Configuratiemanager/Funktioneel beheerder OTL 24-32 u/w
Volgnummer: 20244

>Configuratiemanager/Funktioneel beheerder OTL 24-32 u/w
Volgnummer: 20244
Configuratiemanager/Funktioneel beheerder OTL 24-32 u/w
Volgnummer: 20244
2020-01-14T00:00:00+00:00
  • ZWOLLE
  • Start datum: 14-01-2020
  • Eind datum: 31-12-2021

Standplaats: Zwolle
Duur: 10-02-2020 t/m 31-12-2021
Optie tot verlenging: in overleg één of meerdere malen verlengd worden.

Organisatie
De provincie Overijssel faciliteert mobiliteit. Dit betekent verkeer en vervoer over wegen, vaarwegen, rail en voet- en fietspaden. Hiertoe bezit de provincie infrastructuur, die bestaat uit diverse ‘assets’. De Eenheid Wegen en Kanalen (WK) is
verantwoordelijk voor het beheer van deze assets.

Asset management (AM) ondersteunt het professioneel en gestructureerd ontwerpen, bouwen, beheren en onderhouden en afstoten van deze kapitaalgoederen. Het betekent dat middelen en objecten vanuit een bedrijfskundig perspectief optimaal
worden ingezet, met als doel de infrastructuur op de meest optimale en efficiënt mogelijke manier te laten functioneren. Hierbij wordt gestreefd naar een optimum tussen de prestaties, risico’s en kosten over de hele levenscyclus van de assets.
De eenheid WK heeft een asset managementsysteem (een werkmethodiek) ingericht voor het besturen, coördineren en beheersen van asset managementactiviteiten conform de NEN-ISO-norm. WK is hierop gecertificeerd, de komende jaren
wordt gewerkt aan het verder uitbouwen en professionaliseren van het asset management.

Project
Voor de ontwikkeling van het beheermanagementsysteem (BMS) en de Object Type Library (OTL) is een project gestart (BMS-OTL). Voordat de daadwerkelijke implementatie van het systeem een aanvang neemt, dient de rol an Configuratiemanager en het Functioneel Beheer van de OTL-software ­te zijn ingevuld.

In de basis zorgt de Configuratiemanager voor het beheer van de Object Type Library, met daarin de generieke decomposities en de daarbij horende generieke informatie- en datamodellen die als input (sjabloon) dienen voor het (toekomstige) BMS. Het bewaken en actief betrokken zijn bij het doorontwikkelen van de toe te passen (landelijke)
standaarden vormt een belangrijk onderdeel van de functie. Deze functionaris is de spin in het web van het databeheer bij WK.

Er zijn diverse aanleidingen, denk aan nieuwbouw, aanpassing regelgeving, sloop, wijzigingen van assets, die ervoor kunnen zorgen dat de OTL en de relevante datamodellen moeten worden aangepast. We willen garanderen dat het
informatiemodel als geheel en de verschillende onderdelen ervan (decompositie, informatiemodel, datamodel) in deze situaties actueel blijven. Indien dit niet het geval is, kost dit elke keer opnieuw inzet van mensen en middelen om vast te stellen wat de juiste gegevens zijn. Als hierover geen zekerheid bestaat, moeten gegevens telkens opnieuw worden ingewonnen, tegen aanzienlijke kosten. Het niet actueel hebben van het datamodel zal leiden tot een inefficiënte bedrijfsvoering.

Voor wat betreft de Object Type Library (OTL) is aansluiting gevonden bij de landelijke provinciale ontwikkeling van een OTL, straks beschikbaar in het softwarepakket Relatics. Deze software behoeft een Functioneel Beheerder. Deze rol is beperkt van omvang maar wel van groot belang voor het juist kunnen inzetten van Relatics binnen de context van asset management bij WK.

Het is voor de samenhang van groot belang dat de genoemde taken (configuratiemanagement en functioneel beheer Relatics) bij één functionaris worden belegd. De Configuratiemanager zal in de praktijk de beheerder en de belangrijkste
gebruiker van Relatics zijn. De Functioneel Beheerder zal deze kennis moeten opbouwen en uitdragen binnen de organisatie. Om het Functioneel Beheer van Relatics te kunnen uitvoeren, is diepgaande kennis nodig van de inhoud van de
OTL, de samenhang met de overige (BMS-gerelateerde) informatiesystemen en de landelijke ontwikkelingen (waaronder die van de landelijke standaarden). Alleen de configuratiemanager beschikt straks over deze gecombineerde kennis.

