Civieltechnisch Projectleider Project N207 Zuid en Bentwoudlaan (11) 28 u/w
Volgnummer: 8266

>Civieltechnisch Projectleider Project N207 Zuid en Bentwoudlaan (11) 28 u/w
Volgnummer: 8266
Civieltechnisch Projectleider Project N207 Zuid en Bentwoudlaan (11) 28 u/w
Volgnummer: 8266
2018-02-06T00:00:00+00:00
  • DEN HAAG
  • Start datum: 06-02-2018
  • Eind datum: 31-12-2022

Standplaats: Den Haag
Duur: 12-03-2018 t/m 31-12-2022
Optie tot verlenging: Ja, tot 31-12-2024

Afdeling Projecten en Programma’s
De afdeling Projecten en Programma’s draagt bij aan het aantrekkelijk, bereikbaar en veilig maken en houden van Zuid-Holland. Wij realiseren dit door op projectmatige wijze ingrepen te doen in zowel de fysieke als de ruimtelijke leefomgeving.

Omschrijving van het project N207 Zuid
In verband met het starten van de uitvoeringsfase van het project N207 Zuid moeten er nog verschillende uitwerkingen plaatsvinden waaronder de verdere ruimtelijke inpassing van de Bentwoudlaan, de Verlengde Bentwoudlaan met daarbij het uitwerken van de subvarianten en de uitwerking van één of meerdere maatregelen voor de knelpunten op de N209 door Hazerswoude-dorp als vervolg op planstudie N207 Zuid fase 2.

Beschrijving werkzaamheden
De volgende taken dienen minimaal door deze functionaris te worden vervuld waarvoor verantwoording aan de senior projectleider van het project N207 Zuid dient te worden afgegeven:
– advisering van de projectleiders in het projectteam inzake civieltechnische aspecten;
– begeleiden van het ingenieursbureau in het opstellen van wegontwerpen, ramingen wegontwerpen en grondkosten en ontwerp notities en op termijn het opstellen van diverse uitvragen onder meer voor de realisatie van de werkzaamheden;
– civieltechnisch toetsen van wegontwerpen, ramingen en ontwerp notities;
– ondersteuning/aansturing ingenieursbureau t.a.v. uitwerking en detailering wegontwerpen en kosten i.r.t. de (project)MER;
– afstemmen met betrokken afdelingen binnen de provincie Zuid-Holland, waaronder de wegbeheerder en afstemming t.a.v.en begeleiding aankoop van de gronden;
– afstemmen met betrokken gemeenten, waterschappen en andere stakeholders;
– verzorgen dossiervorming terzake wegontwerp en kostenraming;
– afstemmen met en anticiperen op ontwikkelingen vanuit het proces van de totstandkoming van de MER en de besluitvorming;
– proactief meedenken in de uitwerking van varianten, optimalisaties en/of gevoeligheids analyses;
– deelname aan overleggen en bijeenkomsten ten aanzien van o.a. risicomanagement, projectgroep en informatieavonden;
– afstemmen tav en anticiperen op ontwikkelingen vanuit het proces van ontwerp en uitvoering bij de beide gemeenten tav de lokale maatregelen;

Planning (start en einde)
Start opdracht is afhankelijk van en onder voorwaarde van een positief besluit door Provinciale Staten. Deze procedure is nog in gang. Na afronding hiervan start de uitvoeringsfase voor de Bentwoudlaan (BWL), Verlengde Bentwoudlaan (VBWL) en het maatregelenpakket voor Hazerswoude Dorp (HWD). Het project bestaat uit deze drie deelprojecten met elk een verschillende realisatieplanning. De werkzaamheden
kennen daardoor dal- en piekmomenten en lopen vanaf 12 maart 2018 tot einde project, naar verwachting 31 december 2022 met een mogelijke uitloop tot 31 december 2024. In geval geen positief uitvoeringsbesluit genomen wordt, dan behoudt de provincie zich het recht voor de opdracht te beperken tot enkel het in uitvoering brengen van de Bentwoudlaan, waarvoor reeds in juli 2015 een uitvoeringsbesluit is genomen. De doorlooptijd hiervan is volgens de actuele planning voorzien voor
april 2022. De provincie zal dan met u in overleg treden over het aanpassen van de opdracht.

