Domeinmanager Bereikbaarheid (12) 36-40 u/w
Volgnummer: 7853

>Domeinmanager Bereikbaarheid (12) 36-40 u/w
Volgnummer: 7853
Domeinmanager Bereikbaarheid (12) 36-40 u/w
Volgnummer: 7853
2018-01-05T00:00:00+00:00
  • UTRECHT
  • Start datum: 05-01-2018
  • Eind datum: 01-01-2019

Standplaats: Utrecht
Duur: 01-02-2018 t/m 01-01-2018
Optie tot verlenging: Nee

Wat ga je doen
Het richting geven, prioriteren en monitoren van de realisatie van de concerndoelen en –opgaven en waar nodig bijsturen daarop.
Het zorgen voor samenwerking en integraliteit tussen de voormalige afdelingen Mobiliteit, Wegen en OV.
Het zorgen voor/het bewaken van de strategische positie/relaties van de provincie betreffende het takenpakket van het domein Bereikbaarheid.
Het bewaken van nakomen/uitvoeren van de gezamenlijk gemaakte voor de gehele organisatie gemaakte afspraken, besluiten en kaders.
Het volgen en waar nodig bijsturen van de ontwikkeling van medewerkers, de ontwikkeling van de organisatie en de organisatiecultuur.
Het volgen en bijsturen van de ontwikkeling/bijdrage/professionaliteit van de bedrijfsvoering.
In de nieuwe organisatie is concernmanagement cruciaal voor succesvolle verandering. Strategische en integrale sturing aan de organisatie en advisering aan het college vergt een sterk concernmanagement, waarin directeuren en domeinmanagers gezamenlijk de opgaven formuleren en in onderlinge samenhang sturen op die opgaven. Naast deze taken ligt er ook een omvangrijke taak bij het onderhouden en incidenteel uitbreiden van externe contacten. Het volgen van ontwikkelingen en de voorbereiding van besluitvorming vraagt structureel om aandacht. De buitenwereld verwacht impliciet een sturende of ten minste coördinerende rol van de provincie. Als domeinmanager zet jij op hoofdlijnen de inhoudelijke koers uit en ben jij eindverantwoordelijk voor het resultaat van jouw domein.
Jij geeft direct leiding aan de teamleiders van de eenheid. Daarnaast geef jij vorm en inhoud aan de rol van (gedelegeerd) ambtelijk opdrachtgever voor zowel domein specifieke als domein overstijgende projecten en programma’s en fungeer jij als schakelpunt naar de bestuurlijk opdrachtgever.

Jij werkt aan de optimalisering van de onderlinge samenhang en verbinding tussen de domeinen en maakt met hen goede taak- en werkafspraken. Jij legt hierbij de nodige bestuurlijke verbindingen, inclusief de politieke implicaties. Dit vraagt een stevige manager die verbindend werkt. Dit vraagt ook een echte teamspeler; iemand die enerzijds accepteert dat onderdelen van de concern brede managementverantwoordelijkheid zijn ondergebracht bij andere leden van het Concern Management Team (CMT) en anderzijds ook iemand die de medeverantwoordelijkheid wil dragen voor concern brede onderdelen van de managementtaken.
Van jou wordt verwacht dat de producten, die onder jouw verantwoordelijkheid vallen worden opgeleverd, van een uitstekende kwaliteit zijn. Dit doet een beroep op jouw vermogen om de inzet van middelen, vanuit de gestelde resultaatafspraken, te optimaliseren. Dit vraagt van jou dat jij kunt denken in de mix van baten, lasten en resultaten. Een meerzijdig sturingsrepertoire en een gezonde dosis nieuwsgierigheid zijn hierbij vereist. Jij stuurt, vanuit de strategische visie, zowel op inhoud als ook op het proces en de ontwikkeling van de medewerkers. Jij zet medewerkers in hun kracht en zet ze in op hun inhoudelijke expertise. Jouw stijl van leiding geven is richting en ruimte gevend vanuit verantwoordelijkheid en vertrouwen aan medewerkers. Jij versterkt de teamgeest. Jij communiceert helder en zorgt er voor dat er intern en extern goed samen wordt gewerkt. Dit vereist van jou mensgerichtheid, coachende kwaliteiten, overtuigingskracht en besluitvaardigheid.

Eisen:
– Kandidaten worden gevraagd een APARTE MOTIVATIEBRIEF IN PDF in te dienen, waarin de kandidaat aangeeft waarom deze de functie ambieert. DEZE BRIEF VERMELDT DUS NIET WAAROM JE ALS KANDIDAAT GESCHIKT BENT VOOR DE FUNCTIE.
– Aantoonbare werkervaring in het medeverantwoordelijkheid dragen voor de sturing op impact van het werk van het concern, het werkprogramma en voor adviezen aan het college.
– Aantoonbare werkervaring met openbaar bestuur.
– Aantoonbare leidinggevende en managementkwaliteiten van minimaal 8 jaar, opgedaan in de afgelopen 10 jaar.
– Een afgeronde academische opleiding.
– Aantoonbare werkervaring op gebied van organisatieontwikkeling en transitiemanagement.
– Aantoonbare werkervaring met het aansturen van concernprojecten en –programma’s.

Wensen:
– Werkervaring op concern management niveau bij een Provincie, Rijk of G4 gemeente.
– Werkervaring op het terrein van strategische beleidsontwikkeling bij een Provincie, Rijk of G4 gemeente.
– Aantoonbare werkervaring met integraal management bij een Provincie, Rijk of G4 gemeente.
– Aantoonbare werkervaring met het zorgdragen voor een gezamenlijke programmering op concernniveau bij een Provincie, Rijk of G4 gemeente.
– Ervaring met projecten op gebied van wegen.
– Ervaring met projecten op gebied light rail.
– Ervaring met projecten op gebied van OV.
– Aantoonbare ervaring met transitiemanagement.
– Ervaring met beleidsvorming op het gebied van mobiliteit.
– Aantoonbare ervaring met het aansturen van concernprojecten en –programma’s bij een Provincie, Rijk of G4 gemeente.

Competenties:
– Overtuigingskracht
– Politiek bestuurlijke antenne
– Samenwerkingsgericht
– Teamplayer
– Integer
– Omgevingsbewust
– Stevige en authentieke persoonlijkheid met oprechte aandacht voor de mens (verbindend)
– Netwerkvaardigheid en het hebben van een netwerk (binnen of buiten de overheid) op het gebied van Bereikbaarheid (OV Wegen én Mobiliteit is een pré)
– Managementvaardigheden zowel binnen een Concern
– Management Team of een directie Ervaring in de aansturing van een vergelijkbaar “domein” als waar de functie op ziet is een pré
– Werkervaring met processturing en ketenregie;
– Werkervaring met externe vertegenwoordiging van een provincie of gemeente op strategisch niveau
– Ervaring op het gebied van Openbaar mobiliteitsvraagstukken en Wegenbeheer Een kandidaat die ervaring heeft op alle drie de gebieden en/of langere ervaring wordt door ons hoger beoordeeld
– Werkervaring met het aansturen van concernprojecten en –programma’s
– Ervaring met het zorgdragen voor een gezamenlijke optimale programmering op concernniveau;
– Strategische beleidsontwikkeling
– Werkervaring met verandermanagement, bij voorkeur bij een overheid

CV eis;
Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina’s A4.

Gesprek:
Gesprekken worden gehouden tussen 15 en 26 januari 2018.

Interesse?

Vacature:
(7853) Domeinmanager Bereikbaarheid (12) 36-40 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022