Adviseur assetmanager (11) 36 u/w
Volgnummer: 16649

>Adviseur assetmanager (11) 36 u/w
Volgnummer: 16649
Adviseur assetmanager (11) 36 u/w
Volgnummer: 16649
2019-07-11T00:00:00+00:00
  • ASSEN
  • Start datum: 11-07-2019
  • Eind datum: 30-06-2020

Standplaats:Assen of Grou
Duur: 1-7-2019 t/m 30-6-2020
Optie tot verlenging: Ja, 1 x maximaal 12 maanden na afloop initiele opdracht.

Opdrachtomschrijving
Rijkswaterstaat zoekt een nieuwe Assetmanager voor de districten Oost en West van Rijkswaterstaat Noord-Nederland. Onder het beheergebied van deze districten vallen onder meer het Hoofdwegennet, de Waddenzee, het Eems-Dollard gebied en de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl.

Als Assetmanager in het proces omgeving- en assetmanagement lever jij een bijdrage aan het beheer, het gebruik en de ontwikkeling van de infrastructurele en waterhuiskundige netwerken in jouw district. Je bent verantwoordelijk voor adviezen over het totale proces. Je begeeft je hierbij op het terrein van
assetmanagement. Deze opdracht vraagt om strategisch inzicht en het vermogen om mee te denken op meerdere aandachtsgebieden.

Je bekleedt een coördinerende rol t.a.v. jouw areaal binnen de regio NN, waarbij je de verschillende disciplines in het district inzet. Je herkent ontwikkelingen, kansen en risico’s op het gebied van assetmanagement van netwerken en handelt en adviseert hiernaar in het belang van Rijkswaterstaat. In jouw advies heb je continu aandacht voor de lange termijn kwaliteit van de Rijkswaterstaat-producten en -diensten. Ook monitor je de effecten van je advies in de praktijk en treed je op als coach en inhoudelijke
vraagbaak in de wereld van assetmanagement. Je draagt bij aan landelijke ontwikkelingen ten aanzien van assetmanagement en implementeert deze in jouw areaal. Je bewaakt het assetmanagement-proces,
signaleert knelpunten en verbetert continu het assetmanagement in de districten. Ook ben je verantwoordelijk voor het (laten) opstellen en onderhoud van (prestatiegestuurde)
instandhoudingplannen (P-)IHP’s). Daarnaast adviseer je over de optimale onderhoudsstrategie vanuit het (P-)IHP en wat dit betekent voor de informatievoorziening en het gebruik van ondersteunende systemen binnen RWS. Je maakt analyses en rapportages ter verbetering van de prestaties en beheerorganisatie. Het resultaat hiervan is een basis voor de programmering, waarbij gebruikgemaakt
wordt van risicoafwegingsmethodieken. Je neemt medewerkers mee, door middel van learning on the job, in principes/ methodieken van assetmanagement. Je coördineert het proces voor het maken van de prestatie-eisen en randvoorwaarden ten behoeve van de scope en fungeert als contactpersoon voor de koppelvlakken van het District (bijvoorbeeld SLU/Programmering/Bedrijf). Je treedt tevens op als sparringpartner voor betrokkenen.

Samen met anderen
Met jouw enthousiasme en overtuigingskracht weet je partijen met elkaar te verbinden. Je onderhoudt je netwerk en zet dit actief in. Je weet draagvlak te creëren bij collega’s binnen en buiten districten en/of regio en/of RWS-breed voor dviezen/producten/diensten die zijn gericht op het behalen van het gewenste resultaat. Regelmatig stem je af met collega’s, medeoverheden en andere partijen binnen
RWS met als gevolg dat landelijke en regionale ontwikkelingen op elkaar zijn afgestemd.

Elke dag beter
Jij zorgt er voor dat er meerwaarde wordt toegevoegd aan integraal denken en werken vanuit de netwerken. Ook zorg je er voor dat er meerwaarde wordt toegevoegd aan de klantwaarde, de voorspelbaarheid van RWS, kennismanagement en/of (inter)nationale adviesproducten en/of bewerkstellig je invloed op (inter) nationale wetgeving.

Opdrachtcriteria
– Je hebt een WO- werk en denkniveau en afgeronde opleiding in een (civiel-)technische richting, met aanvullende opleidingen zoals assetmanagement, onderhoudsmanagement of Life Cycle Management-methodieken.
– Je hebt ruime aantoonbare ervaring met assetmanagement, risicogestuurd beheer en
onderhoud en methodieken als FMECA (Failure Mode Effect Cost Analyses) en RCM
(Risk Cost Model).
– Je bent een expert op het gebied van System Engineering, RAMS (Reliability, Availability,
Maintainability en Safety) en LCC (Life Cycle Cost) in de praktijk.
– Je hebt actuele kennis op het gebied van beheer en onderhoud.
– Je hebt aantoonbare, succesvolle ervaring in alle fases van het adviesproces en in alle adviesrollen.
– Je hebt ervaring met politiek gevoelige dossiers, ervaring in verbindend werken en creëren van draagvlak.
– Je hebt een helicopterview, bent een systeemdenker, analytisch sterk, innovatief en zorgt voor heldere uniforme processen.
– Je kunt goed organiseren en samenwerken.
– Je herkent je in onze kernwaarden: resultaatgericht, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.

