Beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening (10) 24 u/w
Volgnummer: 13766

>Beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening (10) 24 u/w
Volgnummer: 13766
Beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening (10) 24 u/w
Volgnummer: 13766
2019-02-12T00:00:00+00:00
  • HOUTEN
  • Start datum: 12-02-2019
  • Eind datum: 15-06-2019

Standplaats: Houten
Duur: 4 maanden, start zsm
Optie tot verlenging: Mogelijk

Organisatie
De gemeente Houten is onderdeel van de stadsregio Utrecht en de laatste decennia volop in ontwikkeling. Van een dorp van 7.000 inwoners in 1975 groeide Houten uit tot een middelgrote stad van bijna 50.000 inwoners. Stedelijk van karakter in het centrum en dorps in de mooie en rustige woonwijken en de drie kleine kernen ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal. Behalve dat Houten mooi, groen, veilig en landelijk gelegen is, kent de gemeente ook veel sociale, culturele en economische activiteit. Deze kenmerken vormen samen de kracht en de kwaliteit van Houten.

De snelle groei van Houten heeft ervoor gezorgd dat we in onze organisatie goed zijn in het combineren van denken en doen. Schouders eronder en aan de slag is iets dat echt bij ons past. In korte tijd kunnen we goede resultaten boeken. Maar op de complexe problemen en uitdagingen die voor de deur staan, bestaat niet altijd een pasklaar antwoord. We zijn daarom voortdurend op zoek naar nieuwe oplossingen en manieren van werken. Daar experimenteren we dan mee om te kijken of we zo onze ambities beter waar kunnen maken. Ook persoonlijk contact vinden we erg belangrijk, zowel tussen collega’s als met inwoners, ondernemers en partners. In onze organisatie is de sfeer informeel en staan de deuren letterlijk en figuurlijk altijd voor elkaar open.

Positie in de organisatie
Het team Ruimtelijke Ontwikkeling bestaat uit 29 collega’s die inzet leveren voor een leefbaar, duurzaam en veilig Houten. In het cluster is expertise aanwezig op zeer uiteenlopende gebieden: ruimtelijke ordening, economische zaken, verkeer, wonen, duurzaamheid & milieu, landschap & ecologie, recreatie, cultuurhistorie & archeologie, gebiedsontwikkeling en projectleiding. Rode draad is het ruimtelijke werkveld. Het team is beleidsmatig georiënteerd, met een duidelijke link naar de praktijk.

Voor dit team zijn we op zoek naar een beleidsadviseur ruimtelijke ordening.

Opdracht
Als beleidsadviseur ruimtelijke ordening zien jouw taken er in grote lijnen als volgt uit:

Je bent projectleider bij de totstandkoming van ruimtelijke plannen zoals bestemmingsplannen en beheersverordeningen;
Je begeleidt diverse ruimtelijke procedures (bijvoorbeeld ruimtelijke initiatieven vanuit de samenleving);
Je schrijft/beoordeelt ruimtelijke onderbouwingen;
Je vertegenwoordigt de gemeente in juridische procedures van bestemmingsplannen;
Je bent vraagbaak en gesprekspartner voor collega’s, management, bestuur en inwoners/bedrijven vanuit jouw inhoudelijke expertise, visie en strategisch inzicht, en vanuit jouw kennis van ruimtelijke procedures;
Je adviseert over regionale ruimtelijke ontwikkelingen en vertegenwoordigt de gemeente daarin;
Je levert een bijdrage aan implementatie van de Omgevingswet;
Je verricht overige werkzaamheden passend binnen de doelstellingen van de gemeente.
Alle taken vereisen een brede blik, integrale afstemming en politiek-bestuurlijke sensitiviteit. In de advisering verwachten wij een ontwikkelingsgerichte houding d.w.z. dat je je kennis inzet om gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken.

Verder is het volgende op jou van toepassing:
Je bent een resultaatgerichte denker en doener;
Je bent bovengemiddeld goed in mondelinge en schriftelijke communicatie (o.a. een begrijpelijke boodschap, goed kunnen luisteren, met verschillende doelgroepen overweg kunnen, gemakkelijk contacten leggen, logisch opgebouwde en kernachtige schriftelijke stukken);
Je hebt een goed ontwikkeld analytisch/strategisch vermogen dat jij inzet bij jouw adviezen aan management, bestuur en bewoners;
Je hebt een ontwikkelingsgerichte houding d.w.z. dat je je kennis inzet om gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken;
Je bent goed in plannen en organiseren (projectmatig werken) en je kunt goed overweg met onvoorspelbaarheden;
Je staat open voor vernieuwing, straalt enthousiasme uit en toont initiatief;
Je bent bereid om flexibel ingezet te worden op taken buiten jouw eigen functie, als de organisatie hierom vraagt.

Vereisten / knock-out criteria
Een afgeronde opleiding op minimaal HBO Bachelor-niveau.

Gunningscriteria (weging)
Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur bij een gemeentelijke instelling (50 punten);
Aantoonbare kennis van Ruimtelijke Ontwikkeling verkregen middels een opleiding of minimaal 3 jaar relevante werkervaring (25 punten);
Selectiegesprek in de beoordelingsfase (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. Wordt aan het betreffende gunningscriterium voldaan dan wordt in de eerste beoordelingsfase het bijbehorende puntenaantal geheel toegekend. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De tien kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:

Je bent een resultaatgerichte denker en doener
Je bent bovengemiddeld goed in mondelinge en schriftelijke communicatie (o.a. een begrijpelijke boodschap, goed kunnen luisteren, met verschillende doelgroepen overweg kunnen, gemakkelijk contacten leggen, logisch opgebouwde en kernachtige schriftelijke stukken)
Je hebt een goed ontwikkeld analytisch/strategisch vermogen dat jij inzet bij jouw adviezen aan management, bestuur en bewoners
Je bent goed in plannen en organiseren (projectmatig werken) en je kunt goed overweg met onvoorspelbaarheden
Je staat open voor vernieuwing, straalt enthousiasme uit en toont initiatief
Je bent bereid om flexibel ingezet te worden op taken buiten jouw eigen functie, als de organisatie hierom vraagt.

Overige informatie
De gemeente Houten kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Planning
De gesprekken zijn gepland op maandag 25 februari 2019 van 12.00 – 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 22 februari 2019 bericht.

Interesse?

Vacature:
(13766) Beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening (10) 24 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022