Adviseur Projectbeheersing (12) 32 u/w
Volgnummer: 19348

>Adviseur Projectbeheersing (12) 32 u/w
Volgnummer: 19348
Adviseur Projectbeheersing (12) 32 u/w
Volgnummer: 19348
2019-11-28T00:00:00+00:00
  • GRONINGEN
  • Start datum: 28-11-2019
  • Eind datum: 31-12-2020

Standplaats: Groningen
Duur: 1-1-2020 t/m 31-12-2020
Optie tot verlenging: ja, 1 x maximaal 12 maanden na afloop initiele opdracht

Opdrachtomschrijving
Adviseren over projectbeheersing
Als adviseur projectbeheersing zorg je dat we onze projecten kunnen beheersen. Je bent, vanuit jouw richtinggevende en inhoudelijke expertise, verantwoordelijk voor het op de juiste wijze laten toepassen van projectbeheersaspecten binnen de organisatie. Dit doe je breed door op alle aspecten van projectbeheersing waaronder risicomanagement, planningsmanagement, waliteitsmanagement, informatiemanagement en financieel management in te zetten. Je stelt samen met de manager projectbeheersing en het team projectbeheersing het projectteam in staat om grote multidisciplinaire, complexe projecten gestructureerd te beheersen. Hiertoe inventariseer, analyseer, stel je vast en monitor je beheersmaatregelen op het totale (project)beheersproces. Je levert ook tijdig volledige en juiste management- en stuurinformatie aan. Je adviseert en ondersteunt de projectmanager en de
andere IPM-rolhouders over de opzet, kwaliteit en werking van hun managementsystemen.

Het project
De zuidelijke ringweg Groningen (A7) wordt ingrijpend verbouwd. Doel van het project Aanpak Ring Zuid is een betere en veiligere doorstroming van het verkeer. Door het plan Aanpak Ring Zuid zijn stad en regio ook in de toekomst goed bereikbaar, vergoot de verkeersveiligheid, bevordert het leefklimaat en wordt de ringweg beter ingepast in de stad. Het vernieuwen van de zuidelijke ringweg leidt tot een leefbare en veilige woonomgeving, versterkt de samenhang van de stadsdelen en maakt woningen en dagelijkse voorzieningen beter bereikbaar. Daarmee draagt het plan ook bij aan het
behouden en uitbreiden van de werkgelegenheid en de economische ontwikkeling van stad en regio.
Het plan is daarom niet alleen van belang voor automobilisten met als bestemming Groningen, maar ook voor het doorgaande verkeer, fietsers, wandelaars, inwoners, toeristen, winkeliers, bedrijven en zorg- en onderwijsinstellingen. Kortom, voor de hele stad, de gehele provincie en geheel NoordNederland De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid die is opgezet door gemeente Groningen, Provincie Groningen en Rijkswaterstaat. De projectorganisatie heeft tot taak de realisatie van het project Aanpak Ring Zuid te Groningen. Het project kenmerkt zich door een grote mate van complexiteit in binnenstedelijk gebied. Het is onze ambitie om er voor te zorgen dat de moederorganisaties, de stakeholders in de omgeving én de stakeholders in de uitvoering bij oplevering tevreden zijn over de wijze waarop met hun belangen wordt omgegaan tijdens de realisatiefase. Tevreden stakeholders begint bij een open houding, transparante en tijdige informatie
en handelen vanuit de centrale waarden en het realiseren van het project binnen de afgesproken kaders op het gebied van geld, tijd en kwaliteit.

Het project bevindt zich in de realisatiefase.

Samen met anderen
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid. In deze organisatie zijn medewerkers van gemeente Groningen, provincie Groningen en Rijkswaterstaat werkzaam. De gevolgde werkwijze binnen het project is er op gericht dat de gezamenlijke opdrachtgevers (gemeente, provincie en rijk) in staat worden gesteld hun rol te vervullen. Dit betekent in de praktijk dat er maatwerk afspraken gemaakt worden in de te volgen werkwijze waarbij de werkwijzen van de moederorganisaties benut worden. Je bent in staat om de belangentegenstellingen
die dat soms met zich mee brengt in kaart te brengen en op te adviseren. Je werkt aan het initiëren van innovaties in een complexe context en draagt bij aan richtinggevende standaarden voor het vakgebied projectbeheersing en de werkwijze. Je deelt actief kennis en ervaringen binnen jouw vakgebied binnen de organisaties.

Taken, verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
Om deze opgave te realiseren is de inzet van een senior adviseur projectbeheersing nodig. Het betreft
een functie binnen het team projectbeheersing onder verantwoordelijkheid van de manager
projectbeheersing. Specifieke taken zijn:
Coördineren en opstellen van integrale verantwoordingsinformatie voor het project
Adviseren over te genereren stuurinformatie en het coördineren/opstellen van de
stuurinformatie
Challengen van collega’s met als doel tot betrouwbare prognoses te komen op het gebied van onder andere capaciteit, risico’s, planning
Bijdrage aan beheersingsstrategie en implementeren daarvan
Afstemmen met de moederorganisaties over de te volgen werkwijze aangaande
projectbeheersing en het najagen van een effectieve implementatie en uitvoering hiervan
Het voeren van voortgangsgesprekken met leveranciers, bijvoorbeeld m.b.t. documentatie en archief en verslaglegging
Vervangen van de manager projectbeheersing bij afwezigheid

Eisen:
– Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit is in het Nederlands opgesteld en in PDF-formaat van maximaal 7 pagina’s A4.
– Rijkswaterstaat* behoudt zich het recht voor om personen die naar het oordeel van Rijkswaterstaat* een risico vormen op het gebied van belangenverstrengeling of voorkennis indien zij door Rijkswaterstaat* worden ingehuurd, af te wijzen
Рkandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare kennis en ervaring met het co̦rdineren en samenstellen van voortgangsrapportages op basis van input van anderen in complexe projecten.
– kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbaar kennis en ervaring als adviseur of manager projectbeheersing in projecten met een minimale omvang van 60 miljoen euro.
– kandidaat heeft minimaal een afgeronde WO opleiding in de richting van bijvoorbeeld bedrijfseconomie of civiele techniek of vergelijkbaar.
– kandidaat werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS (dit geldt voor 1 of meerdere opdrachten).
Kandidaat verklaart tevens dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen).

Wensen:
– Kandidaat verklaart, op het moment dat hij/zij reeds een lopende opdracht binnen Rijkswaterstaat heeft, dat hij of zij rekening houdend met de geldende opzegtermijn beschikbaar is binnen 1 maand na gunning.
– kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het werken binnen projecten die de RWS werkwijze hanteren.
– kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring met risicomanagement, capaciteitsmanagement, informatiemanagement, kwaliteitsmanagement binnen multidisciplinaire projecten.
– kandidaat heeft aantoonbaarervaring met SE of SCB.
– kandidaat heeft aantoonbare ervaring met de informatiesystemen (o.a. projectendatabase en hummingbird) die binnen het project worden gebruikt.

Meest essentiële competenties
Je bent RADIO-V: resultaatgedreven, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend
en verbindend
Innovatief handelen
Plannen en organiseren
Organisatiesensitiviteit
Anticiperen

Selectiegesprek vindt plaats op maandag 16 december om 10.00 uur op het projectbureau te Groningen (Laan Corpus den Hoorn 102-4, Groningen).

VOG na gunning.

Interesse?

Vacature:
(19348) Adviseur Projectbeheersing (12) 32 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022