Afval en Grondstoffen – Teamleider inzameling 36 u/w
Volgnummer: 19476

>Afval en Grondstoffen – Teamleider inzameling 36 u/w
Volgnummer: 19476
Afval en Grondstoffen – Teamleider inzameling 36 u/w
Volgnummer: 19476
2019-12-04T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 04-12-2019
  • Eind datum: 01-07-2020

Standplaats: Verschillende locaties in Amsterdam
Duur: tot 01-07-2020. start: z.s.m.
Optie tot verlenging: ja, tot een totale contractduur van 2 jaar

Functieomschrijving
De teamleider is integraal verantwoordelijk en stuurt het team aan. Hij/zij fungeert als eerste aanspreekpunt voor zijn/haar medewerkers en coacht on the job. De adjunct of afdelingsmanager Inzameling is de direct leidinggevende van een teamleider. Met de afdelingsmanager voert hij/zij een prestatiedialoog over de te behalen resultaten en doelstellingen van het team.

Werkzaamheden
De teamleider is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en gedelegeerde budgetten van het team en legt aan de afdelingsmanager verantwoording af over de behaalde resultaten. Concreet betekent dit dat de teamleider, op basis van kritische prestatie indicatoren (KPI’s), zorgt voor het realiseren en verantwoorden van de noodzakelijke middelen zoals geld, tijd, mensen, materialen en materieel en het opstellen van de periodieke verantwoordingsrapportages over voortgang, inzet van middelen en behaalde resultaten. Het bedrijfsbureau ondersteunt de teamleider hierbij.

De teamleider faciliteert de medewerkers in hun professionele en vakmatige ontwikkeling, door hen te stimuleren om continu te leren en te verbeteren. De teamleider levert een actieve bijdrage aan de strategische personeelsplanning op afdelingsniveau en draagt er mede zorg voor dat de juiste mensen op de juiste plek terecht komen. Hij/zij is er verder verantwoordelijk voor dat kaders met betrekking tot Arbo en de betreffende wet- en regelgeving worden nageleefd en bewaakt en zo nodig geconcretiseerd.

De teamleider is verder lid van het managementteam (MT) van de afdeling Inzameling en vertegenwoordigt het team daarin. Hij/zij levert vanuit deze verantwoordelijkheid een bijdrage aan de overall visie ontwikkeling, bedrijfsvoering, bedrijfsplanning en uitvoerings- en beleidsrealisatie van de afdeling Inzameling.
De teamleider levert verder een vakinhoudelijke bijdrage binnen de lopende innovatietrajecten- en projecten van de afdeling en kan trekker van een thema zijn vanuit de ontwikkelaanpak.

Voor de dagelijkse gang van zaken in een gebied kan een teamleider aanspreekpunt zijn voor de betreffende gebiedsorganisatie, THOR en/of Stadswerken. Voor de overall gang van zaken in een gebied fungeert de teamleider A-team als aanspreekpunt.

De teamleider fungeert, vanuit zijn praktijkervaring, als schakel tussen de uitvoerende organisatie en de andere onderdelen van de organisatie van de directie A&G.
De teamleider heeft, vanuit zijn/haar integrale verantwoordelijkheid voor de operationele input en output van het team, contacten met alle andere teamleiders binnen de afdeling, met betrokken teamleiders binnen A&G en het cluster Stadsbeheer, met externe betrokken partijen, bewoners, bedrijven, en dergelijke.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)

Amsterdam groeit en bloeit. Inwoners, bedrijven en toeristen nemen toe in aantal en het is een uitdaging om de openbare ruimte duurzaam schoon en op orde te brengen en te houden. Dit vergt nauwe afstemming, samenwerking en innovatie. Het gemeentebestuur heeft heldere ambities: Amsterdam moet de groene koploper van Nederland en Europa worden. Verdere verduurzaming van de afvalketen speelt hierin een belangrijke rol.

