Contractmanager Doelgroepenvervoer 32 u/w
Volgnummer: 11726

>Contractmanager Doelgroepenvervoer 32 u/w
Volgnummer: 11726
Contractmanager Doelgroepenvervoer 32 u/w
Volgnummer: 11726
2018-10-11T00:00:00+00:00
  • HOOFDDORP
  • Start datum: 11-10-2018
  • Eind datum: 31-12-2024

Standplaats: Raadhuis Hoofddorp
Van 1-12-2018 t/m 31-12-2024
Optie verlenging: n.v.t.

Opdrachtomschrijving
Functioneert het totale systeem zoals we willen en zijn er verbeteringen mogelijk die bijdragen aan het realiseren van de doelstelling? Kunnen we het regiemodel nog verder ontwikkelen en in de samenwerking een nog slimmere organisatie van het vervoer bereiken? Dit zijn vraagstukken die vragen om constante monitoring en die de contractmanager van RCT bezighoudt. Word jij enthousiast van deze vragen? Dan zien wij jouw sollicitatie graag tegemoet.

Jouw rol als contractmanager
Als contractmanager ben je onderdeel van het Regionaal Contractmanagement Team (RCT) en werk je nauw samen met de netwerkregisseur/projectleider. Het team opereert namens acht gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort.

Je zorgt voor uitvoering van de contractmanagementtaken en hebt een directe rol in (aan)sturing van de vervoercentrale en de vervoerders. Je functie bestaat voor een grote deel uit sturing, maar ook ontwikkeling is een belangrijk onderdeel van de functie. De werkzaamheden van het sturingsdeel bestaan uit:

Je bent verantwoordelijk voor het beheren van de contracten en bewaakt de uitvoeringsafspraken zoals vastgelegd in het bestek en de contracten van de aanbesteding;
Scherp toetsen en bewaken van de kwaliteit van het vervoersysteem door middel van het monitoren van kpi’s en het verrichten van onderzoek. Regisseren van kwaliteits- en klantonderzoeken;
Bewaken van de klachtenafhandeling en signaleert bij afwijkingen;
Fungeren als eerste aanspreekpunt voor de vervoercentrale en vervoerders;
Voeren van voortgangsoverleg met de vervoercentrale en de vervoerders. Je bent voor contractpartijen het eerste aanspreekpunt. In conflictsituaties adviseer je projectmanager/netwerkregisseur. Hierbij heb je oog voor het evenwicht in belangen tussen opdrachtgever en marktpartijen;
Zorgen voor de (digitale) archivering van contracten en afspraken (dossieropbouw);
Deelname aan regionale adviesgroep.

Het tweede deel van de functie bestaat uit ontwikkel. Momenteel is het contractmanagement niet in een regionaal contractteam belegd: de projectmanager/netwerkregisseur heeft hierin een eerste monitoringsfunctie. Deze taak wordt overgenomen door het RCT en uitgebreid naar contractmanagement. Het RCT heeft de opdracht actief te sturen op het door ontwikkelen van het systeem in samenhang met andere vervoersinitiatieven en ontwikkelingen in het OV. Een ander onderdeel van de ontwikkelfunctie is de instroom van nieuwe vervoervormen (o.a. leerlingenvervoer en Wmo-dagbestedingsvervoer). De werkzaamheden van het ontwikkel deel bestaan uit:
Monitort het functioneren van het totale vervoersysteem en kan vanuit die rol trends, ontwikkelingen en knelpunten/kansen signaleren.
Zet een ontwikkelprogramma op en bewaakt de implementatie van dit programma.
Draagt zorg voor kwalitatieve en kwantitatieve analyses teneinde een problematiek/ontwikkelkans scherp in kaart te brengen.
Vertaalt de analyses in concrete verbetervoorstellen aan de regionale adviesgroep en bestuurders.
Schakelt tussen (strategisch) beleid en de operationele regie door de vervoercentrale en komt met voorstellen voor evt. (andere) beleidskeuzes.
Coördineert en implementeert de voorstellen en maakt afspraken over de uitvoering.
Is verantwoordelijk voor de coördinatie van instroom van nieuw vervoer en/of nieuwe vervoersvormen.
Adviseert en signaleert aan beleidsmakers van gemeenten, bijvoorbeeld ten aanzien van het reizigersprofiel, productformules per reizigersgroep, tarieven en financieel- en kwaliteitsmanagement.
Onderzoekt en coördineert initiatieven van andere partijen. Daarbij zoek je naar synergie tussen OV-doelgroepenvervoer, gaat op zoek naar nieuwe allianties, bijvoorbeeld met instellingen en zoekt samenwerking met andere regio’s

Kortom: een veelzijdige functie waar geen enkele dag hetzelfde is!

