Consultant Arbeidsverzuim 16 u/w
Volgnummer: 16659

>Consultant Arbeidsverzuim 16 u/w
Volgnummer: 16659
Consultant Arbeidsverzuim 16 u/w
Volgnummer: 16659
2019-07-11T00:00:00+00:00

Standplaats: Vogelstraat 41 te ‘s-Hertogenbosch
Duur: 09-09-2019 t/m 31-12-2019
Optie tot verlenging: optioneel

Opdracht omschrijving
De politie wil een gezonde, effectieve organisatie zijn waar medewerkers zich prettig en erkend voelen en samenwerken aan een veilige samenleving. De politie ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om medewerkers veilig en gezond te laten werken en in geval van verzuim -vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap en organisatorisch belang- maximaal te ondersteunen, re-integratie te bevorderen en te zoeken naar passende oplossingen. Afgelopen jaren zijn er veel instrumentele maatregelen genomen in het kader van de verzuimaanpak en de inrichting van de arbeidsgerelateerde zorg binnen de organisatie. Ondanks deze maatregelen is het verzuimpercentage hoog gebleven.

Eind 2017 is in de Tweede Kamer de motie Van Oosten c.s. aangenomen. Deze motie verzoekt de Regering om binnen twee jaar het ziekteverzuim bij de politie terug te dringen tot een significant lager percentage en hierbij specifiek aandacht te hebben voor het benodigde instrumentarium voor leidinggevenden. Op 26 april 2018 is daarop door de Minister van V&J een programmaplan ‘Terugdringen Arbeidsverzuim’ aangeboden.

Binnen de politie is het belang van de verzuimaanpak bekrachtigd met het gegeven dat vanuit het korpsmanagementteam een Politiechef (Noord-Nederland) tot portefeuillehouderverzuim is benoemd. Daarmee wordt onderstreept dat verzuimbegeleiding in essentie een taak van de leiding is. De politiechef staat in directe relatie tot een fulltime programmamanager. Deze programmamanager heeft een klein en slagvaardig programmabureau ingericht en laat zich periodiek adviseren door een klankbordgroep van in- en externe deskundigen. De programmamanager heeft een programmaplan opgesteld. De programmamanager ondersteunt de eenheden bij de statusbepaling van de verzuimproblematiek, analyse van het verzuim en het opstellen van de specifieke eenheids- en teamplannen.

Op eenheidsniveau is er een projectleider arbeidsverzuim aangesteld, die in wisselwerking met de programmamanager, zorgdraagt voor de regionale implementatie van het programmaplan. Zo ontstaat een goede P-ondersteuning en wordt het delen van ‘best practices’ in het kader van de verzuimaanpak bevorderd. De projectleider is organisatorisch ondergebracht bij de Staf van de eenheid, team Politieprofessie. Om samen op te trekken met de regionale projectleider wordt door de eenheid gezocht naar een consultant arbeidsverzuim.

Doelstelling
Doel van het project is het regionaal uitvoering geven aan het landelijk programma ‘Terugdringen Arbeidsverzuim’ en het ondersteunen van de leidinggevenden in de aanpak van verzuimbegeleiding.

Verantwoordelijkheden
De lijnorganisatie is verantwoordelijk voor het terugdringen van het arbeidsverzuim. Vanuit het project wordt vooral geinvesteerd in de ondersteuning van de lijn in deze opdracht.

Vakmatige taken
De consultant arbeidsverzuim heeft de volgende taken:
– Adviseren over implementatietechnieken;
– Coordineren en aanjagen van de implementatie door oa het verbinden van partijen;
– Kwalitatieve en kwantitatieve monitoring, om de goede koers te bepalen.

Contacten
Er is sprake van interne en externe contacten:
– Intern binnen de eenheid Oost-Brabant met leidinggevenden en medewerkers, maar ook met andere eenheden, PDC (HR) en/of de landelijk portefeuillehouder en vertegenwoordiging Staf korpsleiding;
– Extern met bijvoorbeeld opleidings- en trainingsinstituten.

