Rijkswaterstaat
? Waterschap Scheldestromen

Het team
De Adviseur Techniek met als specialisatie Natte Waterbouw werkt in het midden van het technische team voor de Projectorganisatie Waterveiligheid aan o.a. het project Vooroeververdedigingen, Geulrandverdedigingen en HWBP. Je werkt nauw samen met de Technisch Manager, Systems Engineer, Ontwerper (Civil-3D), en GIS/Survey-specialist. Daarnaast heb je veel contact met het team van de Omgevingsmanagement.

Opdracht
Je zoekt technische vraagstukken uit t.a.v. de natte waterbouw voor de technisch manager. Je zoekt afstemming met de leden van het projectteam over specificaties met betrekking tot ontwerp, effecten of techniek en toetst gespecificeerd en inhoudelijk de uitbestede werkzaamheden van opdrachtnemers. Je levert specifieke inhoudelijke expertise, advisering en inbreng rond ontwerp, effecten of techniek. Je zet die specifieke inhoudelijke expertise in binnen projecten en adviseert in verschillende fasen van het proces en/of project op het eigen werkpakket. Je verzamelt, analyseert en
bewerkt gegevens en formuleert (functionele) specificaties. Jij zorgt ervoor dat de kaders op het gebied van ontwerp, effecten of techniek in het project worden toegepast, dat ze vertaald worden naar het project en dat projectspecificaties worden opgesteld. Ook stel je uitgangspuntennotities, systeemspecificaties en kostenramingen op. Je toetst ontwerpen op kwaliteit en maakt een gedegen evaluatie en schouwing van werkzaamheden met betrekking tot ontwerp, effecten of techniek. Je
toetst de werkzaamheden aan de opdracht en aan overige gemaakte afspraken. Je legt resultaten vast in rapportages en beoordeelt oplever- en afleverdossiers. Je signaleert risico’s en afwijkingen en denkt mee over passende oplossingen.

De werkzaamheden bestaan op hoofdlijnen uit:
– Advisering op het vakgebied van Civiele Techniek “natte waterbouw”;
– Beoordelen van en adviseren op door stakeholders gestelde klantwensen;
– Opstellen van functionele technische contractspecificaties;
– Beschrijven van verificatie en validatie methodieken;
– Het toetsen van technische documenten van opdrachtnemers (ontwerpen, technische voorstellen, werkplannen, controle op verificatie en validatie, opleverdossiers, e.d.) voor de discipline natte waterbouw
– Het invoeren van eisen in GRIP
– Het aandragen van risico’s en beheersmaatregelen op het vakgebied;
– Afstemming met specialistische diensten en relevante belanghebbenden;
– Bijdragen aan het opstellen van kostenramingen;
– Bijdrage leveren aan de beoordeling van marktaanbiedingen;
– Relevante normen en richtlijnen en daarnaast inzicht in nieuwe ontwikkelingen op het gebied van steenconstructies en meet- en survey werk;
– Het beschikbaar stellen van operationele kennis, methoden en technieken;
– Het uitbrengen van uitvoerings- en/of toepassingsgerichte adviezen;
De werklocatie is in Middelburg.

Eisen:
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar een afgeronde civieltechnische opleiding op hbo of WO niveau.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 10 jaar aantoonbaar recente ervaring en kennis van natte waterbouwkunde en waterveiligheid.
– De kandidaat dient te beschikken over voor de uitvoering van de opdracht geschikte elektronische hulpmiddelen. De elektronische hulpmiddelen worden niet door Rijkswaterstaat ter beschikking gesteld. Onder elektronische hulpmiddelen vallen mobiele telefoon, computer, laptop en/of tablet.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 10 jaar aantoonbaar recente relevante ervaring als adviseur/ontwerper/engineer binnen waterbouwkundige projecten.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 6 jaar ervaring in IPM-Teams of vergelijkbaar.
– De kandidaat is in het bezit van een VCA-certificaat ‘Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCU’ (VOL-VCA).
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met het opstellen van functionele specificaties.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar een adviseursopleiding of aantoonbaar minimaal 2 jaar ervaring op het gebied van advisering.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar kennis van SE, SCB en LCC

Wensen:
Wens 1:
Kandidaat verklaart, op het moment dat hij/zij reeds een lopende opdracht binnen Rijkswaterstaat heeft, dat hij of zij rekening houdend met de geldende opzegtermijn beschikbaar is 1 maand na gunning van de opdracht.
Wens 2:
De kandidaat heeft aantoonbaar inzicht in nieuwe ontwikkelingen op het gebied van steenconstructies en meet- en survey werk.
Wens 3:
De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met zowel de voorbereiding als uitvoering van vooroeverdediging-projecten en dijkverbeteringsprojecten;
Wens 4:
De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met Best Value trajecten of vergelijkbaar
Wens 5:
De kandidaat heeft RWS ervaring binnen Zee & Delta
Wens 6:
De kandidaat heeft ervaring met informatiesystemen vergelijkbaar met bijvoorbeeld GRIP en AutoCad
Wens 7:
De kandidaat heeft aantoonbaar voor meerdere UAV-gc contracten ervaring opgedaan in het opstellen van het technische deel van de VS-E en relevante bijlagen of annexen
Wens 8:
De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar kennis van de Werkwijzer Aanleg en Onderhoud in relatie tot eigen werkzaamheden

CV eis:
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit is in het Nederlands opgesteld en in PDF-formaat van maximaal 7 pagina’s A4. Inhuurdesk behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het CV en/of referentie voorkomen.

Interesse?

Vacature:
(15530) Advisering in techniek - Waterbouw (11) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022