Adviseur tunnelveiligheid 24 u/w
Volgnummer: 14247

>Adviseur tunnelveiligheid 24 u/w
Volgnummer: 14247
Adviseur tunnelveiligheid 24 u/w
Volgnummer: 14247
2019-03-12T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 12-03-2019
  • Eind datum: 31-12-2019

Standplaats: Amsterdam, Entrada
Duur: Start zsm t/m 31-12-2019
Optie tot verlenging: Ja

Functieomschrijving
De adviseur tunnelveiligheid draagt bij aan het vertalen van het wettelijke veiligheidsniveau voor wegtunnels en aanvullende relevante richtlijnen en standaarden naar concrete eisen binnen het renovatieproject. Hierover stemt hij/zij af met Manager Integrale Veiligheid en ondersteunt deze bij overleggen met de tunnelbeheerder, de veiligheidsbeambte, de vergunningverlener (ODNZKG) en de betrokken hulpdiensten. De opdrachtnemer adviseert de manager integrale veiligheid over de veiligheidseisen en -randvoorwaarden waaraan dient te worden voldaan teneinde het wettelijke veiligheidsniveau te behalen en de noodzakelijke openstellingsvergunning te verkrijgen. Tevens levert de opdrachtnemer een belangrijke bijdrage aan het (laten) opstellen van de documenten die noodzakelijk zijn voor de veiligheidsverantwoording en het verzamelen van daarvoor benodigde informatie bij de stakeholders.

Werkzaamheden
Advisering manager integrale veiligheid m.b.t. (wettelijke) eisen op het gebied van tunnelveiligheid;
Advisering manager integrale veiligheid m.b.t. de invulling van veiligheidseisen;
Opstellen van documentatie ten behoeve van de veiligheidsverantwoording en verkrijging van de noodzakelijke vergunningen;
Bijdragen aan de voor de openstellingsvergunning benodigde veiligheidsdocumentatie, waaronder het tunnelveiligheidsplan en het veiligheidsbeheerplan;
Ondersteuning van de Manager Integrale Veiligheid bij contacten met de hulpdiensten en bevoegd gezagen (voornamelijk Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied).
Verzamelen van benodigde informatie bij stakeholders.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Gemeente Amsterdam, RVE Metro en Tram
Het betreft hier projecten in de openbare ruimte van Amsterdam (grootstedelijke context) met aantal stakeholders/betrokken in- en externe partijen/belangen waaraan meestal veel financiële, economische en maatschappelijke risico’s zijn te koppelen. De omvang van deze projecten loopt van projecten met een omvang van enkele miljoenen tot projecten met een budget van 200 miljoen of meer en een doorlooptijd van meerdere jaren.

Eisen:
– U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
– De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
– De aangeboden kandidaat is in het bezit van een erkende WO diploma in een technische richting.
– Geef in maximaal 1 pagina aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 3 jaar) in een soortgelijke functie.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 7 jaar) op het gebied van brand- en/of tunnelveiligheid.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met de relevante wet- en regelgeving, waaronder Bouwbesluit, WARVW en RARVW.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare inhoudelijke kennis op het gebied van brandwerendheid van constructies.

Wensen:
– Is de kandidaat in het bezit van het VCA certificaat (of bereid die op kort te halen)?
– Aantoonbare kennis en ervaring in veiligheidsadvisering rond infrastructurele projecten.
Criterium: De mate waarin aantoonbaar kennis en ervaring is opgedaan in infrastructurele projecten relevant is voor onderhavige opdracht. Hierbij spelen onder meer de volgende aspecten een rol:
Ervaring met het implementeren van veiligheidseisen bij infrastructurele projecten. Ervaring met niet-RWS-wegverkeerstunnels is hierbij een pré;
De mate van de kennis en ervaring van de relevante wet- en regelgeving en affiniteit met de interpretatie van wetgeving op specifieke situaties;
Ervaring met (stakeholder-)afspraken en keuzes met betrekking tot het veiligheidsniveau.
Deze aspecten zijn slechts opgenomen ter toelichting ten behoeve van inschrijvers en zijn niet te beschouwen als nadere (sub)criteria. De aspecten zijn niet in volgorde van belangrijkheid opgesomd en zijn evenmin limitatief.
De beoordeling van deze wens vindt plaats op basis van de door de kandidaat ingediend CV en de ingediende motivatie van maximaal 1 A4-tje. De mate waarin de aantoonbare kennis en ervaring van een kandidaat relevant is voor de onderhavige opdracht wordt uitgedrukt met een cijfer tussen minimaal 0 en maximaal 5 punten, waarbij alleen gehele cijfers worden toegekend. Een 5 staat hierbij voor uitermate relevante ervaring en een 0 staat voor geen of nauwelijks relevante ervaring.
– Aantoonbare kennis en ervaring met het verzamelen van informatie en de visie op de omgang met ontbrekende informatie
Criterium: In het kader van deze functie dient informatie opgehaald te worden bij verschillende disciplines en verwerkt te worden in de veiligheidsbewijsvoering. Hierbij kan het zijn dat niet altijd alle benodigde informatie in de gewenste vorm aanwezig is. Voor de functie is van belang dat er bij ontbrekende informatie op een pragmatische manier naar een oplossing gezocht wordt. Hierbij spelen de volgende aspecten een rol:
De mate van kennis en ervaring met het gestructureerd verzamelen en verwerken van informatie in veiligheidsdocumentatie;
Affiniteit met de omgang met en het zoeken naar alternatieven voorontbrekende informatie.
Deze aspecten zijn slechts opgenomen ter toelichting ten behoeve van inschrijvers en zijn niet te beschouwen als nadere (sub)criteria. De aspecten zijn niet in volgorde van belangrijkheid opgesomd en zijn evenmin limitatief.
De beoordeling van deze wens vindt plaats op basis van de door de kandidaat ingediend CV en de ingediende motivatie van maximaal 1 A4-tje. De mate waarin de aantoonbare kennis en ervaring van een kandidaat relevant is voor de onderhavige opdracht wordt uitgedrukt met een cijfer tussen minimaal 0 en maximaal 5 punten, waarbij alleen gehele cijfers worden toegekend. Een 5 staat hierbij voor uitermate relevante ervaring en een 0 staat voor geen of nauwelijks relevante ervaring.

CV eis:
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Interesse?

Vacature:
(14247) Adviseur tunnelveiligheid 24 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022