Financieel Specialist EFRO (11) 16 u/w
Volgnummer: 8527

>Financieel Specialist EFRO (11) 16 u/w
Volgnummer: 8527
Financieel Specialist EFRO (11) 16 u/w
Volgnummer: 8527
2018-02-23T00:00:00+00:00
  • ARNHEM
  • Start datum: 23-02-2018
  • Eind datum: 31-03-2019

Standplaats: Arnhem
Duur: 09-04-2018 t/m 31-03-2019
Optie tot verlenging: Ja, 2 x 12 maanden

Opdracht omschrijving
De provincie realiseert haar maatschappelijke opgaven die voortvloeien uit het coalitieakkoord via de inzet van diverse financiële en niet-financiële instrumenten. Tot de verschillende financiële instrumenten behoren onder meer revolverende fondsen, opdrachten en subsidies.

Door het verstrekken van subsidie aan onze externe partners en andere initiatiefnemers ondersteunen we een breed scala aan uitvoeringsprojecten die bijdragen aan het realiseren van de in programma’s vastgelegde provinciale doelen.

Voor het realiseren van de doelen maken we ook gebruik van Europese gelden. Het Europese programma OP Oost 2014-2020 is een regionaal programma voor Oost-Nederland. Dit programma is gericht op het stimuleren van innovatie en samenwerking van MKB-bedrijven en het versterken van de omslag naar een koolstofarme economie in Oost-Nederland. Het totale programmabudget bedraagt circa € 300 miljoen, waarvan € 100 miljoen EU-gelden.

Voor de uitvoering van het programma zorgt de Managementautoriteit Oost-Nederland. Deze managementautoriteit werkt voor de provincies Gelderland en Overijssel. De managementautoriteit zorgt voor het beheer van het programma en een efficiënte besteding van de middelen door het verstrekken van subsidies aan projecten. De provincie Gelderland is de Managementautoriteit van het programma OP Oost 2014-2020. Het programma loopt inmiddels in haar vierde uitvoeringsjaar. Circa de helft van de beschikbare middelen zijn inmiddels gecommitteerd aan ruim 350 projecten. In 2017 zijn ook de eerste betaalaanvragen bij de Europese commissie ingediend op basis van de reeds verwerkte projectdeclaraties.

Binnen de afdeling Subsidieverlening geeft team OP Oost invulling aan deze werkzaamheden. Je maakt deel uit van het team OP Oost (ca. 20 medewerkers). Naast een aantal specialisten op het gebied van communicatie, juridische zaken en accountancy bestaat het team momenteel uit negen beoordelaars, drie financieel specialisten en vier projectmanagers.

De sfeer in het team is open en collegiaal. Een goede onderlinge kennisdeling is cruciaal voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Verantwoordelijkheden:
– Subsidieverlening is een vak. Dat geldt zeker voor de EU-subsidies, waarbij het Europese kader de beoordeling en afhandeling van subsidies extra ingewikkeld maakt. Als Financieel Specialist EFRO ondersteun je het programmamanagement in diverse financiële vraagstukken. De volgende werkzaamheden worden verwacht:
– Advisering over de financiële voortgang van het programma, signaleren van financiële risico’s en de te ondernemen maatregelen op basis van de geldende EU-regelgeving.
– Advisering over de controles door de Certificeringsautoriteit en Auditautoriteit op de project- en systeemaudits:
– Het voeren van overleg met de Certificeringsautoriteit en Auditautoriteit en de andere betrokken instanties over de te volgen werkwijze en uitleg van de regelgeving.
– Het begeleiden van de voorbereiding van de controles, waaronder een eigen check op de mate waarin de huidige projectdossiers voldoen aan de gewenste eisen uit vorige punt.
– Adviseren van de Projectleider EFRO over de te hanteren strategie, omvang en werkwijze van de controles en eventuele acties welke nodig zijn om de dossiers op het gewenste niveau te krijgen.
– Begeleiden bij implementatie van de nieuwe werkwijzen zoals bijvoorbeeld de Reperformance Plus.
– Begeleiden van de bezwaarschriften- en eventuele beroepsprocedures. Verzorgen m.n. financiële en subsidie technische advies voor het voeren van het verweer.
– Waar nodig overleggen met medewerkers van de drie andere managementautoriteiten en het rijk om te komen tot een uniforme werkwijze.

Eisen:
– Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een HBO werk- en denkniveau op het gebied van Financiën, opgedaan door een combinatie van minimaal een afgeronde HBO opleiding met minimaal 3 jaar relevante financiële werkervaring.
– Externe beschikt aantoonbaar over een afgeronde opleiding tot Registeraccountant (RA).
– Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar werkervaring bij een Managementautoriteit EU-structuurfondsen als financieel specialist of financieel adviseur.

Gunningscriteria Kwaliteit:
– Externe beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2007-2017) bij Managementautoriteit EFRO-structuurfonds, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. (40%)
– Externe heeft aantoonbaar ervaring met het toepassen van EU-regelgeving, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. (30%)
– Externe heeft aantoonbaar werkervaring opgedaan met het begeleiden van controles door de Certificeringsautoriteit en Auditautoriteit, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. (30%)

Competenties:
– Coachen: Je ondersteunt medewerkers in de uitoefening van het werk. Je motiveert en stimuleert en zet aan tot nadenken over en verbeteren van eigen gedrag en treedt hierbij op als gesprekspartner.
– Proactiviteit: Het uit eigen beweging ondernemen van acties en doen van voorstellen. Je wacht niet af; neemt het voortouw; anticipeert; zoekt kansen en ziet kansen, signaleert knelpunten en handelt hiernaar.
– Probleemoplossend vermogen: Je zoekt op besluitvaardige wijze naar oplossingen, hierbij rekening houdend met achterliggende problemen. Je laat je niet snel uit het veld slaan door problemen, maar pakt deze direct aan. Niet denken in problemen, maar in oplossingen voor problemen.
– Communicatieve vaardigheden: Je bent in staat tot het overdragen en ontvangen van boodschappen in woord, geschrift en/of non-verbaal.

Gesprek:
De interviews zullen plaatsvinden op donderdag 22 maart en op vrijdag 23 maart 2018. Gelieve hier rekening mee te houden.

Interesse?

Vacature:
(8527) Financieel Specialist EFRO (11) 16 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022