Geotechnisch specialist 18 – 36 u/w
Volgnummer: 15314

>Geotechnisch specialist 18 – 36 u/w
Volgnummer: 15314
Geotechnisch specialist 18 – 36 u/w
Volgnummer: 15314
2019-05-08T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 08-05-2019
  • Eind datum: 01-02-2020

Startdatum: datum na gunning
Werklocatie: Amsterdam
Optie tot verlenging: nee

Het Ingenieursbureau heeft veel projecten in voorbereiding. Veel ontwikkelingen vragen om een geotechnisch advies. Vanuit een integrale blik op de fysieke leefomgeving breng je jouw technische kennis vroeg in het planproces in binnen multidisciplinaire projectteams. De specialist Geotechniek adviseert integraal in projecten vanaf initiatie fase (SO) tot in de uitvoering (UO fase) over het bouwen in, met en op de grond.

Werkzaamheden
– Het uitvragen en of uitzetten van geotechnisch veld- en laboratoriumonderzoek;
– Advisering t.a.v. bouwrijp maken (ophogingen), stabiliteit van grondlichamen, zettingen, grond kerende constructies (damwanden, verankeringen, stempels, etc.), omgevingsbeïnvloeding, funderingen, monitoring, etc;
– Je bent betrokken bij het opstellen van vraagspecificaties voor geïntegreerde contracten of geo-onderdeel in RAWbestekken en formuleren van EMVI-criteria;
– Je beheerst in projecten de geotechnische risico’s en kan je anderen overtuigen van het belang van je vakgebied;
– Je hebt begrip en oog voor verwante vakgebieden en vertegenwoordigt die eventueel in een projectteam;
– Focus op integrale aanpak (verschillende vakgebieden water, groen en milieu en, verschillende organisatieonderdelen) met oog voor duurzame en innovatieve mogelijkheden vanuit een brede blik op de gehele fysieke leefomgeving;
– Het proactief leveren van geotechnische adviezen binnen integrale, complexe projecten binnen multidisciplinaire projectteams;
– Het in een vroegtijdige planfase inbrengen van kansen en maken van strategische keuzes vanuit het werkveld geotechniek voor de ontwikkeling van het plangebied/ gebiedsontwikkelingen, zodanig dat slimme koppelingen worden gemaakt en maatschappelijke meerwaarde wordt gerealiseerd;
– Als projectgroeplid proactief adviseren op basis van een brede geotechnische kennis en ervaring;
– Het dragen van de eindverantwoordelijk voor het vakgebied geotechniek binnen projecten.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
Het Ingenieursbureau: waarom bij ons?
Het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam is dé partner binnen de stad op het gebied van inkoop, techniek en projectrealisatie in grond-, weg- en waterbouw. Met bijna 1000 medewerkers werken we aan de civiele constructies in Amsterdam, hebben we expertise op water en deltatechnologie, stedelijke inrichting en milieu, infrastructuur en verkeersadvies en leveren we project- en contractmanagement. We bouwen aan kennisnetwerken met onze partners, zowel binnen als buiten de organisatie. Het Ingenieursbureau is heel plat georganiseerd, wat wil zeggen dat je de ruimte krijgt om bijvoorbeeld zelf een kennisvakgroep op te richten of een ontwikkeling van buiten naar binnen te halen als je ziet dat dit belangrijk is voor de stad. Nieuwe samenwerkingen aangaan, pilot’s draaien en aan de lat staan voor je eigen ontwikkeling – dat kan allemaal bij het Ingenieursbureau!

Werken bij het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam betekent:
– bijna letterlijk werken in de achtertuin van haar eigenzinnige bewoners;
– elke dag kunnen fietsen door je eigen projectgebied en het project dagelijks zien vorderen;
– en ook: werken bij de Champions League van de gemeentelijke Ingenieursbureaus.

Energietransitie, klimaatadaptatie, mobiliteitstransitie, een snel groeiende stad die vraagt om veilige infrastructuur, een leefbare openbare ruimte en een enorme opgave om de bestaande stad in stand te houden. Het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam werkt aan deze opgave met bijna 600 professionals in eigen dienst en circa 300 ingehuurde collega’s. Van constructeurs en hydrologen, tot werkvoorbereiders en projectleiders, van directievoerders en planners, tot risico-analisten en innovatie-aanjagers. Zij werken aan de sprong over het IJ, land maken voor IJburg, de instandhouding van tientallen bruggen en kilometers walmuur, aan de renovatie van tunnels en de inrichting van honderden straten en vele gebiedsontwikkelingen. Naast een schat aan specialistische kennis heeft het Ingenieursbureau een breed inzicht in maatschappelijke processen, overheidsorganisatie en bestuurlijke procedures, zowel op het gebied van besluitvorming als regelgeving. Onze passie ligt bij de complexiteit van stedelijke gebieden. Meer weten? www.amsterdam.nl/ingenieursbureau

