Adviseur Verkeersmanagement (11) 18 u/w
Volgnummer: 11996

>Adviseur Verkeersmanagement (11) 18 u/w
Volgnummer: 11996
Adviseur Verkeersmanagement (11) 18 u/w
Volgnummer: 11996
2018-10-29T00:00:00+00:00
  • ARNHEM
  • Start datum: 29-10-2018
  • Eind datum: 31-12-2019

Standplaats: Arnhem
Duur: start z.s.m. t/m 31-12-2019
Optie tot verlenging: Ja, maximaal 24 maanden, uiterlijk tot en met 31-12-2021

Eén Rijkswaterstaat
Met de invulling van de opdracht Adviseren over verkeersmanagement lever je een belangrijke bijdrage aan de inrichting en het onderhoud van de Nederlandse infrastructuur. Je bent verantwoordelijk voor uitvoering, ondersteuning, analyses en advisering op het gebied van verkeersmanagement binnen het Omgevingsteam. Je bent verantwoordelijk voor specifieke inhoudelijke expertise en inbreng op een afgebakend werkpakket binnen het groot onderhoud van de rijkswegen in Oost Nederland. Binnen je werkpakket valt het verkeersmanagement en afstemming hierover met interne (techniek, omgevingsteam) en externe partijen (andere wegbeheerders, Districten RWS, Verkeerscentrale).

Je bent intermediair tussen de RWS projectorganisatie, de omgeving en de opdrachtnemer, binnen één of meerdere onderhoudsprojecten. Je geeft bijvoorbeeld informatie en levert de benodigde overzichten aan. Je monitort en analyseert adviesproducten op het gebied van verkeersmanagement en controleert ze op inhoud. Op basis hiervan geef je passende adviezen.

Je levert een bijdrage aan de communicatie. Je levert bijvoorbeeld een bijdrage aan antwoord op publieksvragen en informatie aan omwonenden en andere belanghebbenden. Hierover stem je af met betrokkenen, zoals de omgevingsmanager en de communicatieafdeling.

Je signaleert (externe) ontwikkelingen en nieuwe situaties die de uitvoering van het project kunnen beïnvloeden en analyseert deze. Je pakt dus echt je adviesrol. Je kent de omgeving(-spartijen) op het gebied van verkeersmanagement en je weet de interne en externe klanten te verbinden en bijbehorende risico’s in kaart te brengen. Je speelt adequaat in op ontwikkelingen in de omgeving en communiceert hierover tijdig naar de betrokken spelers. De geformuleerde projectresultaten houd je continu in het vizier en je draagt bij aan het behalen hiervan. Je begeleidt de uitvoering op basis van de geldende contractmethode. Je zorgt dat getoetste resultaten en producten geïntegreerd worden in het bredere projectresultaat. Je bent in staat om belangen van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer te doorgronden en kunt op basis hiervan adviseren wat vanuit de discipline omgeving bezien een gewenste oplossingsrichting is.

Samen met anderen
Je werkt actief samen met collega’s binnen het ON B Wegen brede Omgevingsteam en het projectteam dat een of meerdere van de onderhoudsprojecten aanstuurt volgens de IPM-systematiek. Binnen het projectteam deel je als inhoudelijk expert je kennis.
Je hebt inzicht in relevante interne en externe omgeving en ketens op operationeel niveau. Je bouwt en onderhoudt een netwerk op operationeel niveau met diverse externe partijen in relatie tot jouw projecten, zoals gemeenten, belangenorganisaties, particulieren en opdrachtnemers. Je creëert hiermee effectieve samenwerkingsrelaties en bent in staat deze te onderhouden. Je betrekt de omgeving vroegtijdig en proactief en draagt het gezicht en het imago van Rijkswaterstaat uit.

Elke dag beter
Je vindt het een uitdaging om proactief bij te dragen aan het verbeteren en standaardiseren van processen binnen het omgevingsmanagement van het project. Ook draag je aantoonbaar bij aan het op orde houden van de kwaliteit en kennis en de borging hiervan.

Beschrijving Organisatieonderdeel cq. project
RWS Projecten, Programma’s en Onderhoud (PPO)
Productielijn ON B Wegen
Rijkswaterstaat Projecten, Programma’s en Onderhoud (PPO) verzorgt planstudies, de aanleg en het variabel onderhoud van onze wegen en vaarwegen. Door bewuste keuzes van contractvormen en met een optimale inzet van de markt voeren we de projecten effectief uit binnen overeengekomen opleverings- en kostenkaders. We werken daarbij op basis van geïntegreerde contracten, systeemgerichte contractbeheersing, functioneel specificeren en risicosturing.

De Productielijn ON B Wegen voert het Integraal Groot Onderhoud (IGO) aan het hoofdwegennet van Rijkswaterstaat binnen de provincies Gelderland en Overijssel uit.
Binnen het projectteam wordt gelijktijdig gewerkt aan contractvoorbereiding en realisatie.