Inzet in de lijn of project
De kandidaat wordt ingezet in het project ‘Terugdringen Arbeidsverzuim’.

Opleiding
– Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding, op minimaal HBO niveau. Cursussen/certificaten worden niet als gelijkwaardig beschouwd;
– Bovenstaande opleiding is bij voorkeur in de richting van P&O/Arbeid, bewegingswetenschappen of gelijkwaardig, aangevuld met certificaten op het gebied van verzuim/arbeidsvitaliteit.

Werkervaring
– In de afgelopen 8 jaar minimaal 3 jaar werkervaring, in het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden in de aanpak van Verzuimbegeleiding, binnen middelgrote (500+) organisaties.
-In de afgelopen 8 jaar, werkervaring met (het adviseren op) de ontwikkeling van i mplementatietechnieken t.b.v. arbeid/gezondheid/veiligheid, waarbij inhoudelijk met de ARBO wetgeving is gewerkt en gedragsverandering werd gestimuleerd. Dit bij voorkeur binnen een setting waarbij verschillende/tegenstrijdige belangen een rol speelde.
РIn de afgelopen 8 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring met het co̦rdineren/aanjagen van implementatie door het verbinden van partijen, en doorlopende kwalitatieve- en kwantitatieve monitoring om de juiste koers te kunnen bepalen en waar nodig -bijsturen.

Eisen
– Het verificatiegesprek zal plaatsvinden in week 30. I.v.m. de aankomende vakantieperiode is het niet mogelijk om het gesprek te verplaatsen naar een andere week. Geef in de toelichting aan of kandidaat op het aangegeven tijdstip beschikbaar is.
– Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding, op minimaal HBO niveau.
Cursussen/certificaten worden niet als gelijkwaardig beschouwd. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen.
– In de afgelopen 8 jaar minimaal 3 jaar werkervaring, in het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden in de aanpak van Verzuimbegeleiding, binnen middelgrote (500+) organisaties. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt.

Gunningscriteria (wensen)
– In de afgelopen 8 jaar, werkervaring met (het adviseren op) de ontwikkeling van implementatietechnieken t.b.v. arbeid/gezondheid/veiligheid, waarbij inhoudelijk met de ARBO wetgeving is gewerkt en gedragsverandering werd gestimuleerd. Dit bij voorkeur binnen een setting waarbij verschillende/tegenstrijdige belangen een rol speelde.
Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. 45%
РIn de afgelopen 8 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring met het co̦rdineren/aanjagen van implementatie door het verbinden van partijen, en doorlopende kwalitatieve- en kwantitatieve monitoring om de juiste koers te kunnen bepalen en waar nodig -bijsturen.
Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. 35%
– De opleiding zoals gevraagd bij eis 2, is bij voorkeur in de richting van P&O/Arbeid, Bewegingswetenschappen of gelijkwaardig, aangevuld met certificaten op het gebied van verzuim/arbeidsvitaliteit.
Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. 20%

Vereiste (gedrags)competenties:
– Maatschappelijke oriëntatie; Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie.
– Organisatiesensitiviteit; Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
– Overtuigingskracht; Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
– Coachen; Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
– Organisatievermogen; Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
– Klantgerichtheid; Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
– Netwerkvaardigheid; Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
– Systeemdenken; Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.

Bovenstaande competenties moeten middels concrete voorbeelden duidelijk uitkomen tijdens het verificatiegesprek.

Cv
Het cv is maximaal 7 pagina’s A4.

Gesprek
Het verificatiegesprek zal plaatsvinden in week 30.

Na gunning
– Geheimhoudingsverklaring: De geheimhoudingsverklaring dient de kandidaat ook binnen de termijn van 7 kalenderdagen na voornemen tot gunning te overhandigen aan de Inhuurdesk. De geheimhoudingsverklaring kunt u hieronder raadplegen.
– Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de Externe het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Interesse?

Vacature:
(16659) Consultant Arbeidsverzuim 16 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022