Directievoerder Baggeren Stedelijk Gebied Waterschap Hollandse Delta 12-20 u/w
Volgnummer: 14812

>Directievoerder Baggeren Stedelijk Gebied Waterschap Hollandse Delta 12-20 u/w
Volgnummer: 14812
Directievoerder Baggeren Stedelijk Gebied Waterschap Hollandse Delta 12-20 u/w
Volgnummer: 14812
2019-04-10T00:00:00+00:00
  • RIDDERKERK
  • Start datum: 10-04-2019
  • Eind datum: 30-06-2021

Standplaats: Ridderkerk
Duur: 1 juli 2019 t/m 30 juni 2021
Optie tot verlenging: niet bekend

Beschrijving:
Werkzaamheden voor gevraagde inhuur
Als directievoerder Baggeren (directie UAV) ben je verantwoordelijk voor de directievoering op stedelijke baggerwerken binnen het verzorgingsgebied van waterschap Hollandse Delta. De uit te voeren baggerwerken worden binnen een raamoverkomst weggezet. De directievoerder is de vertegenwoordiger en belangenbehartiger van de opdrachtgever op het werk. Hij overziet en coördineert het geheel, stuurt de toezichthouder aan, bewaakt financiën, kwaliteit en planning, initieert en zit overleggen voor, beheert de informatievoorziening en is eerste aanspreekpunt voor alle partijen. De verwachte ervaring, activiteiten en producten zijn onderstaand omschreven.

Verantwoordelijkheden directievoerder: Activiteiten en op te leveren producten
Scope: Baggeren stedelijk gebied waterschap Hollandse Delta. Raamovereenkomst met uitvoeringsperiode 1 juli 2017 t/m 30 juni 2021.

Algemeen:
Op het hoofdkantoor van de Opdrachtgever in Ridderkerk zijn flexplekken aanwezig. Op het netwerk worden slechts die programma’s ter beschikking gesteld die nodig zijn voor een goede uitvoering van de werkzaamheden. Te denken valt aan Geoweb, programma besteksadministratie en Microsoft Office. Inschrijver moet zelf voor een mobiele telefoon en eventueel laptop zorgen. Deze eventuele laptop wordt verder niet voorzien van software van de Opdrachtgever. Inschrijver kan wel gebruik maken van Wi-Fi binnen het gebouw en krijgt de beschikking over een WSHD e-mailadres en een token om in te kunnen loggen op het netwerk.

Verantwoordelijkheid directievoerder:
Activiteiten:
a. Dient 24 uur per dag gedurende de uitvoeringsperiode van het bestek bereikbaar te zijn.
b. Zit startoverleggen en bouwvergaderingen voor.
c. Laat de deelopdrachten (incl. bijbehorende bijlagen) voorzien van handtekeningen door bevoegd persoon van de opdrachtgever en opdrachtnemer en verstrekt een ondertekend exemplaar aan de opdrachtgever en laat één ondertekend exemplaar archiveren bij het waterschap.
d. Controleert verslagen startoverleg en bouwvergaderingen die zijn opgesteld door de toezichthouder, corrigeert indien noodzakelijk en zorgt voor verspreiding/archivering daarvan. Bij afwezigheid van de toezichthouder stelt de directievoerder voornoemde verslagen op.
e. Bewaakt het budget, waarvoor opdracht is verstrekt. Indien door afwijkingen/meer- en minderwerk het budget dreigt te worden overschreden wordt dit gemeld bij de opdrachtgever, die een besluit neemt.
f. Keurt planningen van de aannemer voor akkoord en bewaakt planningen.
g. Controleert opgestelde opgaven meer- en minderwerk/afwijkingen/bestedingen stelpost/uren ter beschikking stelling, en verstrekt binnen de bepalingen van de raamovereenkomst schriftelijk opdracht.
h. Controleert opgestelde hoeveelheidsstaten, weeklijsten, termijnstaten enz. en laat deze aanpassen indien die niet akkoord zijn, en parafeert voor akkoord.
i. Zorgt voor klachtenafhandelingen.
j. Controleert ingediende (VGM) plannen door de aannemer en laat deze accorderen door de KAM-coördinator van het waterschap en tekent deze vervolgens voor akkoord
k. Bewaakt of wordt gewerkt conform goedgekeurde VGM-plannen en registreert eventuele ongelukken of bijna ongelukken, en milieu-incidenten.
l. Bewaakt of de aannemer de benodigde KLIC-meldingen doet en registreert de verkregen aanmeldingsformulieren.
m. Bewaakt of de aannemer de noodzakelijke verkeersmaatregelen treft, zoals die worden vereist door de wegbeheerders en/of geldende wet- en regelgeving.
n. Bewaakt of de aannemer voldoet aan de eisen gesteld in de gedragscode Wet
Natuurbescherming voor Waterschappen.
o. Bewaakt de juiste toepassing van vrijkomende materialen.
p. Maakt technische en financiële afspraken met andere overheden en derden, indien er sprake is van ontvangstplicht en legt deze afspraken vast.
q. Stelt samen met de toezichthouder berekeningen/overzichten op van vergoedingen waarvoor grondgebruikers in aanmerking komen volgens het beleid van het waterschap.
r. Verzorgen van de tussen- en eindopnamen met aannemer en directievoerder.
s. 4 -wekelijks rapporteren aan opdrachtgever over financiën en voortgang op basis van actuele gegevens.
t. Alle overige werkzaamheden die behoren bij het uitvoeren van directievoering op baggerwerkzaamheden.
u. Wekelijkse input voortgangsrapportage aan opdrachtgever, ten aanzien van totaal gebaggerde m1 watergangen, totaal gebaggerde hoeveel m3 baggerspecie en stand van zaken ten aanzien van financiën. Input aangeleverd door middel van weekoverzicht.

