Contractmanager Realisatie Tranche 1 (12) 24-32 u/w
Volgnummer: 10537

>Contractmanager Realisatie Tranche 1 (12) 24-32 u/w
Volgnummer: 10537
Contractmanager Realisatie Tranche 1 (12) 24-32 u/w
Volgnummer: 10537
2018-07-09T00:00:00+00:00
  • ROERMOND
  • Start datum: 09-07-2018
  • Eind datum: 02-09-2019

Standplaats: Roermond
Duur: 3-9-2018 t/m 2-9-2019
Optie verlenging: 6 x 6 maanden

Opdrachtomschrijving
Veel dijken in Noord- en Midden – Limburg, die in 1996 als nooddijk zijn aangelegd, zijn te laag of niet sterk genoeg om de mensen en bedrijven erachter te beschermen. Ook zijn ze niet berekend op de grotere hoeveelheden water die de Maas moet gaan afvoeren. Het HWBP-programma van Waterschap Limburg heeft tot doel de waterveiligheid in de noordelijke Maasvallei te verbeteren. Daartoe worden in het kader van het Landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma op 15 locaties dijkversterkingen voorbereid. Op 5 van deze locaties wordt de mogelijkheid voor een dijkverlegging in het kader van het Deltaprogramma verkend. Waar mogelijk worden gebieds- en/ of ruimtelijke kwaliteiten verbeterd en/of versterkt. Het waterschap werkt samen met publieke en private partijen aan deze opgaven. Het gaat om een omvangrijk programma dat is georganiseerd volgens het IPM model en waarbij intensief contact met de omgeving plaatsvindt.

Vier van de 15 projecten zijn nu in de planuitwerkingsfase. Voor deze ”Tranche 1” projecten wordt de aanbesteding voorbereid parallel aan de ruimtelijk planologische besluitvorming (projectplan waterwet). Het contractteam heeft een inkoopstrategie voor het gehele HWBP programma opgesteld en staat verder aan de lat om de inkoopstrategie nader te verfijnen en te vertalen in inkoopplannen voor de verschillende werkpakketten. Parallel aan het opstellen van de inkoopplannen, wordt door het contractteam de contractvoorbereidingen, aanbestedingen en in de toekomst de realisatie gedaan.

De contractmanager ”Tranche 1” bereidt de aanbesteding van deze eerste 4 projecten (D&C/E&C) voor, begeleidt de aanbesteding en managet vervolgens het project. Hij is trekker van een klein contractteam met een gedachte bezetting van een adviseur contract, een contractjurist en een toetscoördinator.

Wat ga je doen?
De Contractmanager Tranche 1 bereidt de contractering voor en begeleidt de uitvoering ervan (van strategie tot realisatie). Naast inhoudelijke uitwerken draagt hij/zij bij aan het vergroten van het draagvlak voor de inkoopstrategie en contractering bij de betrokken partijen teneinde deze binnen de projectrandvoorwaarden te kunnen realiseren. Tot de werkzaamheden behoren onder meer:
– Het verder uitwerken, opstellen en implementeren van de inkoopstrategie en –plannen en alle bijkomende aspecten.
– Het nader uitwerken van het concept inkoopplan en voorbereiden van besluitvorming hierover binnen het dijkversterkingsprogramma en het Waterschap over tranche 1.
– Het trekken en verder vormgeven van de contractvoorbereiding en aanbesteding van het tranche 1 werkpakket en overige inkopen
– Het opzetten van organiseren van het contractmanagement tranche 1
– Het opzetten en organiseren van interne en externe kwaliteitsborging op contractdocumenten
– Het bijdragen aan de ontwikkelambitie van het waterschap met betrekking tot contractering en contractvormen (E&C, D&C) door o.a. het afstemmem met WL over eisen, uitvoering en oplevering en overdracht.

Kandidaatomschrijving
We zoeken een energieke contractmanager op medior / senior niveau (>5 jr werkervaring) die stevig in zijn/haar schoenen staat en met name veel ervaring heeft in met het opstellen en implementeren van inkoopstrategieën en -plannen, en ook prima in staat is om een aanbesteding te trekken of het contractmanagement in de realisatie te doen. Het is een pre als de kandidaat een waterbouwkundige achtergrond heeft. Het is tevens een pre wanneer de ervaring is opgedaan bij dijkversterkingsopgaven of rivierverruimingen bij een waterschap of rijkswaterstaat.
– Ervaring met projectmatig werken, het IPM model, systeemgerichte contractbeheersing en PPS.
– Hij/zij is een natuurlijke netwerker en bruggenbouwer en in staat partijen met elkaar in contact te brengen en belangen te verbinden.
– Beschikt over aantoonbaar goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden.
– Hij/zij heeft een helicopterview, is in staat de situatie snel te overzien. Kan bijzaken en hoofdzaken onderscheiden.

Toelichting op rooster: 24-32, aanwezigheid op locatie noodzakelijk.

Eisen
– Op cv aantoonbaar minimaal een behaalde HBO/ WO opleiding. Graag benoemen van wanneer tot wanneer opleiding gevolgd is en of diploma behaald is.
– Op cv aantoonbaar in de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar werkervaring als contractmanager. Benoem op cv maand en jaartal, niet enkel jaartallen! Referentie vereist.
– Op cv aantoonbaar ervaring met het werken binnen publieke organisaties als Rijkswaterstaat, Waterschap, Provincie of Gemeente. Referentie vereist.

Gunningscriteria
– Beschrijf hoe uit uw CV blijkt in welke mate u relevante werkervaring heeft op het gebied van contractmanagement toepasbaar in dijkversterkings- en verleggingsprogramma’s als beschreven in deze opdracht. Ga daarbij specifiek in op uw ervaringen met: De doorvertaling van het inkoopplan naar de aanbestedingsstukken en contractdocumenten. De aanbesteding en realisatie van soortgelijke opgaven. Het opzetten en organiseren van de contractbeheersing Een verwijzing naar uw CV is niet voldoende, dus gaarne expliciet hier u relevante werkervaring beschrijven.
– Beschrijf in welke mate u voor deze opdracht relevante kennis en ervaring heeft met projecten in het waterveiligheidsdomein. Ga daarbij specifiek in op: De projecten waaraan u gewerkt heeft; Uw rol en bijdragen binnen deze projecten. Een verwijzing naar uw CV is niet voldoende, dus gaarne expliciet hier u relevante werkervaring beschrijven.
– Beschrijf uw aanpak voor het uitmuntend organiseren van contractmanagement, zodanig dat realisatie van de doelstellingen en ambities van het dijkversterkingsprogramma op een efficiënte, effectieve en beheerste wijze tot stand komt.

Competenties:
– Samenwerken
– Teamplayer
– Resultaatgerichtheid
– Flexibiliteit
– Zelfstandigheid
– Organisatiesensitiviteit
– Overtuigingskracht

Gespreksplanning
Waterschap Limburg nodigt 3 kandidaten uit voor een sollicitatiegesprek. De gesprekken vinden plaats op maandag 20 augustus 2018. Wij verzoeken de kandidaten hier uitdrukkelijk rekening mee te houden.

Contact over de opdracht en/of de procedure loopt uitsluitend via de Inhuurdesk IGOM. Wij verzoeken u dan ook hierover géén contact met het Waterschap op te nemen.

Gesprek
Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
1. mondelinge toelichting op de beschreven aanpak
2. mondelinge toelichting op ervaringen op basis van het CV
3. competenties

Interesse?

Vacature:
(10537) Contractmanager Realisatie Tranche 1 (12) 24-32 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022