Gegevensarchitect Zaakgericht Werken (13) 32 u/w
Volgnummer: 9665

>Gegevensarchitect Zaakgericht Werken (13) 32 u/w
Volgnummer: 9665
Gegevensarchitect Zaakgericht Werken (13) 32 u/w
Volgnummer: 9665
2018-05-15T00:00:00+00:00

Standplaats: Den Haag
Duur: 11-06-2018 t/m 30-09-2018
Optie tot verlenging: Maximaal 36 maanden

Over VNG Realisatie
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat
zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de
gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke
uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer
efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG
Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk.

Over de Unit Architectuur en Standaarden
De unit Architectuur en Standaarden helpt gemeenten grip te krijgen op hun
informatievoorziening, zodat zij inwoners en ondernemers optimale dienstverlening
kunnen bieden en hun beleid efficiënt kunnen uitvoeren. Uitgangspunt daarbij zijn de
functionele behoeften van gemeenten en de beweging Samen Organiseren, die zich richt op het ontwikkelen van collectieve voorzieningen voor gemeenten. De unit werkt vanuit de overtuiging dat optimale dienstverlening gerealiseerd wordt door te werken onder architectuur. Hiervoor realiseert de unit concrete producten en diensten onder de noemer GEMMA – Gemeentelijke Model Architectuur.

Common Ground
Common Ground is een initiatief van gemeenten om via een radicale omkering van de
informatievoorziening de basis te leggen voor versnelde verbetering van de
dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Dit doen we door gegevens, bedrijfslogica en gebruikersinterface apart te benaderen en afstand te nemen van de huidige inrichting in gesloten ‘silo’s’ of applicaties. Daarmee biedt Common Ground ook een perspectief op een verbetering van de informatieveiligheid en bescherming van de privacy. Het opent de markt voor ICT leveranciers door het toe kunnen laten van nieuwe innovatieve spelers.

Doel van de opdracht
De gegevensarchitect zaakgericht werken draagt er zorg voor de releasematige
doorontwikkeling van dat de GEMMA-gegevensarchitecturen op het gebied van het
zaakgericht werken blijven aansluiten bij de behoeften van, en ontwikkelingen bij
gemeenten. Deze gegevensarchitecturen zijn vastgelegd in de informatiemodellen RGBZ en ImZTC. Voor diverse ontwikkelingen heeft het toepassen van elementen van zaakgericht werken toegevoegde waarde. Ontwikkelingen die op dit moment spelen zijn bijvoorbeeld de decentralisaties in het sociaal domein, de Omgevingswet, zaakgericht werken in ketenverband en digitale duurzaamheid. Hij/zij draagt als architect projectmatig bij aan deze ontwikkelingen en stuurt dan tevens op het zoveel mogelijk benutten en eenduidig toepassen van een zaakgerichte gegevenshuishouding. In specifieke gevallen heeft de gegevensarchitect hierbij een coördinerende rol.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
– Het mee vormgeven en uitwerken van de nieuwe aanpak op het gebied van
informatiemodellen en standaarden in het kader van Common Ground;
– Bijdragen aan een open dialoog, goede samenwerking en brede adoptie van de
standaarden bij belanghebbende partijen;
– Specifiek gaat het om de volgende standaarden en modellen:

Informatiemodellen RGBZ en ImZTC
– Leveren van een bijdrage aan het beheer van de informatiemodellen RGBZ en
ImZTC;
– Leveren van bijdragen aan de vernieuwing van de informatiemodellen en
uitwisselingsstandaarden in het kader van het Common Ground concept;
– Ondersteunt bij het opstellen van adviezen om de huidige informatiemodellen in
te passen in het nieuwe concept Common Ground.

Ontwikkelingen en GEMMA-standaarden
– Borgen van juiste toepassing van de informatiemodellen en bijbehorende
uitwisselafspraken in daarvan afgeleide koppelvlakken;
– Gevraagd en ongevraagd adviseren over het toepassen en benutten van de
architecturen en inzichten ten aanzien van een zaakgerichte
gegevenshuishuishouding in ontwikkelingen bij de gemeentelijke
informatievoorziening zoals ketensamenwerking, vernieuwing van GEMMAstandaarden
en het concept Common Ground;
– Adviseren van, en meedenken bij ontwikkelingen bij partners over het benutten
van een zaakgerichte gegevenshuishouding.

