Hoofdwaarnemer CER 20-24 u/w
Volgnummer: 15545

>Hoofdwaarnemer CER 20-24 u/w
Volgnummer: 15545
Hoofdwaarnemer CER 20-24 u/w
Volgnummer: 15545
2019-05-17T00:00:00+00:00
  • ROTTERDAM
  • Start datum: 17-05-2019
  • Eind datum: 31-12-2019

Standplaats:Locatie activiteiten World Port Center incidenteel / Maasvlakte 2
Duur: z.s.m. uiterlijk 1-7-2019 tot 31-12-2019
Optie:Verlenging ja

Het Havenbedrijf Rotterdam actief voor heel de haven.
Havenbedrijf Rotterdam werkt aan het versterken van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven. De haven van vandaag én morgen. Alle (inter)nationale ondernemingen die hier actief zijn, hebben het allergrootste belang bij een bereikbare en duurzame ‘Port of Rotterdam’, die kan blijven groeien. Het Havenbedrijf biedt klanten daarom alles wat nodig is voor de vlotte en veilige doorvoer en bewerking van grondstoffen en goederen. Ook heeft het oog voor de werk- en leefomgeving in de haven én investeert het doorlopend in bestaand en nieuw havengebied, zoals Maasvlakte 2.

CER Infra
De Container Exchange Route (CER) verbindt de containerterminals op Maasvlakte 1 en 2 met elkaar. Het doel van het project is door het realiseren van civiele infrastructuur een efficiënte uitwisseling van containers mogelijk te maken en zo de leidende positie van Rotterdam als transshipment- en achterland hub te verstevigen. Via de CER worden containerstromen gebundeld en hoeven treinen, barges en feeder- en deepseaschepen niet langer naar alle verschillende terminals te gaan met als resultaat: (i) betere connectiviteit, (ii) minder havenverblijftijd en (iii) minder kosten. Het project
CER Infra omvat een voor het openbaar verkeer afgesloten twee-strooks verharde baan geschikt voor het gebruik van Multi Trailer Systems direct en Automated Guided Vehicles in de toekomst. Voor meer informatie over het project wordt verwezen naar de website ttps://www.portofrotterdam.com/en/businessopportunities/smartest-port/container-exchange-route-cer.

Beschrijving afdeling
De afdeling Port Development heeft tot doelstelling het haven-enindustriecomplex efficiënt, veilig, flexibel en toekomst vast te ontwikkelen, door – passend binnen de omgeving – vervoersstromen en bedrijfsvestigingen te accommoderen en de beschikbare grond optimaal te benutten. Zo wil Port Development toegevoegde waarde
in het haven-en-industriecomplex en financieel rendement voor het Havenbedrijf Rotterdam realiseren, conform de ambities uit de Havenvisie en het Ondernemingsplan.
Kenmerken Contractbeheersing De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van de processen en producten. De opdrachtgever toetst of de
opdrachtnemer werkt volgens zijn kwaliteitsmanagementsysteem en of de toetsresultaten van de opdrachtnemer betrouwbaar zijn. Het uitgangspunt voor het CER-team is dat de opdrachtgever de opdrachtnemer vertrouwt. Door middel van toetsen wordt gezocht naar bevestiging van dat vertrouwen. Een werkwijze met focus op interactie en samenwerking tussen partijen is belangrijk. De verbinding wordt gezocht met de opdrachtnemer om te komen tot een prettige, constructieve doch zakelijke samenwerking waarbij het cruciaal is dat de afgesproken kwaliteit wordt geleverd en de betalingen rechtmatig zijn. Het Havenbedrijf is van mening dat de
opdrachtnemer recht heeft op een deskundig opdrachtgever en geeft daar -mede- invulling aan door de inzet van een team waarneming als onderdeel van het contractbeheersteam. De waarnemers vormen zich een duidelijk beeld van de wijze waarop de productkwaliteit tijdens de uitvoering wordt geborgd. Opdracht beschrijving/belangrijkste werkzaamheden Het Havenbedrijf Rotterdam werft een tijdelijke Hoofdwaarnemer. De Hoofdwaarnemer is verantwoordelijk voor het team waarneming bestaande uit een waarnemer kunstwerken, wegen, installaties,
CUR100 en Flora & Fauna. De Hoofdwaarnemer is het eerste aanspraakpunt voor de waarnemers uit het team waarneming. De Hoofdwaarnemer is er -mede- voor verantwoordelijk dat de technische kwaliteit wordt geborgd en dat zekerheid wordt verkregen dat er een goede asset wordt opgeleverd aan het Havenbedrijf (het
resultaat van de werkzaamheden). De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het tijdig signaleren van uitvoeringsrisico’s, deze vroegtijdig bespreken met de projectleider uitvoering van de aannemer en in samenspraak met de waarnemers, de contractmanager en de risicomanager bepalen welke producttoetsen
moeten worden uitgevoerd. Daarnaast is het belangrijk dat de hoofdwaarnemer zich een duidelijk beeld vormt van deprojectdoelstellingen die het Havenbedrijf met het project wil behalen en mede vanuit die context handelt. Het is belangrijk dat de houding
is gericht op samenwerking tussen het Havenbedrijf en de aannemer.