Om de gewenste dienstverlening en de verduurzaming ook op de langere termijn te realiseren, is een toekomstbestendige organisatie nodig. Een slagvaardige organisatie die efficiënt en effectief werkt en aansluit bij de groeiende stad. En die toewerkt naar de doelstelling om van alle afval grondstoffen te maken zodat uiteindelijk geen sprake meer is van restafval.
Daartoe werkt de directie Afval en Grondstoffen i.o. binnen het op te richten cluster Stadsbeheer* samen met de directies Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte (THOR) en Stadswerken. Daarnaast werken we samen met andere organisatieonderdelen (bijvoorbeeld Ruimte & Duurzaamheid en de bestuurscommissies) en met externe partijen zoals het AEB. Natuurlijk is de inzet van Amsterdammers, bedrijven en toeristen essentieel: zij moeten hun afval juist aanbieden zodat het hoogwaardig verwerkt kan worden.

De directie Afval en Grondstoffen i.o. kent vier afdelingen, met in totaal zo’n 430 medewerkers. De afdeling Inzameling is met 350 chauffeurs de grootste. Daarnaast zijn er de afdelingen Optimaliseren afvalketen en projectrealisatie, Bedrijfsbureau en Assets inzamelvoorzieningen. We werken toe naar meer integraliteit, zowel binnen de directie als in samenwerking met anderen en werken in toenemende mate informatie gestuurd. Daarnaast werken we aan eenduidigheid in het uitvoeren en aansturen van de inzameling die zijn oorsprong kent in zeven stadsdelen.

De inzet en kwaliteiten van medewerkers en leidinggevenden zijn in de transitie naar de directie Afval en Grondstoffen en in de verdere ontwikkeling van deze organisatie cruciaal. Daarom worden medewerkers en leidinggevenden zo goed mogelijk gefaciliteerd in hun ontwikkeling.

*De formele start van de directies Afval en Grondstoffen en THOR en die van het cluster Stadsbeheer is op 1 november 2019.

Voor de nieuwe afdeling Inzameling zijn wij op zoek naar teamleiders met hart voor de mens en passie voor afval.

Afdeling Inzameling
De afdeling Inzameling (356 fte) is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van de inzameling van verschillende afvalstromen. Inzameling dient zo slim, efficiënt en veilig mogelijk te gebeuren. De afvalstromen dienen op een zo hoogwaardig mogelijke wijze verwerkt te kunnen worden.
De afdelingsmanager geeft in dit kader leiding aan een organisatie van zo’n 350 medewerkers, in nauwe samenwerking met de adjunct-afdelingsmanager en 20 teamleiders. Het wagenpark van de afdeling heeft een omvang van ongeveer 150 voertuigen. Deze voertuigen ledigen circa 12.000 containers, zowel onder- als bovengronds, en circa 13.000 rolcontainers in alle soorten en maten. De wijze van inzamelen en de bijbehorende infrastructuur worden de komende jaren verbeterd om afvalstromen efficiënt, rekening houdend met de groei en bloei van de stad én gescheiden én voor een juiste verwerking, te kunnen inzamelen. Afvalverwerking en de wijze van inzamelen binnen de stedelijke context, zijn politiek en maatschappelijk uitdagende onderwerpen met economische en sociale implicaties. De uitdaging voor de afdeling is om in het spanningsveld tussen medewerkers in de uitvoering, bestuur, inwoners, bedrijven en bezoekers dusdanig te acteren dat de geformuleerde korte-, middellange – en lange termijn doelstellingen gerealiseerd worden.