StUF-koppelvlakken Jeugdzorg, BG-BRK (verwerken BRK-levering), LV BAG
– Analyse en functioneel ontwerp van de koppelvlakken;
– Afstemming met ketenpartners over de doorontwikkeling van de koppelvlakken;
– Ondersteuning van de generieke implementatie(-aanpak) van de koppelvlakken
bij gemeenten.

Resultaat van de opdracht
1. Draagt zorg voor het beheer van de informatiemodellen RGBZ en ImZTC in nauw
overleg met team Standaarden;
2. Levert een bijdrage aan het opstellen van adviezen om de huidige informatiemodellen
in te passen in het nieuwe concept Common Ground;
3. Draagt bij aan het ontwikkelen van standaarden en koppelvlakken op het gebied van zaakgericht werken bij gemeenten in relatie tot Common Ground;
4. Levert in voorkomende gevallen een bijdrage aan het ontwikkelen en beheren van
specifieke koppelvlakken;

Kennis- en ervaringsvereisten
– WO werk- en denkniveau;
– Actuele werkervaring (2-3 jaar, opgedaan in de laatste 5 jaar) met het beschrijven
van gemeentelijke dienstverleningsprocessen en met het uitwerken van (keten en
uitbestede) processen van organisaties waar gemeenten mee samenwerken;
– Kennis van ontwikkelingen bij gemeentelijke dienstverlening, bedrijfsvoering en
informatievoorziening;
– Actuele werkervaring (tenminste een jaar, opgedaan in de laatste 3 jaar) met het
zaakgericht werken bij gemeenten en het ontwerpen van zaaktypen;
– Kennis van en ervaring met semantische standaarden op het gebied van de zaak-,
proces- en document-gerichte gegevensuitwisseling binnen gemeenten, tussen
gemeenten onderling en met hun ketenpartners;
– Kennis van de GEMMA-standaarden, en de StUF-sectormodellen StUF-ZKN en StUFZTC en van de daarop gebaseerde koppelvlakken;
– Gedegen kennis van de informatiemodellen RGBZ en ImZTC, en ervaring met
informatiemodellering in UML;
– Kennis van en ervaring met SparX Enterprise Architect (het tool waarmee de GEMMAinformatiemodellen worden onderhouden) strekt tot aanbeveling;
– Kennis van de gegevensuitwisseling in gemeentelijke domeinen als het Jeugdzorgdomein en van het StUF-koppelvlak Jeugdzorg en BRK en de kadastrale
gegevensuitwisseling bij gemeenten;
– Aantoonbare kennis van, en recente ervaring met de toepassing van Agile
methodieken in projecten;
– Ervaring in het scheiden van gegevens en processen;
– Ervaring met het mondeling en schriftelijk formuleren van tactisch/strategische
adviezen en ervaring met het geven van presentaties en het schrijven van
documentatie, handleidingen, artikelen, nieuwsbrieven e.d.;
– Ervaring als adviseur in de samenwerking met gemeenten en leveranciers.

Competenties:
Samenwerkingsgericht
Kwaliteitgericht
Resultaatgericht
Klantgericht
Zelfstandig
Initiatiefrijk en enthousiasmerend
Daadkrachtig
Pragmatisch en oplossingsgericht
Communicatief vaardig en kan goed presenteren
Stressbestendig
Flexibel

CV eisen:
Graag ontvangen we een CV van de voorgestelde kandidaat en een door deze kandidaat zelfgeschreven separate motivatie waarom hij in aanmerking wil komen voor deze opdracht.

Gesprek:
Na sluiting van de reactietermijn wordt een selectie gemaakt. In beginsel worden
maximaal drie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek op 4 juni 2018 tussen 13:00 en
16:00 uur. Op basis van die gesprekken wordt een kandidaat geselecteerd voor een
eventueel tweede gesprek.

Interesse?

Vacature:
(9665) Gegevensarchitect Zaakgericht Werken (13) 32 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022