Kerntaken:
– Aanspreekpunt voor het team waarneming;
– Inzicht krijgen in de processen van de opdrachtnemer;
– Het volgen van de voortgang van de werkzaamheden;
– Het signaleren van risico’s bij de uitvoering;
РHet met de co̦rdinator projectbeheersing (o.a. de
risicomanager) inventariseren en waarderen van de risico’s;
– Het tot stand brengen van een proces van samenwerking met de
aannemer gericht op vroegtijdig informeren en vooruitzien;
– Afhandelen van eventuele bespreekpunten/issues met de
projectleider uitvoering van de aannemer voordat deze in het
contractspoor komen;
– Rapporteren aan de contractmanager.
– Hoofd(eind)toetser van alle door ON ingediende werk-,
– Medetoetser van alle UO’s van ON
– Het uitvoeren van audits samen met de Lead Auditor en/of
toetscoördinator
– Mede beoordelaar van meerwerken

Type mens:
– Kunnen schakelen tussen proces en inhoud;
– Onderscheid kunnen maken tussen hoofdzaken en bijzaken en hier een afweging in maken;
– Geen bewijsdrang en gevoel voor overall doelstellingen van hetproject;
– Zelfverzekerd en goed met verantwoordelijkheden kunnenomgaan;
– Goede sociale vaardigheden en controle over emoties;
– Praktisch met gevoel voor verschillende belangen;
– Proactieve houding;
– Resultaat- en oplossingsgericht;
– Kwaliteits- en organisatiebewust;
– Sociaal en communicatief vaardig (goed standpunten kunnen verwoorden);
– Persoonlijke drive;
– Spreekt ‘de taal’ van de aannemer;
– Brede blik (kijkt verder dan alleen de “eigen discipline”);
– Humor.

Eisen:
– Een afgeronde opleiding MTS/HTS Weg- en Waterbouw
– Minimaal 5 jaar werkervaring in de rol van directievoerder
– Minimaal 10 jaar werkervaring ervaring aan aannemerszijde, bv. werkvoorbereider, (hoofd)uitvoerder
– Minimaal 5 jaar werkervaring in de rol van regievoerder bij prestatiecontracten

Wensen:
– Ervaring met risico- en toetsgestuurd werken
РErvaring met projecten die aansluiten op het project waarvoor gewerkt gaat worden is een pr̩
– Verstand van de ‘werkwijze’ binnen prestatiecontracten en rol van de opdrachtgever en opdrachtnemer hierin
– Kennis van de SCB-systematiek;
– Kennis van D&C-contracten
– Ervaring met grote infra projecten (grond-, weg- en waterbouw) in de uitvoering van minimaal €30.000.000,00
– Beschikbaar voor kennismakingsgesprek op 3 juli 2019 in de ochtend.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor deze opdracht noodzakelijk

VCA-Vol voor deze opdracht noodzakelijk

DVP noodzakelijk

Interesse?

Vacature:
(15545) Hoofdwaarnemer CER 20-24 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022