Adviseur Kwaliteit Organisatie en Kennismanagement 28 u/w
Volgnummer: 15524

>Adviseur Kwaliteit Organisatie en Kennismanagement 28 u/w
Volgnummer: 15524
Adviseur Kwaliteit Organisatie en Kennismanagement 28 u/w
Volgnummer: 15524
2019-05-16T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 16-05-2019
  • Eind datum: 31-12-2019

Standplaats: Entrada, Amsterdam
Duur: 15-06-2019 t/m 31-12-2019
Optie tot verlenging: Ja, eind 2020

Functieomschrijving
De Adviseur Kwaliteit, Organisatie en Kennismanagement is gepositioneerd bij de centrale stafafdeling Strategie, Kwaliteit en Organisatie. Vanuit deze thuisbasis ondersteunt en adviseert hij/zij het management en medewerkers van de verschillende projecten, programma’s en afdelingen van Metro en Tram bij het verbeteren van het interne functioneren, procesinrichting, kwaliteitszorg en kennismanagement.

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan onder andere uit:
Ontwikkelen en realiseren beleid en instrumenten inzake organisatieontwikkeling, interne kwaliteitsborging en kennismanagement.
Uitvoeren van organisatieonderzoeken en audits en leveren van organisatie adviezen:
Fungeert als strategisch adviseur van het management en de directie op het punt van organisatie inrichting en -ontwikkeling van Metro en Tram;
Voert als projectleider organisatieonderzoeken en audits uit en/of begeleidt externen m.b.t. uit te voeren organisatieonderzoeken en doet voorstellen voor verbeteringen;
Monitort voortgang en resultaat en rapporteert hierover richting het management en DT/opdrachtgever.
3. Adviseren en ondersteunen m.b.t. interne kwaliteitsborging en kennismanagement:
Geeft ondersteuning aan contract- project- en programmateams, afdeling Eigendom & Beheer en stafafdelingen ten aanzien van kwaliteits- en kennismanagement;
Begeleidt als procesbegeleider project startups, -follow ups en – evaluaties, samenwerkingsbijeenkomsten, teamontwikkelings- en kennissessies.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Gemeente Amsterdam, Metro en Tram
Metro en Tram (MET) is uitvoerder, dan wel opdrachtgever voor alle huidige en toekomstige renovatie- en realisatieprojecten op metro- en tramgebied in de regio Amsterdam. Het betreft hier projecten in de openbare ruimte van Amsterdam (grootstedelijke context) met aantal stakeholders/betrokken in- en externe partijen/belangen waaraan meestal veel financiële, economische en maatschappelijke risico’s zijn te koppelen. De omvang van deze projecten loopt van projecten met een omvang van enkele miljoenen tot projecten met een budget van 200 miljoen of meer en een doorlooptijd van meerdere jaren.
Als juridisch eigenaar en als beheerder in het kader van de Wet Lokaalspoor, beheert MET de metro- en traminfrastructuur op strategisch niveau. De organisatie opereert in de bouwsector en werkt hierbij nauw samen met externe marktpartijen zoals het GVB, aannemers en consultants.

Eisen:
– U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.’
– De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
– De aangeboden kandidaat is minimaal in het bezit van een afgeronde WO opleiding met eenplanologische of bedrijfskundige achtergrond.
– Geef in maximaal 1 pagina aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring met adviseren en begeleiden van project- en beheerorganisaties in de gebouwde omgeving of railinfrastructuur, waarvan minimaal 5 jaar in kennismanagement.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met de bestuurlijke context en het soort politieke krachtenveld waarbinnen Metro en Tram zich bevindt.

