Adviseur Planningsmanagement (10) 24 u/w
Volgnummer: 16567

>Adviseur Planningsmanagement (10) 24 u/w
Volgnummer: 16567
Adviseur Planningsmanagement (10) 24 u/w
Volgnummer: 16567
2019-07-08T00:00:00+00:00
  • ARNHEM
  • Start datum: 08-07-2019
  • Eind datum: 15-05-2020

Standplaats: Arnhem
Duur: start z.s.m. t/m 15-5-2020
Optie tot verlenging: ja, 3 x maximaal 12 maanden, na afloop initiële opdracht.

Opdrachtomschrijving
Onder aansturing van de Manager Projectbeheersing uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van planning op operationeel niveau. Afstemmen met de RWS adviseur planning voor de kwaliteit, gebruikte formats, werkwijze en toets resultaten.

Omschrijving van de verantwoordelijkheden en taken
De adviseur planningsmanagement is verantwoordelijk voor het faciliteren van het planningsproces op operationeel niveau. Hij/zij ondersteunt en inspireert tot het tijd gestuurd werken, dat de projectleden vanuit hunprofessionaliteit nastreven. Hij/zij ondersteunt de betrokken projectfunctionarissen bij het inventariseren, analyseren en vaststellen van maatregelen voor het tijdig opleveren van het project. De adviseur planning monitort en challenged en is verantwoordelijk voor een vakkundige en realistische planning. En ondersteunt bij de bewaking van de planning en de beheersmaatregelen. Hij/zij is verantwoordelijk voor het proces, niet de inhoud. De adviseur planning geeft binnen het project structuur aan het planningsmanagement en creëert een collectief bewustzijn ten aanzien van tijdig opleveren van het project.

Werkzaamheden / activiteiten
Om het planningsmanagement te faciliteren onderneemt de adviseur planningsmanagement zelfstandig en op eigen initiatief en afgestemd op de wensen van de manager projectbeheersing, de volgende activiteiten:

1. Het opzetten en maken van de planning, met als doel een realistische inschatting van de looptijd en de bijbehorende tijd risico’s. De bedoeling van deze activiteit is te komen tot een eerste basisplanning (Baseline). Hieronder verstaan we het vakkundig omzetten van alle activiteiten in de WBS in een planning. Het doel van deze activiteit is om:
– Alle uitgangspunten te inventariseren en noteren
– Samen met het team te komen tot een gedragen en realistische planning
– leveren van PDF, Bronbestand (Prima Vera of MS Project) en Uitgangspunten notitie
2. Het organiseren en houden van planning sessies.
De bedoeling van deze activiteit is het verkrijgen van informatie voor het opzetten of actualiseren van de planning. Het doel van deze activiteit is om:
– te komen tot een basisplanning
– te komen tot een actuele planning
3. Het actualiseren van de planning. Doel van deze activiteit is dat het team telkens (in de afgesproken frequentie) een geactualiseerde planning heeft. Challengegesprekken en planningssessies kunnen hier onderdeel van uit maken.
Het doel van deze activiteit is om:
– Betrouwbare gegevens te leveren als input voor sturing of rapportage.
– Leveren van PDF, Bronbestand (Prima Vera of MS Project) en Bevindingen notitie
4. Het maken van een probabilistische planning. Doel van deze activiteit is dat het team telkens (in de afgesproken frequentie) een inzicht heeft in de tijd risico’s en daarmee in de haalbaarheid van de mijlpalen. Challengegesprekken en planningssessies kunnen hier onderdeel van uit maken. Het doel van deze activiteit is om:
– Betrouwbare gegevens te leveren als input voor sturing of rapportage.
– leveren van PDF, Bronbestand (Prima Vera of MS Project) en Planningsnota
5. Het maken en een bijdrage leveren aan rapportages Planningsmanagement.
De bedoeling van deze activiteit is dat vanuit planningsmanagement een bijdrage geleverd wordt aan een maand-en/of T-rapportage (of welke rapportage dan ook nodig is). Deze activiteit vraagt een analyse van het dossier; wat is er de afgelopen periode gebeurd en wat kan het projectteam verwachten, waar moeten we op letten, enz.
Voor de T-rapportage is een standaard format beschikbaar in de projectendatabase. Opgemerkt wordt dat de kwaliteit van deze activiteit voor een groot deel bepaald wordt door de analyse en het advies van de Adviseur Planningsmanagement. Het doel van deze activiteit is om:
– Dat het IPM team beschikt, op het juiste moment, over actuele informatie, waarmee het team aan zijn rapportageverplichting kan voldoen. En vooral het juiste inzicht in haalbaarheid, bedreigingen, maatregelen bij het halen van de planning/mijlpalen.
6. Het verzamelen-, analyseren- en communiceren van informatie ten behoeve van interne toets momenten. En het bijhouden van een verbeterregister. De bedoeling van deze activiteit is het verzamelen van informatie, het analyseren van de informatie
en het communiceren van de informatie. In de regel zal deze activiteit bestaan uit een specifieke het leveren van leveren van een PDF, Bronbestand (Prima Vera of MS Project) met een toelichtende memo. Het doel van deze activiteit is om:
– Een zo compleet en overzichtelijk beeld te geven, conform klanteisen, specifiek voor een intern toets moment.
– Middels het verbeterregister (met feedback uit o.a. de toetsen) de kwaliteit van het planningsproces telkens te verbeteren.
7. Inhoudelijke bijdrage leveren aan de toets van het planningsmanagementproces bij de opdrachtnemer (ON). Het is de bedoeling dat een inhoudelijke bijdrage wordt geleverd aan de toets op het planningsmanagementproces bij de Opdrachtnemer (ON). De Adviseur is immers de deskundige op dit vakgebied. Samen met de (Lead) Auditor en/of de Toets coördinator bereidt de adviseur de toets voor en is de adviseur eventueel aanwezig bij het uitvoeren de toets. Het doel van deze activiteit is om:
– Het leveren van inhoudelijke deskundigheid bij het toetsen van het planningsmanagementproces bij ON in het kader van Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB).
8. Geeft input aan de adviseurs planningsmanagement van andere projecten en adviseurs planningsmanagement Rijkswaterstaat, met als doel het effectief maken van het planningsmanagement in de projecten.