Momenteel ligt de focus op de voorbereiding van het integraal groot onderhoud voor 2020 en 2021. In deze opdracht zal hij/zij een zelfstandige adviseursrol vervullen waarbij hij/zij een bijdrage levert aan het contract tijdens de voorbereidingsfase.
Daarnaast zal hij/zij zowel tijdens de voorbereidingsfase als tijdens de uitvoeringsfase adviezen leveren over lopende issues en wijzigingen, toetsen van verkeersplannen van de Opdrachtnemer, bijdragen leveren aan communicatiemiddelen en zorgen voor een goede afstemming met interne (o.a. District, Verkeerscentrale) en externe stakeholders in diverse overleggremia (zoals Beleidsteams, Operationeel Verkeersoverleg).

Tijdens de contractvoorbereiding vindt intensieve afstemming plaats met interne stakeholders (Districten, Verkeerscentrale Noord-Oost-Nederland, overige regio’s van Rijkswaterstaat) en externe stakeholders (overige wegbeheerders – zijnde provincies en gemeenten – en onder meer veiligheidsregio’s en belangenorganisaties). Ook worden onderzoeken uitgevoerd t.b.v. conditionering en vergunningverlening. De resultaten worden in samenspraak met de disciplines Techniek en Contract vertaald in contracteisen. In deze rol onderhoudt hij/zij de relatie met genoemde (omgevings-) partijen op het gebied van verkeersmanagement en is hij/zij in staat contracteisen op de juiste wijze te formuleren, te interpreteren en hiernaar te handelen (richting opdrachtnemers).

Eisen
– De aangeboden kandidaat werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS (dit geldt voor 1 of meerdere opdrachten). Kandidaat verklaart tevens dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen).
– Je hebt een afgeronde voor deze opdracht relevante opleiding op minimaal HBO niveau.
РJe hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met Verkeersmanagement als (co̦rdinerend) adviseur verkeersmanagement in infrastructurele werken.
– Je hebt ervaring met verschillende contractvormen, SCB, integrale veiligheid en risicogestuurd werken.
– Je hebt kennis van en minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in projecten aangestuurd volgens het Integraal Projectmanagement (IPM) – of vergelijkbaar- model.
– Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als Advieseur Verkeersmanagement aan Opdrachtgeverzijde bij een (semi-) overheid. Het betreft het inhoudelijk beoordelen en toetsen aan contracteisen van verkeersmanagement- / faserings- / verkeersmaatregelenplannen en de advisering hierover en actieve deelname aan Beleidsteamoverleggen en Operationele verkeersoverleggen. Je bent in staat om zelfstandig opdrachtnemers (zoals ingenieursbureaus en aannemers) aan te sturen voor wat betreft verkeersmanagement).
– Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring als Adviseur Verkeersmanagement binnen projecten op het gebied van onderhoud van infrastructurele werken.
– Rijkswaterstaat* behoudt zich het recht voor om personen die naar het oordeel van Rijkswaterstaat* een risico vormen op het gebied van belangenverstrengeling of voorkennis indien zij door Rijkswaterstaat* worden ingehuurd, af te wijzen.
Rijkswaterstaat: kan ook Aanbesteder of Opdrachtgever zijn.

Toelichting: Dit moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat.

Wensen
– Kandidaat verklaart, op het moment dat hij/zij reeds een lopende opdracht binnen Rijkswaterstaat heeft, dat hij of zij rekening houdend met de geldende opzegtermijn beschikbaar is per gevraagde startdatum.
– Vermelding van een eventuele keten van inlenen en doorlenen.
– Je hebt aantoonbare ervaring als Adviseur Verkeersmanagement aan Opdrachtgeverzijde bij Rijkswaterstaat of andere (semi-) overheid. Het betreft het inhoudelijk beoordelen en toetsen aan contracteisen van verkeersmanagement-/faserings-/verkeersmaatregelenplannen en de advisering hierover en actieve deelname aan Beleidsteamoverleggen en Operationele verkeersoverleggen. Je bent in staat om zelfstandig opdrachtnemers (zoals ingenieursbureaus en aannemers) aan te sturen voor wat betreft verkeersmanagementaspecten.
– Je hebt aantoonbare ervaring als Adviseur verkeersmanagement binnen projecten op het gebied van onderhoud infrastructurele werken.
– Je hebt aantoonbare ervaring als Adviseur Verkeersmanagement met de voorbereiding voor de contracten (UAV-GC) op het gebied van (onderhoud) infrastructurele werken.

Dit moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat.

Competenties:
Je bent RADIO-V: Resultaatgedreven, Aanspreekbaar, Dienstverlenend, Integer, Ondernemend en Verbindend
Plannen en Organiseren
Samenwerken
Klantgerichtheid
Netwerken
Organisatiesensitiviteit
Analyseren
Anticiperen
Zelfontwikkeling.

Plaats waar de opdracht wordt uitgevoerd
De werkzaamheden vinden plaats vanaf het projectkantoor van Rijkswaterstaat te Arnhem.

CV eis:
Dit is in het Nederlands opgesteld en in PDF-formaat van maximaal 7 pagina’s A4.

Gesprek:
Gesprekken op 21/11 (8.30-12u). Locatie: Arnhem. Gelieve hier rekening mee te houden.

Interesse?

Vacature:
(11996) Adviseur Verkeersmanagement (11) 18 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022