Adviseur Luchtkwaliteit (11) 16 u/w
Volgnummer: 11497

>Adviseur Luchtkwaliteit (11) 16 u/w
Volgnummer: 11497
Adviseur Luchtkwaliteit (11) 16 u/w
Volgnummer: 11497
2018-09-24T00:00:00+00:00
  • RIJSWIJK
  • Start datum: 24-09-2018
  • Eind datum: 31-12-2018

Standplaats: Rijswijk
Duur: start z.s.m. t/m 31-12-2018
Optie tot verlenging: Ja, maximaal 1 x 1 jaar na afloop initiële opdracht

Als adviseur luchtkwaliteit ben je onderdeel van de sectie luchtkwaliteit binnen Infomil. Vanuit dit team lever je beleidsondersteunende werkzaamheden richting het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat om ondersteuning op het dossier van het ”Schone Lucht akkoord” en dan met name de onderwerpen mobiliteit en houtstook.

Voor een verdere vermindering van gezondheidsrisico’s als gevolg van luchtverontreiniging, werkt de staatssecretaris met het Schone Lucht Akkoord toe naar de streefwaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat akkoord zal begin 2019 aan de Tweede Kamer worden gestuurd. Het recente advies van de Gezondheidsraad ‘Gezondheidswinst door schonere lucht’ is hiervoor de basis.

De werkzaamheden betreffen o.a. verzamelen en inventariseren van informatie, schrijven van teksten, organiseren van bijeenkomsten en verslaglegging van besprekingen. De exacte invulling van de werkzaamheden vindt in overleg plaats. Het onderwerp luchtkwaliteit staat op dit moment erg in de politieke belangstelling. Het ministerie zoekt de interactie met de stakeholders, waar je als adviseur bij betrokken wordt en ondersteuning op biedt.

In de periode tot eind 2018 verwachten we dat het accent zal liggen op de ondersteuning richting het ministerie. Daarnaast kunnen andere werkzaamheden in het team nodig zijn waar je afhankelijk van je kennis en ervaring bij kunt ondersteunen. Het gaat dan om meedraaien op de helpdesk Lucht, het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en het beheren van de website.

Organisatieonderdeel RWS Water, Verkeer en Leefomgeving
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

WVL ontwikkelt voor Rijkswaterstaat de visie op zijn netwerken en onze leefomgeving. We geven met die visie aan hoe de drie netwerken van Rijkswaterstaat (hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en hoofdwatersysteem) zich moeten ontwikkelen, welke kwaliteit we aan onze gebruikers leveren en welke zorg aan de leefomgeving moet worden besteed. WVL is tevens verantwoordelijk voor het overzicht van de kennisbehoefte bij Rijkswaterstaat nu en in de toekomst. In dit kader heeft Rijkswaterstaat bij WVL de taak neergelegd om voor geheel Rijkswaterstaat de inkoop van kennis te organiseren. WVL wordt daarmee voor de kenniswereld – universiteiten, kennis- en onderzoeksinstituten, koepelorganisaties binnen de kenniswereld e.d.- het gezicht van en eerste aanspreekpunt bij Rijkswaterstaat en de opdrachtgever namens Rijkswaterstaat.

Naast het inkopen van kennis, stimuleren we het delen van beschikbare kennis met collega’s en ook met externe partijen. Dit laatste doen we onder andere door te participeren in samenwerkingsverbanden, het vormen van strategische allianties met partners uit de kenniswereld en het stimuleren van kennisontwikkeling en innovatie met en bij marktpartijen. Door duurzaam en strategisch samen te werken aan onze prestaties dragen we bij aan een bereikbaar, veilig en leefbaar Nederland.

De afdeling – Regelgeving en Duurzaamheid InfoMil
De afdeling Regelgeving en Duurzaamheid InfoMil is onderdeel van de directie Leefomgeving binnen WVL. We verbinden beleid met uitvoering op het gebied van de wet- en regelgeving binnen het omgevingsdomein. Kennisoverdracht en beleidsadvisering zijn de hoofdtaken. Onze focus ligt op de thema’s industriële luchtemissies, landbouw, afvalwater, BRZO en luchtkwaliteit (NSL). Daarnaast werken we aan de reductiedoelstellingen voor de emissies van niet-Co2-broeikasgassen en ozonaantastende gassen, de uitvoering van de Nederlandse taken in het Montrealprotocol en zijn we gemandateerd uitvoerder van de wettelijke taken op het gebied van gefluoreerde broeikasgassen (f-gassen).

Ook zijn we internationaal actief bij het implementeren en handhaven van het milieubeleid in vooral opkomende Europese landen en in Caribisch Nederland. Tot slot coördineren we de duurzaamheidsopgave van RWS. We formuleren met de organisatieonderdelen ambities op 12 thema’s uit de omgevingswijzer en richten de monitoring hierop in. Met deze taken heeft de afdeling zowel binnen als buiten RWS een verbindende taak bij haar klanten.

Eisen
– Rijkswaterstaat* behoudt zich het recht voor om personen die naar het oordeel van Rijkswaterstaat* een risico vormen op het gebied van belangenverstrengeling of voorkennis indien zij door Rijkswaterstaat* worden ingehuurd, af te wijzen.
Rijkswaterstaat: kan ook Aanbesteder of Opdrachtgever zijn.
– Je hebt aantoonbare ervaring met het analyseren van inhoudelijk vraagstukken.
– De aangeboden kandidaat heeft 3- 5 jaar recente ervaring in een adviserende functie.
– Je bent goed bekend met het actuele luchtkwaliteitsbeleid in Nederland en bij voorkeur ook met het onderwerp mobiliteit. Je hebt een aantal jaren recente advieservaring m.b.t. deze thema’s.
– De aangeboden kandidaat heeft een afgeronde WO opleiding bij voorkeur milieuwetenschappen.
– De aangeboden kandidaat werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS (dit geldt voor 1 of meerdere opdrachten).
Kandidaat verklaart tevens dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen).

Wensen
– Vermelding van een eventuele keten van inlenen en doorlenen.
– Kandidaat verklaart, op het moment dat hij/zij reeds een lopende opdracht binnen Rijkswaterstaat heeft, dat hij of zij rekening houdend met de geldende opzegtermijn beschikbaar is.
– De aangeboden kandidaat heeft kennis van en ervaring met wet- en regelgeving rondom luchtkwaliteit van het ministerie van IenW.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring in het opstellen van adviesrapporten en notities.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met en kennis van de uitvoeringspraktijk mbt milieubeleid en bestuurlijke besluitvorming.bij gemeenten en omgevingsdiensten.
– De aangeboden kandidaat beschikt over goede contactuele eigenschappen en communicatieve vaardigheden.

Competenties:
– RADIO-V: resultaat gedreven, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.
– Samenwerken
– Netwerkvaardigheid
– Overtuigingskracht
– Politiek/Bestuurlijke en organisatiesensitiviteit
– Initiatiefrijk
– Creatief
– Mondelinge- en schriftelijke communicatie- en presentatievaardigheden
– Teamspeler
– Klantgericht

Cv
Het cv is maximaal 7 pagina’s A4.

Interesse?

Vacature:
(11497) Adviseur Luchtkwaliteit (11) 16 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022