Arbeidsdeskundigen – Senior Arbeidsdeskundigen
Volgnummer: 18598

>Arbeidsdeskundigen – Senior Arbeidsdeskundigen
Volgnummer: 18598
Arbeidsdeskundigen – Senior Arbeidsdeskundigen
Volgnummer: 18598
2019-10-24T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 24-10-2019
  • Eind datum: 31-08-2020

Standplaats: Landelijk
Duur: t/m 31-8-2020. Start: z.s.m.
Optie tot verlenging: niet bekend

De vijf taken van de arbeidsdeskundige binnen UWV
– Claimbeoordeling: Een beoordeling geven over de arbeidsmogelijkheden en de mate van arbeidsgeschiktheid van de klant op basis van onder meer de rapportages van de verzekeringsartsen.
– Re-integratie: Richting geven aan en activeren van de participatie- c.q. arbeidsmogelijkheden van de klant.
– Werkgeversbenadering: Het benaderen van en onderhouden van contacten met werkgevers ten behoeve van plaatsingsmogelijkheden voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Dit geldt evenzo voor overige netwerkpartners zoals scholen, re-integratiebedrijven, WSW-instellingen en dergelijke.
– Monitoren, handhaven en initiëren van de re-integratie inspanningen van uitkeringsgerechtigden.
– Bezwaar en beroepszaken: leveren van oplossingen in geschillen rond werk en inkomen.
De arbeidsdeskundige is een goed geïnformeerde, integere gesprekspartner die helder uitlegt hoe hij tot zijn oordeel is gekomen en wat de gevolgen hiervan zijn voor de klant. Hij maakt voor en met de klant inzichtelijk welke mogelijkheden er zijn en wat daarvan de consequenties zijn, zodat de klant een weloverwogen keuze kan maken. Dat de arbeidsdeskundige bij zijn oordeelsvorming voor zover mogelijk aansluit bij de visie van de klant draagt bij aan diens acceptatie van het oordeel.
De arbeidsdeskundige is zelf eigenaar van zijn competentieontwikkeling en dient zich steeds af te vragen hoe het eigen functioneren (en het proces waarin men een rol speelt) verder kan worden verbeterd. Het ontwikkelen van de competenties die hierbij een rol spelen wordt o.a. ondersteund door instrumenten als peer review, self assessment en benchmarking.
De nadruk ligt hierbij op leren reflecteren, met de nadruk op de persoon van de arbeidsdeskundige en zijn professionele relaties. De arbeidsdeskundige reflecteert op de eigen beroepsuitoefening (kennis, kunde en attitude), beschrijft zijn bevindingen in een persoonlijk portfolio en deelt ze met collega’s, om aan de hand van hun feedback zijn eigen vervolgacties te kunnen bepalen en, in overleg met zijn manager, vorm te geven. Zo ontwikkelt hij niet alleen zichzelf maar draagt hij tegelijkertijd bij aan de professionele ontwikkeling van zijn beroepsgroep.
De arbeidskundige handelt vanuit een door Hobéon SKO gecertificeerde body of knowledge en vanuit ethische waarden, die door de SRA in gedragsregels zijn vastgelegd.
De AD is daarmee aanspreekbaar op het ethisch en integer handelen. De registerarbeidsdeskundige die staat ingeschreven bij SRA is tuchtrechtelijk aansprakelijk en, indien bemiddeling mislukt via de Arbeidsdeskundig Ombudsman, is de Arbeidsdeskundige onderworpen aan het oordeel van een Arbeidsdeskundig Tuchtcollege en in hoger beroep spreken we van een Centraal Arbeidsdeskundig Tuchtcollege.

Kleurbeeld SMZ:
De arbeidsdeskundige deskundigheid binnen SMZ wordt aangewend t.b.v. het adviseren en leveren van maatwerkoplossingen in het kader van het voorkomen (preventie) en beoordelen (claim) van discrepantie tussen belasting en belastbaarheid. De advisering is gericht op de klant of opdrachtgever.
De klant krijgt een zo realistisch en concreet mogelijk advies, wat direct bruikbaar is voor de in te schakelen deskundigen die de klant verder moeten helpen. De klant is hier zowel de werknemer als de werkgever. Dit brengt vaak een complexe afweging van soms tegengestelde belangen met zich mee. De Arbeidsdeskundige dient daarom niet alleen klantgericht te werken maar ook over een goed probleemoplossend vermogen te beschikken.
De opdrachtgever krijgt, binnen de kaders van de opdrachtgever (vraagstelling), een gericht advies dat uiteindelijk bijdraagt aan de gewenste uitstroom.
De arbeidsdeskundige werkt vanuit een transdisciplinair perspectief. Hij maakt onder andere gebruik van sociaalwetenschappelijke, medische, juridische, economische en technische kennis. Hij is in staat om de impact van de beperkingen op het arbeidsvermogen af te wegen en kent ook de mogelijkheden die er zijn om ze te compenseren of op te heffen. De arbeidsdeskundige binnen SMZ valt hiërarchisch onder de manager SMZ.

