Communicatieadviseur 24 u/w
Volgnummer: 12789

>Communicatieadviseur 24 u/w
Volgnummer: 12789
Communicatieadviseur 24 u/w
Volgnummer: 12789
2018-12-07T00:00:00+00:00

Standplaats: ‘s-Hertogenbosch
Duur: 1-2-2019 t/m 31-12-2020
Optie verlenging: 2 x 12 maanden

Opdrachtomschrijving
Het project Meanderende Maas, verkenning Ravenstein-Lith heeft als belangrijkste doel het verhogen van de waterveiligheid. Daarbij worden de gebiedskwaliteiten versterkt en de mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling benut. Hiervoor wordt een krachtig samenspel van dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsmaatregelen onderzocht. Concrete aanleiding is dat dijken aan Brabantse zijde van het riviertraject niet voldoen aan de nieuwe veiligheidsnormen die per 1 januari 2017 van kracht zijn.
Het is een integraal project, dat zowel onder het HWBP als het MIRT valt. In het project wordt samengewerkt door 10 partners: waterschap Aa en Maas (trekker), provincie Noord-Brabant, gemeente Oss, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, provincie Gelderland, gemeente Wijchen, gemeente West Maas en Waal en waterschap Rivierenland. Met behoud van eigen bevoegdheid sturen ze samen op realiseren van een waterveilig en aantrekkelijk gebied door dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling te combineren.
Er wordt toegewerkt naar een integraal voorkeursalternatief (voor dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling) én een interprovinciale structuurvisie. Het projectteam staat aan de lat om de besluiten voor te bereiden in nauwe samenwerking met de mede overheden en met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in het gebied. Het ontwerpproces (incl. werkplaatsen met de omgeving) en het opstellen van de producten (zoals notitie voorkeursalternatief, MER en structuurvisie) wordt uitgevoerd door het gecontracteerde ingenieursteam.

In het project is communicatie en participatie een speerpunt. De adviseur dient gedurende de looptijd van de opdracht zorg te dragen voor het goed betrekken van bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Hetzelfde geldt t.a.v. het betrekken van de bestuurlijke en ambtelijke achterbannen van de samenwerkingspartners.

Het contract met de huidige communicatieadviseur loopt af, derhalve is er plek voor een communicatieadviseur binnen het omgevingsteam.

Elke kandidaat dient een geheimhoudings- en integriteitsverklaring, alsmede een verwerkersovereenkomst te ondertekenen, beide documenten zijn bijgevoegd.

Kandidaatomschrijving
We zoeken een ervaren communicatieadviseur als lid van het omgevingsteam. Deze adviseur staat stevig in zijn/haar schoenen, mede door de vele jaren ervaring in complexe samenwerkingsorganisaties. Hij/zij is proactief, is een echte teamspeler en heeft geen 9-5 mentaliteit. Hij/zij is in staat om vanuit zijn/haar expertise het strategisch omgevingsmanagement binnen het project te versterken. We zoeken iemand die goed kan omgaan met zowel bestuurders, ambtenaren, projectmanagers als projectmedewerkers. Hij/zij is een natuurlijke netwerker en bruggenbouwer en in staat partijen met elkaar in contact te brengen en belangen te verbinden. Die in staat is om samen met het omgevingsteam en de communicatieadviseurs van de partners te werken, en daarin ook het initiatief te nemen. De adviseur zorgt voor tijdige en kwalitatieve goede (tussen-)producten, beschikt over aantoonbare goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden.

Ervaring in het waterwerkveld en / of ervaring in het werkgebied is een pre. Als communicatieadviseur ben jij verantwoordelijk voor de planning, afstemming en uitvoering van alle communicatieactiviteiten binnen het project Meanderende Maas. Dit in de breedste zin van het woord: social media, website, (werk)bezoeken, informatieavonden, nieuwsbrief, persbenadering en woordvoering. Daarnaast geef je (strategisch) communicatieadvies aan de projectmanager, omgevingsmanagers, projectpartners en bestuurders. Je stemt waar nodig de communicatie met de projectpartners af.

Toelichting op rooster
Vanaf januari / februari 2019 tot 31 december 2020, overeenkomstig de looptijd van de bestuursovereenkomst. Inzet circa drie dagen / 24 uur per week. Tevens geldt een optie tot verlenging van de opdracht met tweemaal één jaar. Op dinsdag en donderdag zijn projectdagen en dient de kandidaat op locatie aanwezig te zijn.

Eisen
– Opleiding Op cv aantoonbaar minimaal een relevante afgeronde HBO/WO opleiding.
– Op CV aantoonbaar ervaring met het werken aan grote complexe projecten en programma’s in het fysiek ruimtelijke domein (waterveiligheid, waterbeheer, bereikbaarheid / mobiliteit, gebiedsontwikkeling). Noem hiervoor tenminste 3 projecten waaraan gewerkt is (in een periode van > 1 jr) in de verkenning en/of planuitwerkingsfase. Referentie dient op aanvraag beschikbaar te zijn.
– Op CV aantoonbaar in de afgelopen 15 jaar minimaal 5 jaar werkervaring binnen projecten van publieke organisaties als Ministerie, Rijkswaterstaat, Waterschap, Provincie of Gemeente. Indien dit werkervaring betreft m.b.t. MIRT en/of HWBP projecten is dit een pre. Referentie dient op aanvraag beschikbaar te zijn.

Gunningscriteria
– Beschrijf – in maximaal 250 woorden – in welke mate u voor voorliggende opdracht relevante kennis en ervaring heeft met het werken aan grote complexe projecten en programma’s in het fysiek ruimtelijke domein. Ga daarbij specifiek in op: – De projecten waaraan u gewerkt heeft; – Uw rol en bijdragen binnen deze projecten; – De relevantie van uw kennis en ervaring voor de voorliggende opgave
– Graag ontvangen wij van u uw visie op de aanpak van de situatie als hieronder geschetst. Deze visie mag maximaal uit 250 woorden bestaan. Bij de beoordeling van deze visie zullen wij letten op de wijze waarop u de situatie doorgrondt en aanpakt. Praktijkvoorbeeld: ”Het is een erg drukke week met veel (bestuurlijke) overlegmomenten. U ontvangt op maandagochtend een bericht dat er op vrijdag, vier dagen later, een hoogwaardigheidsbekleder op bezoek komt voor een werkbezoek. Dit hele bezoek moet georganiseerd worden, van programma tot vervoer. De communicatieadviseur staat aan de lat, hoe gaat u te werk om van het bezoek een succes te maken? Waarbij u oog houdt voor de drukke week.”

Gespreksplanning
We nodigen 3 kandidaten uit voor een sollicitatiegesprek. De gesprekken vinden plaats op maandag 14 januari 2019. Gezien de strakke planning is het slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk hiervan af te wijken.

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen gesprekken afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. De gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
– mondelinge toelichting op de beschreven aanpak;
– mondelinge toelichting op ervaringen op basis van het CV.

Interesse?

Vacature:
(12789) Communicatieadviseur 24 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022