Het team WGM richt zich op specialistische vraagstukken op het gebied van water groen, milieu, geotechniek, bodem, sloop en duurzaamheid. We leveren integrale adviezen, in alle planfasen van idee tot en met uitvoering. Voorbeelden van projecten zijn de ontwikkeling van de Zuidas, Noord/Zuidlijn en IJburg tot aan een binnenstedelijke straat of kavel die wordt herontwikkeld. We werken daarbij in een complexe omgeving met vele partijen. Deze functie valt in de vakgroep Bodem, waar je samen met 5 andere specialisten op het gebied van bodemsanering, ondergrondse obstakels en sloop integraal aan de ondergrond werkt.

Functie-eisen (knock out)
– Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.
– is in het bezit van een erkend diploma hbo/wo Civiele Techniek met een specialisatie in de geotechniek gevolgd aan een Hoge School of (Technische) Universiteit in Nederland. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
– heeft in geval van hbo Civiele Techniek, minimaal de cursus CGF-1 behaald (Grondmechanica en funderingstechniek 1). Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
– beschikt in geval van hbo Civiele Techniek minimaal 10 jaar relevante werkervaring op het gebied van advisering over geotechniek in het voortraject (schetsontwerp, voorontwerp, definitief ontwerp en/of uitvoeringsontwerp) en in de uitvoering van complexe ruimtelijke projecten. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
– beschikt in geval van wo Civiele Techniek minimaal 5 jaar relevante werkervaring op het gebied van advisering over geotechniek in het voortraject (schetsontwerp, voorontwerp, definitief ontwerp en/of uitvoeringsontwerp) en in de uitvoering van complexe ruimtelijke projecten. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
– beschikt over kennis en ervaring met de bekende rekenpakketten zoals Deltares D-Serie en/of EEM software PLAXIS 2D/3D en deze kennis en ervaring is toegepast in de voorliggende 3 jaar. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

Functiewensen
– beschikt over kennis van de diverse facetten van het geotechnisch vakgebied. Uit CV blijkt dat de relevante kennis aanwezig is en toegepast wordt (in de voorliggende 3 jaar). Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
– beschikt over ervaring in het zelfstandig schrijven van stukken, waarin adviseren en helder communiceren binnen het geotechnisch vakgebied eigen is gemaakt. (in het CV dient u minstens 2 voorbeelden van adviezen aan te geven uit de afgelopen 2 jaar). Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. Uw schriftelijke vaardigheden zullen d.m.v. deze voorbeelden getoetst worden.

Een interview maakt deel uit van het selectieproces en de aangeboden kandidaat kan in de evaluatiefase van de offerteaanbiedingen uitgenodigd worden voor een gesprek. Hij of zij dient daarom beschikbaar te zijn voor het interview. De gesprekken vinden plaats op 20 en 21 mei 2019.

?Om de functie of opdracht goed uit te kunnen voeren moet de kandidaat over bepaalde competenties beschikken. Ook wordt van alle medewerkers en ‘externe inzet’ van de gemeente Amsterdam verwacht dat zij open, actief en integer zijn.

De opdrachtgever heeft voor deze offerteaanvraag de onderstaande competenties als eis gesteld. Er wordt aangegeven welk niveau van beheersing vereist is (basis, gevorderd of expert).

De kandidaat moet in staat zijn om de beheersing van de competenties tijdens het gesprek aan te kunnen tonen. De beheersing van de competenties wordt tijdens het interview beoordeeld door de opdrachtgever. Aan alle kandidaten worden dezelfde vragen gesteld om te kunnen toetsen in welke mate ze aan de competenties voldoen. De vragen die door de opdrachtgever worden gesteld worden vooraf niet bekend gemaakt.

Competenties
– Analytisch vermogen; je ontleedt complexe vraagstukken en herleidt deze tot kritische details, duidelijk met elkaar samenhangende aspecten en weet nieuwe verbanden te leggen, ook bij onvolledige informatie – gevorderd niveau
– Samenwerken; Je draagt bij aan een stimulerende werksfeer en een gezamenlijk resultaat – gevorderd niveau
– Resultaatgerichtheid; je bent resultaatgericht ondanks complexe tegenkrachten – gevorderd niveau
– Verantwoordelijkheid; je draagt en neemt de verantwoordelijkheid voor het eigen handelen en dat van anderen – gevorderd niveau
– Communicatief vaardigheid – gevorderd niveau

U heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.

Interview
Interviews worden ingepland op 23/24 mei en we hopen 27 mei gesprekken te kunnen voeren met uitloop naar 28 mei 2019.

Interesse?

Vacature:
(15314) Geotechnisch specialist 18 - 36 u/w

Uw contactpersoon:
Nicolette - nicolette.bravenboer@dcengineers.nl - 06-53684493