Ervaren Procesbegeleider Energie Ateliers Regio Achterhoek 24 u/w
Volgnummer: 12171

>Ervaren Procesbegeleider Energie Ateliers Regio Achterhoek 24 u/w
Volgnummer: 12171
Ervaren Procesbegeleider Energie Ateliers Regio Achterhoek 24 u/w
Volgnummer: 12171
2018-11-08T00:00:00+00:00
  • ACHTERHOEK
  • Start datum: 08-11-2018
  • Eind datum: 31-12-2019

Standplaats: Achterhoek
Duur: 2-1-2019 t/m 31-12-2019
Optie tot verlenging: 4 x 6 maanden

Opdracht omschrijving
Om de oorzaken van klimaatverandering tegen te gaan, maken overheden en maatschappelijke partners klimaat- en energieafspraken in een nationaal Klimaatakkoord. De afspraken zien toe op het halen van de kabinet doelstelling van 49% CO2 eq in 2030 en 80-95% in 2050. Met het provinciale klimaatinitiatief (7 maart 2018) is de doelstelling in Gelderland 55% reductie van broeikasgassen in 2030 en 100% in 2050.

De decentrale overheden, IPO, VNG en Unie van Waterschappen, hebben in de zg. Investeringsagenda ”Naar een duurzaam Nederland” aan het Kabinet aangeboden om regionale energiestrategieën op te stellen. In het voorstel voor de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord staat de Regionale Energiestrategie (RES) omschreven.

Uit deze hoofdlijnen: ”Doel van de Regionale Energiestrategie (RES) is een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van hernieuwbare energieopwekking, met aandacht voor infrastructuur. Met de RES wordt de samenwerking tussen overheden en hun maatschappelijke partners gestructureerd en wordt de maatschappelijke acceptatie voor de energietransitie bevorderd.”

Onderdelen van de RES zijn:
1. Inventarisatie c.q. analyse (als onderbouwing voor het aanbod) van:
– het huidig energieverbruik en CO2 uitstoot van de regio;
– de infrastructurele (net)planning en lopende projecten in de regio;
– de potentie (ruimtelijk) voor hernieuwbare energie (opwekking, opslag en infrastructuur).
2. Potentieel en aanbod voor de duurzame warmtebronnen;
3. Potentieel en aanbod voor de hernieuwbare elektriciteitsopwekking;
4. Inzicht in de consequenties voor de infrastructuur in nauwe samenwerking met de Netbeheerder;
5. Regionale uitwerking van nationaal geformuleerde ambities, zoals opwekking van hernieuwbare elektriciteit op Rijksgronden.

In juni 2019 moet er een aanbod liggen per regio. Dat aanbod heeft betrekking op de hoeveelheid hernieuwbare energie die de regio opwekt en het potentieel en aanbod van duurzame warmte. Na juni wordt landelijk het aanbod van alle regio’s opgeteld. Als het aanbod van alle regio’s samen onder de doelstelling blijft, zal de restopgave volgens een, in de komende periode te ontwikkelen verdeelsystematiek, onder de regio’s verdeeld worden. In Gelderland zijn er zes regio’s: Arnhem/Nijmegen, Rivierenland, Achterhoek, Noord-Veluwe, Clean Tech regio en de Food Valley.

In pilots, georganiseerd door de VNG, is de afgelopen jaren ervaring opgedaan met elementen van de RES. In het kader van deze pilots zijn ateliers georganiseerd: werkoverleggen met stakeholders. Naar voorbeeld van de ateliers uit de pilots, wil de provincie ateliers aanbieden aan de 6 regio’s. Deze ateliers kunnen betrekking hebben op de ruimtelijke uitwerking of op een thema, bijvoorbeeld gebouwde omgeving of glastuinbouw. Doel van de ruimtelijke ateliers is input voor (ruimtelijke) afspraken voor vooral hernieuwbare energie. De thema ateliers kunnen worden gebruikt om in gesprek met relevante stakeholders te komen tot afspraken over bijvoorbeeld inzet en uitvoering van projecten. De ateliers worden altijd georganiseerd met of op verzoek van de regionale organisatie die zich bezig houdt met de RES. In die regionale organisatie zijn in principe de relevante stakeholders vertegenwoordigd. In alle zes de regio’s wordt, in verschillende stadia, nog gewerkt aan het opzetten van de organisatie.

De ateliers kunnen zowel op regionale als gemeentelijke schaal worden georganiseerd. Wij gaan daarbij uit van minimaal 4 ateliers per regio en minimaal 1 à 2 ateliers per gemeente. De ateliers moeten input leveren voor in eerste instantie het in juni te leveren aanbod. Daarna voor de uitwerking daarvan in bouwstenen voor de omgevingsvisie op regionaal en gemeentelijk niveau en bouwstenen voor uitvoeringsprogramma’s.

Insteek is dat een regionale procesbegeleider zorgt voor de inhoudelijke organisatie van de ateliers. Ondersteuning voor zaken als het versturen van de uitnodigingen, bijhouden aanmeldingen en regelen locaties is beschikbaar. De procesbegeleider moet zorgen voor de juiste inhoudelijke programmering van de ateliers, aansluitend bij de vraagstelling in de regio, en voor de vertaling van de uitkomsten van de ateliers naar (potentiele) bouwstenen voor de besluitvorming. De procesbegeleider moet daartoe vragen vanuit de regio vertalen naar een programma voor de ateliers, in overleg met de regio zorgen voor het uitnodigen van de relevante deelnemers en op basis van de uitkomsten van de ateliers voorstellen doen voor vervolg.