Wensen:
– Heeft de aangeboden kandidaat aantoonbare kennis en ervaring met het uitvoeren van onderzoeken en het geven van advies op het gebied van organisatieontwikkeling, kwaliteitszorg en kennismanagement in een project- en/of railinfraorganisatie?
Criterium: Aantoonbare kennis en ervaring met het uitvoeren van onderzoeken en het geven van advies op het gebied van organisatieontwikkeling, kwaliteitszorg en kennismanagement. Hierbij spelen onder meer de volgende aspecten een rol:
De mate van kennis en ervaring met kennismanagement;
De mate van kennis en ervaring met kwaliteitszorg;
De mate van kennis en ervaring met organisatievraagstukken.
Deze aspecten zijn slechts opgenomen ter toelichting ten behoeve van inschrijvers en zijn niet te beschouwen als nadere (sub)criteria. De aspecten zijn niet in volgorde van belangrijkheid opgesomd en zijn evenmin limitatief.
De beoordeling van deze wens vindt plaats op basis van het door de kandidaat ingediend CV en de ingediende motivatie van maximaal 1 A4-tje. De mate waarin de aantoonbare kennis en ervaring van een kandidaat relevant is voor de onderhavige opdracht wordt uitgedrukt met een cijfer tussen minimaal 0 en maximaal 5 punten, waarbij alleen gehele cijfers worden toegekend. Een 5 staat hierbij voor uitermate relevante ervaring en een 0 staat voor geen of nauwelijks relevante ervaring.
– Heeft de aangeboden kandidaat aantoonbare kennis en ervaring met het uitvoeren van onderzoeken en het geven van advies op het gebied van organisatieontwikkeling, kwaliteitszorg en kennismanagement in een project- en/of railinfraorganisatie?
Criterium: Aantoonbare kennis en ervaring met het uitvoeren van onderzoeken en het geven van advies op het gebied van organisatieontwikkeling, kwaliteitszorg en kennismanagement. Hierbij spelen onder meer de volgende aspecten een rol:
De mate van kennis en ervaring met kennismanagement;
De mate van kennis en ervaring met kwaliteitszorg;
De mate van kennis en ervaring met organisatievraagstukken.
Deze aspecten zijn slechts opgenomen ter toelichting ten behoeve van inschrijvers en zijn niet te beschouwen als nadere (sub)criteria. De aspecten zijn niet in volgorde van belangrijkheid opgesomd en zijn evenmin limitatief.
De beoordeling van deze wens vindt plaats op basis van het door de kandidaat ingediend CV en de ingediende motivatie van maximaal 1 A4-tje. De mate waarin de aantoonbare kennis en ervaring van een kandidaat relevant is voor de onderhavige opdracht wordt uitgedrukt met een cijfer tussen minimaal 0 en maximaal 5 punten, waarbij alleen gehele cijfers worden toegekend. Een 5 staat hierbij voor uitermate relevante ervaring en een 0 staat voor geen of nauwelijks relevante ervaring.
– Heeft de aangeboden kandidaat aantoonbare kennis van en ervaring met “value engineering”?
Criterium: De mate waarin aantoonbaar opgedane kennis en ervaring met het toepassen van het instrument value engineering om groepsgewijs tot afwegingen te komen, relevant is voor onderhavige opdracht.
Hierbij spelen onder meer de volgende aspecten een rol:
Afgeronde opleiding / certificeringvalue engineering;
De mate van kennis en ervaring met de toepassing van value engineering in project in een (rail)infraomgeving.
Deze aspecten zijn slechts opgenomen ter toelichting ten behoeve van inschrijvers en zijn niet te beschouwen als nadere (sub)criteria. De aspecten zijn niet in volgorde van belangrijkheid opgesomd en zijn evenmin limitatief.
De beoordeling van deze wens vindt plaats op basis van het door de kandidaat ingediend CV en de ingediende motivatie van maximaal 1 A4-tje. De mate waarin de aantoonbare kennis en ervaring van een kandidaat relevant is voor de onderhavige opdracht wordt uitgedrukt met een cijfer tussen minimaal 0 en maximaal 5 punten, waarbij alleen gehele cijfers worden toegekend. Een 5 staat hierbij voor uitermate relevante ervaring en een 0 staat voor geen of nauwelijks relevante ervaring.

CV eis:
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Interesse?

Vacature:
(15524) Adviseur Kwaliteit Organisatie en Kennismanagement 28 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022