Kleurbeeld WERKbedrijf:
De klant krijgt een concreet advies gericht op de route naar werk, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de motivatie, eigen regie en verantwoordelijkheid van de klant.
De arbeidsdeskundige maakt, aanvullend op het vastgestelde werkvermogen, een analyse van de positie van de klant ten opzichte van de arbeidsmarkt en past waar nodig interventies toe die de afstand verkleinen of opheffen.
Voor een optimale arbeidsinpassing kan de arbeidsdeskundige de klant en werkgever adviseren over, aanpassing van taken, functie of werkplek, specifieke begeleiding van de klant, voorzieningen en financiële tegemoetkomingen bij een lagere dan normale arbeidsprestatie.
Bij de begeleiding van de klant werken we zoveel mogelijk samen met de mensen rondom de klant die mede ondersteunen bij de route naar werk en daadwerkelijke arbeidsinpassing. Dit vraagt inzicht en inlevingsvermogen in de leefwereld van de klant en werkgever en oog voor diverse belangen. Wanneer een klant niet meewerkt aan zijn re-integratie dan wijst de arbeidsdeskundige de klant op de consequenties hiervan.
De arbeidsdeskundige binnen het WERKbedrijf valt hiërarchisch onder de manager Werkzoekendendienstverlening.

Belangrijke waarden binnen B&B zijn: samenwerken, transparantie, enthousiasme en recht-vaardigheid. Deze waarden vertalen zich in onze wijze van werken en het omgaan met elkaar, andere collega’s binnen UWV en onze klanten.
De Arbeidsdeskundige bij Bezwaar en Beroep is een adequate geschiloplosser op basis van vakinhoudelijke deskundigheid en is in staat om zich een objectief oordeel te vormen. Daar is grondige kennis van de wet- en regelgeving voor nodig, naast een accurate en objectieve instelling. Binnen B&B volgt de Arbeidsdeskundige de specifieke opleiding tot arbeidsdeskundige Bezwaar en Beroep (kennis over AWB, argumenteren en communicatie – in hoorzittingen – , verdiepte kennis CBBS, verdieping op SV wetgeving).

De Arbeidsdeskundigen van Bezwaar en Beroep heroverwegen op een deskundige manier de beslissing van de primaire divisie. Er vindt daartoe eerst analyse en beoordeling van de argumentatie van de arbeidsdeskundigen in primo en van die van de cliënt (of derden) plaats. De situatie wordt vanuit meer perspectieven bekeken dan bij een primaire belastbaarheidbeoordeling.
Daarbij worden meer en preciezere informatie en argumenten ingebracht, vanuit tegengestelde visies. Naast een oordeel over belastbaarheid (of andere vragen in geding) is bovendien een motivatie vereist voor een keuze tussen partijen. Dat impliceert een toets van het primaire onderzoek. Daarna volgt een – opnieuw – beargumenteerd standpunt in bezwaar.

In de terugkoppeling naar de primaire beoordelaar op grond van brede ervaring en senioriteit ligt de meerwaarde van de arbeidsdeskundige Bezwaar en Beroep. Binnen de complexe bezwaar en beroepszaken is behendigheid vereist – flexibel gedrag – in het bewegen in het grijze gebied tussen medische onzekerheden en juridische kaders en in het voeren van discussies met behandelaars en expertise onderzoekers.

Een klantgerichte instelling en aandacht voor kwaliteit bij de behandeling van bezwaar- en beroepsprocedures bepalen het werkklimaat.
Het gaat daarbij om het zoeken naar een goede balans tussen de belangen van de klant en die van UWV. Hierbij is integer handelen van de Arbeidsdeskundige van belang. Door in een goed contact met klanten enerzijds en interne afdelingen anderzijds beslissingen uit te leggen en te onderbouwen, wordt de acceptatie vergroot en worden conflicten voorkomen of opgelost. Dit aspect van de leercirkel zorgt ervoor dat de geschillen die worden behandeld ook bij kunnen dragen aan de verbetering van de dienstverlening van UWV. Binnen Bezwaar en Beroep worden hoge eisen gesteld aan kwaliteit van producten en diensten en van de medewerkers verwacht dat zij daarnaar handelen.

De Arbeidsdeskundige werkt samen binnen een resultaatverantwoordelijk team en valt hiërarchisch onder de manager B&B. Hierin wordt gezamenlijk gewerkt aan het resultaat waarbij een open en transparante communicatie plaatsvindt. Binnen het team is ieder teamlid verantwoordelijk voor de kwaliteit van het geleverde product, waarop hij kan worden aangesproken door de in- en externe klant en waarbij de verantwoordelijkheid verder gaat dan de eigen functie.

Eisen Senior Arbeidsdeskundige:
– Minimaal afgeronde HBO-opleiding
– Afgeronde AD beroepsopleiding
– Aantoonbaar (SRA) gecertificeerd als AD
– Aantoonbaar (SKO) geregistreerd als AD
-Tenminste 5 jaar werkzaam als arbeidsdeskundige in de afgelopen 8 jaar.
– Tenminste 2 jaar ervaring op minimaal twee van de wetsdomeinen WIA/WAJONG/WAO/ZW-ARBO/ZW (Minimumeis voor Senior Arbeidsdeskundige)

Eisen Arbeidsdeskundige:
– Minimaal afgeronde HBO-opleiding
– Afgeronde AD beroepsopleiding
– Aantoonbaar (SRA) gecertificeerd als AD
– Aantoonbaar (SKO) geregistreerd als AD

Gedragscompetenties:
Bedrijfscompetenties:
Klantgerichtheid
Resultaatgerichtheid
Samenwerken

Functie specifieke competenties:
Probleemanalyse
Besluitvaardigheid
Mondelinge communicatie
Schriftelijke communicatie
Ondernemerschap

Interesse?

Vacature:
(18598) Arbeidsdeskundigen - Senior Arbeidsdeskundigen

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022