Vervolg Activiteiten
– Het Planningsdossier (Planningen, bronbestanden en Notities) dient ingericht en actueel gehouden te worden conform de door Rijkswaterstaat ter beschikking gestelde formats;
– Adviseur planningsmanagement heeft aantoonbare ervaring;
– Er dient gewerkt te worden conform de geldende kaderdocumenten van Planningsmanagement, zoals die in de Werkwijzer RWS zijn opgenomen.
– De geleverde documenten bij de bovenstaande geschreven activiteiten moeten aantoonbaar geaccepteerd zijn door de Manager Projectbeheersing;
– Het actueel Planningsdossier moet de stand van zaken op het gewenste niveau (Levels en voldoende vaak de haalbaarheid (Probabilistische planning) weergeven;
– De onderbouwing van wijzigingen in het dossier moeten in de vorm van notities worden toegelicht en vastgelegd.;
– De actuele planning wordt periodiek vastgesteld door het IPM-team. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een geactualiseerde planning en een planning met een geactualiseerde Baseline. De wijze waarop de wordt door de Manager Projectbeheerising bepaald;

Eisen
– De aangeboden kandidaat heeft een relevante afgeronde HBO opleiding.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met het vakgebied planningsmanagement, MS Project en Prima Vera Software.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met infrastructurele projecten op het gebied van planningsmanagement of risicomanagement.
– De kandidaat heeft minimaal 1 jaar ervaring op het gebied van adviseren. Kandidaat kan een advies laten zien [advies zelf of referentie van klant] waaruit blijkt dat hij/zij in staat is om feiten/getallen om te zetten in een advies met meerwaarde voor de klant/opdrachtgever, dus kan uitstijgen boven het balkenschema-niveau.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met probabilistisch plannen.
– De aangeboden kandidaat werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS (dit geldt voor 1 of meerdere opdrachten). Kandidaat verklaart tevens dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen).
– Rijkswaterstaat* behoudt zich het recht voor om personen die naar het oordeel van Rijkswaterstaat* een risico vormen op het gebied van belangenverstrengeling of voorkennis indien zij door Rijkswaterstaat* worden ingehuurd, af te wijzen.
Rijkswaterstaat: kan ook Aanbesteder of Opdrachtgever zijn.

Wensen
– De aangeboden kandidaat heeft (mininmaal 1 jaar) aantoonbare kennis van Probabilistische plannen.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het maken en een bijdrage leveren aan rapportages Planningsmanagement.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met het verzamelen-, analyseren- en communiceren van informatie ten behoeve van interne toets momenten. En het bijhouden van een verbeterregister.
– Kandidaat verklaart, op het moment dat hij/zij reeds een lopende opdracht binnen Rijkswaterstaat heeft, dat hij of zij rekening houdend met de geldende opzegtermijn beschikbaar is per 1 juli 2019.
– De aangeboden kandidaat kan kritisch doorvragen (Challengen) en is in staat op basis van overzicht over de getallen en het projectdoel zelfstandig adviezen te geven.
– Vermelding van een eventuele keten van inlenen en doorlenen.

Meest essentiële competenties
– Je bent RADIO-V: resultaatgedreven, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend
– Plannen en organiseren
– Organisatiesensitiviteit
– Analyseren
– Voortgangscontrole
– Anticiperen

Cv
Het cv is maximaal 7 pagina’s A4.

Interesse?

Vacature:
(16567) Adviseur Planningsmanagement (10) 24 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022