Communicatie adviseur Programma Versnelling Sanering Asbestdaken 24 u/w
Volgnummer: 12064

>Communicatie adviseur Programma Versnelling Sanering Asbestdaken 24 u/w
Volgnummer: 12064
Communicatie adviseur Programma Versnelling Sanering Asbestdaken 24 u/w
Volgnummer: 12064
2018-11-01T00:00:00+00:00
  • ARNHEM
  • Start datum: 01-11-2018
  • Eind datum: 31-12-2019

Standplaats: Huis der Provincie te Arnhem
Duur: 02-01-2019 t/m 31-12-2019
Optie tot verlenging: Ja, 4 x 6 maanden

Opdracht omschrijving
Door verwering van asbestdaken van 30 jaar of ouder komen er steeds meer ongezonde asbestvezels in de lucht. Ook neemt de kans op asbestverspreiding door brand of storm ieder jaar toe, zolang deze daken nog op de gebouwen zitten. Vanaf 2025 geldt daarom een landelijk verbod op asbestdaken. In Gelderland ligt nog 23 miljoen vierkante meter aan daken met asbest. De gebouweigenaren staan met bedrijven en overheden voor een grote opgave: elke werkdag een asbestdak ter grootte van een voetbalveld verwijderen. Dat vraagt een verviervoudiging van het huidige tempo.

Wie een asbestdak heeft, moet dus in actie komen. Het gaat hierbij om een diverse doelgroep, want asbestdaken zijn overal: op boerenschuren en stallen, particuliere schuurtjes, bedrijfsgebouwen en maatschappelijk vastgoed (o.a. overheden, semi-overheden, kerken). Niet alle eigenaren weten al van het verbod of hebben de wil en de middelen om hun dak te vervangen. En saneerbedrijven en dakleveranciers kunnen niet iedereen vlak voor 2025 helpen.

De provincie Gelderland heeft hierin geen wettelijke taak, maar wil, vooralsnog tot en met 2020, wel een bijdrage leveren aan deze maatschappelijke opgave uit oogpunt van de gezondheid van haar inwoners. Te meer daar de regierol, om onder meer partijen bij elkaar te brengen en bijvoorbeeld een centraal loket voor informatie en vragen in te richten, tot nu toe onvoldoende wordt ingevuld.

We hebben daarom een versnellingsplan opgesteld om, samen met andere overheden en partners in de sector, de ‘asbestdaksaneermarkt’ aan de vraag- én de aanbodkant te versterken. Communicatie richting de dak-eigenaren, hun adviseurs/beïnvloeders en de aanbieders van dak-oplossingen speelt hierin een belangrijke rol. Het gaat hierbij om bewustwording, activering en kennisdeling. Daarbij willen we zoveel mogelijk anderen het verhaal laten vertellen, om te voorkomen dat men ons als aanspreekpunt gaan zien.

We zoeken hiervoor een ervaren communicatieprofessional die ervaring/affiniteit heeft met beleidsmarketing, mensen in beweging kan krijgen door te denken in de ‘customer journey’, weet wat er leeft en de veelheid aan informatie op relevantie kan filteren en helder en toegankelijk samen kan vatten. Hij/zij kan zijn/haar weg vinden tussen stakeholders, kan het speelveld overzien en kan samen met andere partijen het bereik en de effectiviteit van de aanpak vergroten. Dat betekent ook: andere partijen bewegen tot communicatie-acties.

Verantwoordelijkheden:
De taken en verantwoordelijkheden van de communicatie adviseur zijn:
– Uitvoering geven aan het strategisch communicatieplan en vertalen naar de praktijk. Dit plan dient jaarlijkse geactualiseerd te worden.
– Opstellen en bijhouden van een document met een doorkijk naar de verschillende communicatieactiviteiten tot eind 2019.
– Archiveren van de verschillende communicatieuitingen naar buiten.
– Actualisering van de gelderse toolkit met communicatiehulpmiddelen voor gemeenten en toegankelijk houden van deze toolkit.
– Toegankelijk maken van financieringsvormen (DLV-rapport) voor de verschillende doelgroepen/vervolgacties uit het rapport.
– Bijhouden van de gelderse website www.asbestdaken.gelderland.nl.
– Mee voorbereiden van de jaarlijkse werkconferentie (mei/ juni 2019).
– Organiseren van lokale/regionale bijeenkomsten voor (adviseurs van) dak-eigenaren.
– Voorbereiden/stimuleren van artikelen/interviews in kranten, bladen van beroeps- en brancheverenigingen en bijvoorbeeld de Vereniging Eigen Huis, op social media enz. in overleg met woordvoerder van de gedeputeerde.
– Gemeenten en Omgevingsdiensten faciliteren met het opstellen van communicatieplannen, doelgroepanalyses etc.
– Actief samenwerking zoeken met landelijk programmabureau en andere provincies.
– Adviseren en uitvoeren van adhoc communicatiewerkzaamheden na overleg met de programmaleider.
Bij de uitvoering zal samengewerkt worden met onder meer gemeenten, omgevingsdiensten, andere provincies en het landelijk programmabureau. Aansturing van leveranciers zoals fotografen is mogelijk ook aan de orde.

Eisen:
– Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde HBO opleiding Communicatie of over minimaal een vergelijkbare afgeronde HBO opleiding.
– Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2010-2018) als communicatie adviseur bij of voor een overheidsorganisatie.
– Externe heeft aantoonbaar ervaring opgedaan met het organiseren van tenminste twee (2) grote bijeenkomsten met aanwezigheid van 50+ deelnemers.

Gunningscriteria Kwaliteit:
– Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met omgevingsmanagement, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. (40%)
– Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met beleidsmarketing, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. (30%)
– Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met het asbestdakendossier, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. (20%)
– Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met het zelf schrijven van persberichten, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. (10%)

Tijdens het interview worden de volgende persoonlijke competenties getoetst:
Inlevingsvermogen/sensitiviteit: Je houd in je eigen gedrag rekening met de gevoelens en behoeften van anderen. Je laat anderen in hun waarde en verplaats je in hun positie. Je bent je bewust van de invloed van je eigen doen en laten op anderen.
Creativiteit: Je bedenkt originele ideeën, oplossingen en methoden voor de werksituatie. Ook ontwikkel je nieuwe werkwijzen waarmee bestaande werkwijzen verbeterd of vervangen kunnen worden.
Analytisch vermogen: Je signaleert problemen, herkent belangrijke informatie en legt verbanden tussen gegevens. Verder spoor je mogelijke oorzaken van problemen op en zoekt naar ter zake doende gegevens. Je weet een complex probleem te ontleden in elementen en weet hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden.
Overtuigingskracht: Je gedrag is erop gericht om anderen mee te krijgen naar een bepaald standpunt en om instemming te verkrijgen met bepaalde plannen, ideeën of producten.
Verbinden: Je bent in staat relaties op te bouwen, te onderhouden en diverse partijen bij elkaar te brengen.

Gesprek:
De persoonlijke interviews zullen plaatsvinden op dinsdag 27 november, woensdag 28 november of op donderdag 29 november 2018.
Tijdens het interview kan externe de zelf geschreven persberichten presenteren waaruit ervaring blijkt met het zelf schrijven van persberichten.

Interesse?

Vacature:
(12064) Communicatie adviseur Programma Versnelling Sanering Asbestdaken 24 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022