We verwachten dat de tijdsbesteding voor beide rollen (Configuratiemanagement c.q. Functioneel Beheer) in de praktijk ¾ versus ¼ zal zijn.

Opdracht omschrijving
Taken Configuratiemanagement
– Is actief betrokken bij de (door)ontwikkeling van de kaders t.b.v. configuratiemanagement (waaronder ook de landelijke
standaarden).
– Draagt configuratiemanagement en gegevensmanagement actief uit naar de organisatie
– Is verantwoordelijk voor de uitrol, beheer en ontwikkeling van gegevensmanagement[1] t.b.v. configuratie­management en de OTL (decompositie, informatiemodel, datamodel).
– Is aanspreekpunt voor de leverancier van de BMS-software voor het inrichten en wijzigen van de database-structuur.
– Beoordeelt de ingediende OTL-wijzigingsformulieren en vult deze waar nodig aan met advies van derden om te komen tot de juiste informatie om een wijziging wel of niet door te voeren in de generieke decompositie en de relevante datamodellen.
– Adviseert daar waar de besluitvorming niet binnen het (financiële) mandaat van het MT van WK valt om tot besluitvorming te komen.
– Zoekt afstemming met landelijke commissies (standaarden) om wijzigingsverzoeken in te dienen.
– Is aanspreekpunt voor andere provincies / overheden en zoekt actief contact om kennis uit te wisselen. Taken Functioneel beheer OTL
– Stelt richtlijnen, documentatie en procedures op voor (en ondersteunt in) het gebruik en beheer van de OTL en licht de eindgebruikers hierover in.
– Is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van de gegevens in en de werking van de OTL in relatie tot de processen en de naleving van afgesproken procedures.
– Is beheerder van de autorisaties binnen de Relatics-software.
– Is (inhoudelijk) gegevensbeheerder van het OTL.
– Voorkomt verstoringen in de OTL of lost deze zo snel mogelijk op / laat deze zo snel mogelijk oplossen.
– Is aanspreekpunt voor eindgebruikers en leveranciers.
– Analyseert en verhelpt (toekomstige) problemen m.b.t. de OTL.
– Beheert het contract met de leverancier van de OTL-software en zorgt voor het wijzigingenbeheer (incl. testen) van de OTL-software.
-Is onderdeel van de vakgroep Functioneel Beheerders binnen de Provincie.
-Is sparringpartner en back-up van de Functioneel Beheerder BMS.

Eisen:
– inzetbaar vanaf 10 februari 2020 tot en met 31 december 2021 voor 24 tot 32 uur per
week.
– U voegt een CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe.
– heeft de afgelopen twee jaar geen vaste of tijdelijke ambtelijke aanstelling bij de
provincie Overijssel gehad.
– beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde HBO opleiding.
– beschikt aantoonbaar over minimaal 2 jaar werkervaring en kennis van het werken
met informatiemodellen in de periode 2014-2019.
Рheeft aantoonbaar minimaal ̩̩n jaar werkervaring als functioneel beheerder of een
vergelijkbare functie op het snijvlak tussen informatiesysteem en gebruikers in de periode 2014-2019.

Gunningscritieria:
– heeft meerdere jaren werkervaring op het gebied van asset management van
infrastructuur. 40%
– Beschrijf in de toelichting beknopt welke kwaliteiten u nodig acht om deze opdracht
succesvol uit voeren. Geef met concrete voorbeelden aan hoe u over deze kwaliteiten
beschikt. 20%
– Beschrijf in de toelichting beknopt 2 opdrachten die u eerder heeft uitgevoerd die
vergelijkbaar zijn met deze opdracht. Beschrijf per genoemde opdracht op welke manier
deze vergelijkbaar is met onze opdracht, uw verantwoordelijkheden en . 20%
– Mogelijk beschikt u over aanvullende ‘toegevoegde waarde’ voor de opdracht of de
opdrachtnemer. In dat geval kunt u die in de toelichting beknopt beschrijven. 20%

Competenties:
– Besluitvaardig;
– Initiatief;
– Zorgen voor kwaliteit en omgaan met details;
– Vasthoudendheid;
– Conceptueel denken;
– Goede communicatieve vaardigheden;
– Verbinder.

De gesprekken vinden plaats op dinsdag 4 februari van 09:00 t/m 13:00 uur 2020.
VOG na gunning.

Interesse?

Vacature:
(20244) Configuratiemanager/Funktioneel beheerder OTL 24-32 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022