Contractmanager Telecommunicatie (12) 40 u/w
Volgnummer: 10938

>Contractmanager Telecommunicatie (12) 40 u/w
Volgnummer: 10938
Contractmanager Telecommunicatie (12) 40 u/w
Volgnummer: 10938
2018-08-09T00:00:00+00:00

Standplaats: Den Haag
Duur: 4 maanden, beoogde startdatum 1-10-2018, doch uiterlijk 1-11-2018
Optie tot verlenging: ja, telkens voor 3 maanden, max. 36 maanden

Over VNG Realisatie
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk.

Over Gemeentelijke Telecommunicatie
GT richt zich op de gezamenlijke inkoop van producten en diensten via een aanbesteding. Gemeentelijke Telecommunicatie (GT) is geïnitieerd door de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Rotterdam, VNG en VNG Realisatie. Het past in het streven van VNG om door gezamenlijk optreden gemeenten te faciliteren bij (beleids- )processen en het past bij de beweging van de VNG om meer collectieve voorzieningen te organiseren, zoals beschreven in ‘Gemeenten op weg naar 2020′.

Vanuit de aanbestedingen voorziet Gemeentelijke Telecommunicatie op dit moment in het contractmanagement en contractbeheer van de contracten mobiele telefonie en vaste data verbindingen. Deze activiteiten vallen binnen de Contract Beheerorganisatie (CBO) als onderdeel van GT.

Doel van de opdracht
De contractmanager is (mede-)verantwoordelijk voor het contractbeheer en contractmanagement van de contracten mobiele telefonie en de contracten voor vaste dataverbindingen. Hiernaast is de contractmanager (mede-)verantwoordelijk voor de in beheer name van de toekomstige contracten voor bedrijfstelefonie (GT Connect). De contractmanager werkt hiervoor in een team samen met collega contractmanagers en de leveranciersmanager. De contractmanager begeleidt het proces voor de in beheer name van het contract GT Connect van de projectfase naar het CBO en werkt hierin samen met het projectteam van GT Connect. De contractmanager monitort en rapporteert over de overeengekomen SLA’s en bewaakt de facturering welke de contractant voor GT uitvoert. Onderdeel van deze activiteiten is het fungeren als aanspreekpunt bij escalaties. Nauwkeurigheid bij de uitvoering van de werkzaamheden is van groot belang evenals het behouden van overzicht en het plannen van activiteiten vanuit contractmanagement.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
– Verantwoordelijk voor de registratie, het beheer en het verwerken van aanpassingen van afgesloten contracten;
– Verantwoordelijk voor de in beheer name van de toekomstige contracten voor bedrijfstelefonie (GT Connect).
– Verantwoordelijk voor de sturing op de contracten voor de levering van mobiele telefonie, vaste data verbindingen en bedrijfstelefonie oplossingen ten behoeve van deelnemende gemeenten. Dit betreffen de contracten bij circa 330 gemeenten en deelnemende organisaties;
– Beoordeelt de performance van de verschillende contractpartijen op afgesproken prestaties, kosten en contractuitvoering a.d.h.v. periodieke rapportages en/of klanttevredenheid-onderzoeken;
РRapporteert aan co̦rdinator GT over het verloop van het contract, de prestatie-eisen, kosten, en de algemene tevredenheid en draagt zorg voor het aanleveren van relevante management informatie;
– Levert bijdragen aan de werkprocedures, -instructies en standaard werkdocumenten/formats.
– Is mede belast met het opstellen van P.V.E. voor eventuele nieuwe contracten en borgt de kwaliteit van de in beheer te nemen contracten.
– Verzorgt het uitzetten en beoordelen van offerteaanvragen van extra opdrachten en/of contract aanpassingen;
– Verricht zo nodig overige werkzaamheden op gelijkwaardig niveau indien dit voor de bedrijfsvoering gewenst of noodzakelijk is.