De teams Grof, Waardenstromen, Restafval en A-team
In de nieuwe organisatie is het inzamelproces duurzaam ingericht. Dat wil zeggen fractiegericht: Papier, Glas en Plastic (waardenstromen) en Grof en Restafval. Deze fractie gerichte aansturing leidt tot een optimaal proces van terugwinning van grondstoffen uit de waardenstromen. De werkprocessen zijn dusdanig ingericht dat sprake is van een effectief inzamelproces. Dat wil zeggen: het tijdig ledigen van de containers door de chauffeurs nodigt burgers uit papier, glas en plastic ín de containers – en dus níet ernaast – te gooien. Dit betekent niet alleen een toename van de teruggewonnen waardenstromen maar ook van de kwaliteit ervan. Waardenstromen ín de containers zijn immers schoner, dan érnaast. Teams zijn specialist op hun fractie.
Het fractiegerichte inzamelproces wordt in de nieuwe organisatie ondersteund door een route-optimalisatie systeem. Dit systeem helpt de organisatie om zo effectief en efficiënt mogelijk te rijden en werken aan de hand van volheidsgraden. Zo wordt bijgedragen aan duurzaam rijden.
Daarnaast is in de nieuwe organisatie het A-team ingesteld, dat adequaat reageert op verstoringen, klachten en meldingen. Hiermee beoogt de directie Afval & Grondstoffen, samen met de collega’s van de directies Stadswerken en THOR, het dienstverleningsniveau naar de Amsterdamse burgers te verhogen door schonere straten en daarmee een schoon Amsterdam te realiseren.
De A-teams werken gebiedsgericht en zijn op het dagelijks uitvoerend niveau tevens aanspreekpunt voor de gebiedsteams binnen de stadsdelen.

De keuze om de uitvoerende teams in te delen naar fracties en daar vervolgens de verantwoordelijkheid voor te nemen in twee, drie of vier gebieden is gebaseerd op:
duurzaamheid als uitgangspunt dat tot uitdrukking komt in de fractiegerichte (w.o. waardenstromen) inrichting en aansturing, waardoor de teruggewonnen grondstoffen in kwantiteit en kwaliteit toenemen;
het feit dat het route-optimalisatiesysteem voor afvalinzameling zich niet houdt aan gebiedsgrenzen maar aan volle containers in relatie tot rijbewegingen en daarmee bijdraagt aan duurzaam (=efficiënt en effectief) rijden en werken;
het feit dat de werkprocessen minder per gebied maar vooral per fractie verschillen;
de wendbaarheid die deze teamindeling biedt om mee te bewegen met de te verwachten grote verschuivingen tussen de fracties;
het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid bij medewerkers voor een effectief inzamelproces en het goed kunnen hanteren van bijbehorende inzamelmiddelen, zonder dat dit afbreuk doet aan de gebiedskennis en verbondenheid aan het gebied.

De teams bestaan uit maximaal 20 medewerkers. De in gang gezette ontwikkeling om de verantwoordelijkheid voor de resultaten meer in teams te leggen middels pilots, is de achterliggende gedachte voor deze omvang. Relatief kleine teams, die gemeenschappelijk verantwoordelijk zijn voor de resultaten en daarbij optimaal gefaciliteerd worden door de teamleider. Van instructie aan medewerkers naar zelforganisatie door medewerkers, waarbij continu leren en verbeteren van en met elkaar centraal staan. Klantgerichtheid en samenwerking met collega’s en andere relevante partijen, zijn daarbij van doorslaggevend belang.

Eisen:
– U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven
– kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
– U voegt het cv toe. Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.
– kandidaat beschikt minimaal over HBO werk- en denkniveau.
– Geef in maximaal 1 pagina aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.
– kandidaat heeft ruime managementervaring binnen een vergelijkbaar werkveld en op een vergelijkbaar organisatieniveau.
– kandidaat heeft een sterke en verbindende leider met oog voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers gericht op continu leren, verbeteren en ontwikkelen.
– kandidaat heeft ervaring met en coachend leidinggeven en sturen op resultaat aan medewerkers in de uitvoering.
– kandidaat heeft ervaring met integraal management.

Wensen:
– kandidaat heeft kennis en ervaring in de afvalbranche.
– kandidaat heeft Ervaring met leidinggeven aan uitvoerende medewerkers.

VOG na gunning

Planning interviews: z.s.m.
Aantal kandidaten op interview: 5

Interesse?

Vacature:
(19476) Afval en Grondstoffen - Teamleider inzameling 36 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022