Producten:
a. Getekende bestekken met bijlagen door de aannemer en opdrachtgever.
b. Gecontroleerde en ondertekende bouwverslagen.
c. Meer- en minderwerkstaten, afwijkingen op het bestek en bestedingen van de stelpost. Dit conform de format die door de opdrachtgever wordt bepaald.
d. Gecontroleerde en ondertekende weeklijsten en termijnstaten door de directievoeder en aannemer.
e. Geaccordeerde planningen door de directievoerder en aannemer.
f. Geaccordeerd VGM-plan en overige werkplannen
g. Registratie van alle ongelukken of bijna ongelukken en milieu-incidenten.
h. Geaccordeerd verkeersmaatregelenplan(nen).
i. Totaaloverzicht van alle meldingen Besluit Bodemkwaliteit, en toepassingen van vrijkomende materialen.
j. Eventueel aangepaste geaccordeerde planningen door de directievoerder en de aannemer.
k. Wekelijkse input voortgangsrapportage aan opdrachtgever, ten aanzien van totaal gebaggerde m1 watergangen, totaal gebaggerde hoeveel m3 baggerspecie en stand van zaken ten aanzien van financiën. Input aangeleverd door middel van weekoverzichten.
l. Verslagen van gemaakte afspraken met derden, zoals andere overheden, burgers en agrariërs.
m. Ondertekende berekeningen/overzichten van vergoedingen waarvoor grondgebruikers in aanmerking komen bij de ontvangst van overmatige hoeveelheden baggerspecie.
n. Ondertekende overzichten door andere overheden, waarin afspraken zijn vastgelegd over verrekening van extra kosten die ontstaan doordat bagger waarvoor aangrenzende eigenaar (zijnde een overheidsinstantie) ontvangst plichtig is, niet direct op aangrenzend perceel kan worden verwerkt.
o. Ondertekende processen verbaal van opname en oplevering door de aannemer en directie.
p. Ondertekende en gearchiveerde transportbonnen.
q. Compleet opleverdossier met inhoud volgens WSHD format

Op te leveren producten: (alle documenten dienen digitaal te worden aangeleverd en gearchiveerd op WSHD SharePoint).

Overige gegevens
Het aantal te werken uren is variabel: 12 tot 20 uur per week. Totaal over periode: 400 uur.

Eisen
– Geef aan per wanneer de kandidaat beschikbaar is.
– Kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding of kandidaat heeft een werk- en denkniveau op minimaal HBO-niveau. Opleidingsniveau is duidelijk terug te vinden in het CV en indien nodig zijn kopieën van diploma’s beschikbaar.

Wensen
– De kandidaat heeft minimaal twee en bij voorkeur vier jaar of meer aantoonbare relevante werkervaring opgedaan in de gevraagde functie als directievoerder op stedelijke baggerwerken. De werkervaring moet duidelijk terug te vinden zijn in het CV maar verwijzing naar CV levert geen score op! Uw beantwoording moet geverifieerd kunnen worden bij de referenties
– Geef aan hoe op basis van opgedane kennis en ervaring de opdracht bij het waterschap uitgevoerd wordt. Ga in op kennis en ervaring op de volgende aspecten:
1. directievoering op stedelijke baggerwerken;
2. directievoering op RAW-(raam)contracten;
3. gebiedskennis verzorgingsgebied waterschap Hollandse Delta
4. kennis RAW-programma’s
5. kennis waterwet en besluit bodemkwaliteit
De specifieke kennis moet duidelijk terug te vinden zijn in het CV. maar verwijzing naar CV levert geen score op! Uw beantwoording moet geverifieerd kunnen worden bij de referenties.
– Geef aan wat uw motivatie is voor het vervullen van de functie bij Waterschap Hollandse Delta. Verwijzing naar CV levert geen score op!
– Geef een beschrijving waaruit blijkt dat kandidaat een positieve en kritische werkhouding heeft, eigenaarschap toont, verantwoording neemt, pro-actief is, oog heeft voor plannen en organiseren en mensen met elkaar wil verbinden en inspireren tot het veranderen van hun werkwijzen en het verbeteren van hun prestaties. Verwijzing naar CV levert geen score op!
– Kandidaat heeft minimaal rijbewijs B

Cv
Het cv is is opgesteld in de Nederlandse taal en is niet groter dan 5 A4’s.

Referenties
U dient 2 referenties in te dienen. Met het invullen van deze referenties geeft u WSHD het recht om rechtstreeks contact op te nemen met uw referenten.

Interview
Er worden maximaal vijf kandidaten voor een matchingsgesprek uitgenodigd. Het matchingsgesprek vormt de finale keuze voor de kandidaat. Indien u uiterlijk di 30 april 2019, 17.00 uur geen uitnodiging heeft gehad voor de matchingsgesprekken op do 2 mei 2019 (08:30-17:00), kunt u er van uitgaan dat u niet tot de eindselectie bent toegelaten.

Interesse?

Vacature:
(14812) Directievoerder Baggeren Stedelijk Gebied Waterschap Hollandse Delta 12-20 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022