Resultaat van de opdracht
De contractmanager is verantwoordelijk voor het managen en beheren van de contracten voor mobiele telefonie en vaste data verbindingen en de in beheername van de contract voor bedrijfstelefonie (GT Connect) tbv deelnemende gemeenten en organisaties.

Op te leveren resultaten:
– Contractbeheer en contractmanagement;
– Aansturing van de contractmanagementproducten voor mobiele telefonie (Mobiel 1), Vaste data verbindingen en de tweede ronde mobiele telefonie (Mobiel 2).

Kennis- en ervaringsvereisten
– WO werk- en denkniveau;
– Ervaring met en kennis van de telecommunicatiemarkt, providers, techniek, ontwikkelingen;
– Ervaring met en kennis van bedrijfstelefonie oplossingen binnen gemeentelijke organisaties;
– Minimaal 5 jaar werkervaring en ruime ervaring met inkoop- en/of contractmanagement;
РErvaring op het gebied van systeemgerichte contractbeheersing is een pr̩;
– Kennis van de van toepassing zijnde NEN normen en andere wetgevingen;
– Je bent in staat om invulling te geven aan leveranciers- en marktevaluatie;
– Basiskennis van de Aanbestedingswet en van contractrecht. Minimaal NEVI -1 of aantoonbare vergelijkbare kennis en werkervaring;
РNevi-2 is een pr̩;
– Goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels zowel in woord als geschrift;
– Kennis van en ervaring met MS Office(Word, Excel en Project – gevorderd);
– Kennis van en ervaring met de uitvoering van Europese aanbestedingen;
– Aantoonbare kennis van en ervaring met omvangrijke aanbestedingen binnen gemeenten.

Houdingaspecten
Proactief; Accuraat; Kwaliteitsbewust; Flexibel; Klantgericht; Kwaliteit gericht; Resultaatgericht; Samenwerkingsgericht.

Eisen
– De kandidaat is uiterlijk 1 november beschikbaar
– De voorgestelde kandidaat heeft minimaal een WO-werk- en denkniveau
– De voorgestelde kandidaat heeft aantoonbaar basale kennis van de Aanbestedingswet en van contractrecht, blijkende uit voltooide opleiding NEVI 1 of hoger of aantoonbare vergelijkbare kennis op basis van werkervaring
– De voorgestelde kandidaat beschikt over een voltooide opleiding NEVI 2 of gelijkwaardig
– De voorgestelde kandidaat heeft aantoonbaar minimaal vijf jaar relevante werkervaring met inkoop- en contractmanagement
– De voorgestelde kandidaat heeft aantoonbare ervaring op het gebied van systeemgerichte contractbeheersing
– De voorgestelde kandidaat heeft aantoonbaar (op basis van opleiding en relevante ervaring) kennis van de van toepassing zijnde NEN-normen en andere wetgeving
– De voorgestelde kandidaat heeft aantoonbaar en toetsbaar leveranciers- en marktevaluaties uitgevoerd en kan goed uitleggen hoe je die voorbereidt en uitvoert
– De voorgestelde kandidaat heeft aantoonbaar kennis van MS Office (Word, Excel en Project) op niveau gevorderde
– De voorgestelde kandidaat heeft aantoonbaar kennis van en ervaring met het gebruik van telecommunicatie oplossingen (telefonie, unified communications) binnen gemeenten
– De voorgestelde kandidaat heeft aantoonbaar kennis van en ervaring met de uitvoering van omvangrijke aanbestedingen binnen gemeenten

Aanleveren bij offerte
– Door de kandidaat geschreven motivatie.

Procedure
Na sluiting van de reactietermijn wordt een selectie gemaakt. In beginsel worden maximaal drie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek op 29 augustus 2018. Op basis van die gesprekken wordt een kandidaat geselecteerd voor een eventueel tweede gesprek.

Interesse?

Vacature:
(10938) Contractmanager Telecommunicatie (12) 40 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022