Kandidaatomschrijving
Als contractmanager ben je een volwaardige en gelijkwaardige partner voor onze opdrachtnemers. Als bruggenbouwer dien je te kunnen netwerken en initiatieven te nemen om de benodigde resultaten te kunnen bewerkstelligen. Je bent in staat te schakelen tussen uitvoering en beleid, en management en bestuur om vraagstukken van beide bij elkaar te brengen. Je hebt gevoel voor de markt van doelgroepenvervoerders en mogelijk tegenstrijdige bedrijfsbelangen. Dankzij jouw actuele kennis, expertise en affiniteit van vervoersstromen heeft het doelgroepenvervoer WMO en het leerlingenvervoer geen geheimen voor jou. Tot slot bezit je over een scherp analytisch vermogen op tactisch niveau. Het analyseren, doorgronden en vertalen van resultaten naar beleid- en verbetervoorstellen in de vorm van businesscases is voor jou gesneden koek.

Naast de competenties die hierboven vermeld staan, vinden wij het belangrijk dat je:
beschikt over HBO of academisch werk- en denkniveau;
een echte senior bent als het gaat over vervoer, zowel op het vlak van inhoud als sturing;
aantoonbare relevante ervaring hebt met het optreden in een rol als accountmanager, contractmanager en inkoop- en aanbestedingstrajecten;
ervaring hebt met ambtelijke processen en verhoudingen binnen een gemeentelijke/regionale organisatie;
bewezen ervaring hebt in de rol van ontwikkeladviseur in innovatieprocessen;
kennis hebt van wet- en regelgeving, procedures en processen, beleidsplannen binnen gemeenten en kennis hebt van informatisering.
Op CV aantoonbare ervaring op het vlak van inhoud en sturing aangaande vervoer voor doelgroepen.

Gunningscriteria:
– Motivatiebrief (25%)
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
– Motivatie,
– Aansluiting bij het werkveld,
– Concrete voorbeelden hoe pro-actief over inhoudelijk en procesmatig complexe vervoersvraagstukken is geadviseerd,
– Concrete voorbeelden van aansluiting bij de gevraagde competenties
– Ervaring ambtelijke processen (5%)
Je dient op CV aantoonbaar ervaring te hebben met ambtelijke processen en verhoudingen binnen een gemeentelijke/regionale organisatie;
5 jaar (3 %)
5 tot 8 jaar (5 %)
– Functiespecifieke ervaring / senioriteit (15%)
De gemeente is op zoek naar een echte senior als het gaat over vervoer, zowel op het vlak van inhoud als sturing; Je dient aantoonbare relevante ervaring te hebben in een rol als accountmanager en/of contractmanager en met inkoop- en aanbestedingstrajecten.
8 jaar (10 %)
meer dan 8 jaar (15 %)
– Sollicitatiegesprek (25%)
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen gesprekken afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling.
Je adviseert pro-actief over inhoudelijk en procesmatig complexe vervoer vraagstukken.
Je maakt je opdrachten concreet en zorgt voor uitvoering en opvolging.
Je kunt schakelen tussen beleidsmatig denken en actiegericht werken waarbij je met je voeten in de klei staat.
Je bent initiatiefrijk, open en samenwerkingsgericht.
Je bent flexibel en stressbestendig en functioneert goed onder druk.
Je bent een goede netwerker en hebt een sterk ontwikkelde omgevingssensitiviteit.
Je hebt een sterk gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en durft een bestuurder en collega’s stevig te adviseren.

Toelichting op rooster
Het genoemde aantal uren is het maximale. Minder uren is bespreekbaar.

Gedraagt zich integer en is bereid integriteitsverklaring te ondertekenen.

Gespreksplanning
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 45 (5 en 9 november 2018).
De exacte tijdstippen worden nader bepaald.

Interesse?

Vacature:
(11726) Contractmanager Doelgroepenvervoer 32 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022