Informatie over de projectorganisatie
Het provinciale Kernteam N207 Zuid is verantwoordelijk voor het algemeen project- en procesmanagement en bereidt o.a. de overleggen van het brede Projectteam, de deelprojectteams en de Stuurgroep voor en stuurt de externe adviesbureau’s aan. Het Kernteam N207 Zuid wordt gevormd door de provinciale senior projectleider, de deelprojectleider Hazerswoude-Dorp, de projectleiders voor MER / milieu / ruimte, de
civieltechnische projectleider en twee projectondersteuners. De senior projectleider is verantwoordelijk voor algemeen projectmanagement en omgevingsmanagement, de projectleiders milieu en ruimte voor vraagstukken ten aanzien van MER- en Bestemminsplanprocedures, inpassing, milieu en mitigatie. De deelprojectleider Hazerswoude Dorp is verantwoordelijk voor de verdere uitwerking van de civieltechnische maatregelen op en langs de N209. De projectleider civiel is verantwoordelijk voor techniek/maakbaarheid/verkeer.

Daarnaast wordt provinciale expertise geleverd vanuit de (vak)afdelingen. In het brede Projectteam N207 Zuid zitten, naast het kernteam, ook de gemeentelijke projectleiders, de communicatieadviseur, provinciaal landschapsadviseur en vertegenwoordiging van de externe adviseurs. Het Projectteam bereidt mede de Stuurgroep en informatiebijeenkomsten voor. De deelprojectteams zijn kleinere varianten van het brede
Projectteam en toegespitst op de deelprojecten de Bentwoudlaan (BWL), Verlengde Bentwoudlaan (VBWL) en Hazerswoude Dorp (HWD).

Eisen:
– HBO werk/denkniveau op het gebied projectmanagement Civiel (Knock-out);
– Ervaring als civieltechnisch deelprojectleider in projecten met meerdere soorten stakeholders in grote projecten >30 mln euro (Knock-out);
– Aantoonbare kennis en ervaring met UAV-gc contracten (Knock-out);
– Minimaal 10 jaar* ervaring als civieltechnisch projectleider (Knock-out);
– Minimaal 10 jaar* ervaring met het functioneren van openbaar bestuur en de daarmee
samenhangende besluitvormingsprocessen, ervaring met/bij provinciale en gemeentelijke overheden is een plus;
– Minimaal 10 jaar* ervaring met het opstellen/beoordelen van ramingen en het voeren van prijsonderhandelingen als Civieltechnisch Projectleider;
– Minimaal 10 jaar* ervaring met de begeleiding van werken in de uitvoering;
– Aantoonbare ervaring met ‘slappe bodemproblematiek’ en het gebruik van licht ophoogmateriaal (ten behoeve van bovengrondse en ondergrondse infrastructuur) (Knock-out);
– Kennis/werkervaring van het gebied tussen de gemeente Gouda, Bodegraven, Alphen aan den Rijn en Zoetermeer waarbij o.a. bekendheid met ambtelijke organisaties als gemeentes, hoogheemraden, nutsbedrijven en omgevingsdiensten een pre is.
– In het bezit van rijbewijs B (Knock-out);
– Ervaring met de betrokken bestuursorganisaties, c.q. binnen het projectgebied, is een pré.

Beoordelingscriteria:
A. Ervaring als projectleider ontwerp:
de mate waarin de kandidaat ervaring heeft als civieltechnisch projectleider in vergelijkbare projecten met aansturing van projectdisciplines en ingenieursdiensten, voeren van overleg met stakeholders, begeleiding van de werkzaamheden in de
initiatief/voorbereidings/uitvoeringsfase alsmede met het opstellen /beoordelen van ramingen (SSK)
B. Ervaring als technisch projectleider:

de mate waarin de kandidaat ervaring heeft als civieltechnisch projectleider met de aansturing van het opstellen-, beoordelen- en aanbestedingsgereed maken van civiele
contracten voor werken, alsmede met de begeleiding van de aanbesteding en uitvoering hiervan alsmede met het opstellen /beoordelen van ramingen (SSK) en het voeren van prijsonderhandelingen
C. Specifieke ervaring:
De mate waarin de kandidaat ervaring heeft binnen het projectgebied en met het ontwikkelen van grote civiele projecten vanuit een bestuurlijke omgeving. Projecten die onder een politiek vergrootglas liggen.

Competenties:
Grote mate van Bestuurlijke sensitiviteit;
Resultaatgericht handelen: daadkrachtig optreden, pro-actieve houding, initiatiefrijk, pragmatisch;
Grote mate van organisatiesensibiliteit:

Flexibiliteit: tact, zorgvuldigheid en goede oordeelsvorming in relatie tot tegenstrijdige belangen van stakeholders;
Zelfstandig functioneren;
Teamspeler.

Gesprek:
Gesprekken vinden plaats op 5 en 6 maart.

Interesse?

Vacature:
(8266) Civieltechnisch Projectleider Project N207 Zuid en Bentwoudlaan (11) 28 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022