Adviseur Omgeving (10) 18 u/w
Volgnummer: 10903

>Adviseur Omgeving (10) 18 u/w
Volgnummer: 10903
Adviseur Omgeving (10) 18 u/w
Volgnummer: 10903
2018-08-08T00:00:00+00:00
  • ARNHEM
  • Start datum: 08-08-2018
  • Eind datum: 31-12-2018

Standplaats: Arnhem
Duur: 01-09-2018 t/m 31-12-2018
Optie tot verlenging: Ja, 4 x 1 jaar

Eén Rijkswaterstaat
In deze opdracht lever je een belangrijke bijdrage aan het programma Kaderrichtlijn Water. De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa op orde is. Rijkswaterstaat heeft als uitvoerende organisatie o.a. de taak om aan deze Europese afspraken omtrent waterkwaliteit te voldoen. Hiervoor is het programma KRW opgesteld, wat een groot aantal maatregelen omvat om hieraan te voldoen. Deze maatregelen betreffen het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, uiterwaardverlagingen, aanleggen van nevengeulen, het aantakken van strangen op de rivieren en het aanleggen van vispassages.
Je wordt in deze rol ingezet in een van de projecten van het Programma Kaderrichtlijn Water 2e tranche (KRW2) bij RWS Oost Nederland. Dit project omvat een groot aantal maatregelen waarvoor er een planstudie moet worden uitgevoerd, alvorens het gerealiseerd kan worden. Voor een aantal maatregelen moeten samenwerkingsafspraken worden gemaakt met andere publieke organisaties (o.a. waterschappen, provincies, natuur beherende organisaties).
Je kent de omgeving en je weet de interne en externe partijen te verbinden en bijbehorende risico’s in kaart te brengen. Je hebt ervaring met gebiedsprocessen en stakeholders hierin te betrekken. Jouw competenties zoals omgevingsbewustzijn, organisatie sensitiviteit en tactisch gedrag zijn hiervoor van groot belang. Je bent alert op (externe) ontwikkelingen en nieuwe situaties die de uitvoering van het project kunnen beïnvloeden en je pakt hierbij je adviesrol. Je weet hierbij de juiste informatie tijdig over te brengen naar de juiste personen.
Je fungeert als rechterhand van de omgevingsmanager van het project team. Je dient overleggen, bijeenkomsten en besluiten voor te bereiden en uitkomsten te analyseren en borgen in rapportages en andere relevante systemen. Desgewenst ben je aanwezig bij overleggen.
Daarnaast wordt advies verwacht op onder meer het vlak van de gebiedsprocessen, omgevingswet, bestuurlijk/juridische procedures, vergunningen, uitvragen naar de markt (specifiek omtrent omgevingsmanagement), rivierecologie en beheer. Je brengt hierbij het aspect omgevingsmanagement in en vormt de verbinding met gespecialiseerde adviseurs binnen RWS.
Je wordt aangestuurd door de omgevingsmanager van het KRW2-project team.

Samen met anderen
Je werkt actief samen met binnen het project team. Je hebt inzicht in de interne en externe omgeving en ketens. Je bouwt op operationeel en tactisch niveau een netwerk op met diverse externe partijen, zoals gemeenten, belangenorganisaties en particulieren. Je bent in staat dit te onderhouden en om hiermee effectieve samenwerkingsrelaties te creëren. Je kunt de omgeving proactief beïnvloeden, spelers met elkaar verbinden en het gezicht en imago van Rijkswaterstaat uitdragen. Binnen het projectteam deel je als inhoudelijk expert je kennis. Je communiceert tijdig naar betrokken spelers over relevante ontwikkelingen en resultaten van monitoring en inventarisaties.

Elke dag beter
Je vindt het een uitdaging om proactief bij te dragen aan de verbetering en standaardisering van het omgevingsmanagementproces binnen het project. Ook draag je bij aan het op orde houden van de kwaliteit en kennis en de borging hiervan.

Eisen:
– Minimaal in het bezit van een afgeronde en voor deze functie relevante HBO opleiding.
– Je hebt aantoonbare kennis en ervaring (3-5 jaar) op het vakgebied omgevingsmanagement.
– Je hebt aantoonbare kennis en ervaring (3-5 jaar) met gebiedsontwikkelingsprocessen (bij voorkeur in de uiterwaarden)
– Je hebt aantoonbare kennis en ervaring (3-5 jaar) in het werken met samenwerkingsvormen tussen verschillende publieke partners.
– Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met bestuurlijke en juridische kaders, procedures in verkenningen en/of planuitwerkingen van aanlegprojecten.
РWerkervaring binnen een natuurterrein beherende organisatie, waterschap of provincie op het gebied van kaderrichtlijn water, rivierecologie, beheer is een pr̩.
– Je hebt, bij voorkeur, inzicht in en kennis van werkprocessen en organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat.
– Je hebt kennis van de van toepassing zijnde informatiesystemen.
– Je hebt kennis van het IPM model.

Wensen:
РWens 1: De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen een natuurterrein beherende organisatie, waterschap of provincie op het gebied van kaderrichtlijn water en rivierecologie (beheer is een pr̩).
– Wens 2: De aangeboden kandidaat heeft inzicht in en kennis van werkprocessen en organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat.
– Wens 3: De aangeboden kandidaat heeft kennis van het IPM model.
– Wens 4: De aangeboden kandidaat beschikt over een – zowel operationeel als op tactisch niveau – over een netwerk met diverse externe partijen, zoals gemeenten, belangenorganisaties en particulieren.

Competenties:
Je bent resultaatgedreven, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.
Organisatiesensitiviteit
Netwekvaardigheid
Analyserend vermogen
Omgevingsbewustzijn

CV eis:
Dit is in het Nederlands opgesteld en in PDF-formaat van maximaal 7 pagina’s A4.

Interesse?

Vacature:
(10903) Adviseur Omgeving (10) 18 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022