Op dit moment loopt separaat een aanbesteding voor ontwerp bureaus die kunnen worden ingezet bij ruimtelijke ateliers. Het ontwerp bureau moet ter voorbereiding op de ruimtelijke ateliers zorgen voor ruimtelijke inhoudelijke input: ruimtelijke analyses, de groepen begeleiden tijdens de ateliers en de resultaten uitwerken bijvoorbeeld in de vorm van scenario’s en kaartmateriaal. De procesbegeleider stuurt de inzet van het ruimtelijk bureau aan.

Voor de regio Achterhoek zijn we op zoek naar een ervaren procesbegeleider. Als procesbegeleider van de ateliers werk je voor de regio (op te richten stuurgroep en projectgroep RES) en ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van de (ruimtelijke) ateliers. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan een ambtelijke werkgroep RES, over inzet van ateliers en vertaalt de uitkomsten naar bouwstenen voor de besluitvorming.

Verantwoordelijkheden
– Je bent verantwoordelijk voor het proces van het organiseren van de ateliers, in samenwerking met de opdrachtgever en de (nog op te richten) regionale organisatie.
– Je adviseert gevraagd en ongevraagd over organisatie, inhoud en uitkomsten van de ateliers.
– Je bent inzetbaar op atelier gerelateerde activiteiten, bijvoorbeeld het informeren van Colleges en Raden over (tussen)resultaten van het ontwerpproces.
– Samen met de opdrachtgever, de regio en/of gemeente indentificeer je de relevante stakeholders voor de ateliers en zorg je dat deze worden uitgenodigd voor de voor hen relevante ateliers.
– Je rapporteert aan de (nog op te richten) regionale organisatie RES en de opdrachtgever over de uitkomsten van de ateliers, zo veel mogelijk in de vorm van bouwstenen voor besluitvorming.
– Je stuurt de inzet van het ruimtelijk ontwerpbureau aan en schrijft desgevraagd mee aan de opdracht voor ontwerpbureaus.
– Je bewaakt het proces qua kwaliteit, voorgang, afspraken, financieel en administratief (o.a. tussenrapportages).

Eisen
– Externe is de afgelopen twee jaar niet in dienst geweest van provincie Gelderland.
– Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde WO opleiding.
– Externe beschikt aantoonbare over minimaal 4 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2010-2018) in de functie van procesmanager/procesregisseur/procesbegeleider van complexe processen met meerdere private en publieke stakeholders.
– Externe beschikt aantoonbare over minimaal 4 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2010-2018) in de functie van procesmanager/procesregisseur/procesbegeleider van complexe processen met meerdere private en publieke stakeholders. Onder een proces verstaan wij: de aanpak voor een complex gemeenschappelijk probleem waar verschillende partijen met verschillende belangen nodig zijn voor een oplossing.
Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 4 jaar ervaring voldoet. Graag specifiek de private en publieke stakeholders benoemen.
– Externe beschikt aantoonbare over minimaal 2 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2010-2018) in de functie van projectmanager/projectleider met de eindverantwoordelijkheid voor een project. Onder een project verstaan wij: een tijdelijke organisatie om binnen gestelde condities een van te voren gedefinieerd resultaat op te leveren. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 2 jaar ervaring voldoet. Graag specifiek aandacht voor het beschrijven van de eindverantwoordelijkheden.

Gunningscriteria
Externe beschikt aantoonbaar over ervaring binnen de energietransitie en/of energiesector, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Een transitie is een structurele verandering. Met energietransitie bedoelen wij hier de verandering van fossiele brandstof naar hernieuwbare energie, inclusief energiebesparing. Met ervaring met energietransitie doelen wij op de meer procesmatige ervaring. Ervaring met de meer technische kant bijvoorbeeld met duurzaam bouwen en duurzame mobiliteit, valt hier niet direct onder. 25%
– Externe heeft aantoonbaar ervaring binnen het gebied Achterhoek, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. 25%
– Externe beschikt aantoonbaar over ervaring als procesmanager gebiedsprocessen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. 25%
– Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met politiek-bestuurlijke verhoudingen en de wijze waarop daarin te acteren om resultaten te behalen en partijen te verbinden, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Graag de geboekte resultaten specifiek benoemen. 25%

Tijdens het interview worden de volgende persoonlijke competenties getoetst:
– VERBINDEN – Je bent in staat relaties op te bouwen, te onderhouden en diverse partijen bij elkaar te brengen.
– INSPIREREN – Je weet mensen te enthousiasmeren en te stimuleren.
– FLEXIBILITEIT – Je speelt makkelijk in op veranderende omstandigheden en past gedrag daaraan aan. Als zich problemen voordoen, zorg je ervoor dat je eigen gedragsstijl verandert om een gesteld doel te bereiken.
– COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN – Je bent in staat tot het overdragen en ontvangen van boodschappen in woord, geschrift en/of non-verbaal, zowel binnen als buiten het project.
– ANALYTISCH VERMOGEN – Je weet een complex probleem te ontleden in elementen en weet hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden. Je signaleert problemen, herkent belangrijke informatie en legt verbanden tussen gegevens.

Cv
Het cv is maximaal 5 pagina’s A4.

Gesprek
De persoonlijke interviews zullen plaatsvinden op maandagmiddag 3 december, dinsdagmiddag 4 december, woensdagmiddag 5 december of op donderdagmiddag 6 december 2018. Gelieve hier rekening mee te houden. Als Externe niet beschikbaar is op deze data, dient Externe dat in het kader van de Nota van Inlichtingen of bij het indienen van zijn Offerte expliciet aan te geven

Interesse?

Vacature:
(12171) Ervaren Procesbegeleider Energie Ateliers Regio Achterhoek 24 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022