Organisatieonderdeel RWS Noord-Nederland
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en –wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

RWS Noord Nederland heeft een groot beheersgebied met een aantal specifieke kenmerken. Zo maakt het Waddengebied, als Werelderfgoed, onderdeel uit van het Noordelijke Areaal. Ook de samenwerking met Duitsland en de economische en ecologische ontwikkelingen en belangen in het gebied van de Eems en de Dollard zijn kenmerkend. Het Noordelijk areaal beslaat drie provincies met bijbehorende
bestuurlijke partners. Specifiek voor het Noorden is ook dat RWS een aantal grote projecten samen met de provincie(s) realiseert. Daarnaast wil RWS Noord Nederland een compacte en effectieve organisatie zijn waarin niet wordt gedacht vanuit functies en structuren maar vanuit toegevoegde waarde die je als individuele medewerker, team, afdeling of directie kan leveren.

De Regionale onderdelen van Rijkswaterstaat zijn integraal verantwoordelijk voor de bij RWS in beheer zijnde netwerken en voor het optimaal beheer, gebruik en de ontwikkeling van deze netwerken. Hier moet ook het spanningsveld gemanaged worden tussen Regionaal maatwerk enerzijds en Landelijke Prestaties en Uniformiteit anderzijds. De processen in de Regionale onderdelen van Rijkswaterstaat zijn
vormgegeven vanuit het Assetmanagement en Omgevingsmanagement. Bij omgevingsmanagement staat niet zozeer het managen van de omgeving centraal, maar vooral vanuit goed relatiebeheer en klantencontact samenwerken met onze partners in de regio. Assetmanagement wordt strategisch en risicogestuurd ingevuld op basis van de hele levenscyclus van de assets. Naast Assetmanagement en Omgevingsmanagement wordt vanuit Vergunningverlening & Handhaving de initiatieven gereguleerd op de drie netwerken en houdt RWS integraal toezicht op deze netwerken.

De afdeling – District Oost en West
De districten zijn met andere overheden actief op de ‘natte’ en ‘droge’ taakgebieden. Zij werken aan het beheer en onderhoud van de rijkswegen, bruggen, viaducten, aanleginrichtingen, de primaire waterkeringen, vaargeulen en kanalen. Daarnaast draagt het district bij aan de beleidsvoering van de regionale dienst en fungeert het als voordeur van Rijkswaterstaat voor de communicatie met derden. Het district is opgesplitst in de clusters Assetmanagement en Beschikbaarheid Netwerk &
Crisismanagement.

Eisen:
– CV Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring. Dit is in het Nederlands opgesteld en in PDF-formaat van maximaal 7 pagina’s A4.
– Rijkswaterstaat* behoudt zich het recht voor om personen die naar het oordeel van Rijkswaterstaat* een risico vormen op het gebied van belangenverstrengeling of voorkennis indien zij door Rijkswaterstaat* worden ingehuurd, af te wijzen
– Werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS (dit geldt voor 1 of meerdere opdrachten).
Kandidaat verklaart tevens dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen).
– Heeft minimaal 2 jaar aantoonbaar werkervaring in alle fases van het adviesproces en adviesrollen.
– Heeft minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met assetmanagement, risico gestuurd beheer en onderhoud en methodieken als FMECA (Failure Mode Effect Cost Analyses) en RCM (Risk Cost Model).
– Heeft een aantoonbaar afgeronde WO opleiding in een technische richting.

Wensen:
– Verklaart, op het moment dat hij/zij reeds een lopende opdracht binnen Rijkswaterstaat heeft, dat hij of zij rekening houdend met de geldende opzegtermijn beschikbaar is een maand na gunning.
– Heeft een afgeronde opleiding/cursus in assetmanagement, onderhoudsmanagement en of Life Cycle Management-methodieken.
– Heeft aantoonbare ervaring op het gebied van System Engineering, RAMS (Reliability, Availability,Maintainability en Safety) en LCC (Life Cycle Cost)
– Heeft aantoonbare kennis op het gebied van beheer en onderhoud.

Interesse?

Vacature:
(16649) Adviseur assetmanager (11) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022