Inkomensconsulent Toetsing en Toezicht (8) 36 u/w
Volgnummer: 12213

>Inkomensconsulent Toetsing en Toezicht (8) 36 u/w
Volgnummer: 12213
Inkomensconsulent Toetsing en Toezicht (8) 36 u/w
Volgnummer: 12213
2018-11-09T00:00:00+00:00
  • ROTTERDAM
  • Start datum: 09-11-2018
  • Eind datum: 09-11-2019

Standplaats: Librijesteeg 4, Rotterdam
Duur: 1 jaar, start naar verwachting begin december
Optie tot verlenging: Ja, namelijk 4 x 6 maanden

Functiebeschrijving
Inkomensconsulent Toetsing en Toezicht, Team Heronderzoeken
Je onderzoekt bij lopende uitkeringen, verstrekt in het kader van de Participatiewet, of werkzoekenden (nog) recht hebben op een uitkering en bepaalt de hoogte daarvan (heronderzoek). Je maakt de verplichtingen en verantwoordelijkheden, die de gemeente en werkzoekenden tegenover elkaar hebben, (opnieuw) bespreekbaar en probeert daarmee de nalevingsbereidheid bij werkzoekenden te verhogen en fraude te voorkomen. Je handelt hierbij binnen de kaders van relevante wet- en regelgeving en rapporteert over je onderzoeksbevindingen op een heldere, adequate en juridisch verantwoorde wijze, die de toets van een bezwaarcommissie en de rechter kan doorstaan.

In deze functie handel je vanuit een opdracht van het College van Rotterdam. In 2018 en 2019 moet Werk en Inkomen 6.000 heronderzoeken verrichten. Daarbij staat de rechtmatigheidstoets centraal, maar gaat het zeker ook om passende dienstverlening: Aan de Rotterdammer die de gemeente financiële hulp vraagt, maar ook de Rotterdammer die dit, via de afdracht van belastingen, mogelijk maakt. Voorgaande wordt gevisualiseerd in de plaat ‘Dienstverlening aan alle Rotterdammers’.

Het team heeft dus ook een politieke lading. Een lid van het team Heronderzoeken moet zich hier in doen en laten van bewust zijn.

De volgende werkzaamheden horen bij de functie:
– Je plant gesprekken voor heronderzoeken, draagt zorg voor de uitnodiging van werkzoekenden en voert de gesprekken.
– Je handelt het heronderzoek af. Onder ‘afhandelen’ valt: onderzoeken, toetsen, beoordelen, interpreteren, gegevens verzamelen en controleren (zo nodig met een huisbezoek), tijdig beslissen over de consequenties die een heronderzoek kan hebben, de hoogte berekenen, gegevens verwerken in geautomatiseerde systemen en dossiers completeren.
– Je analyseert (complexe) financiële gegevens, (her)berekent het recht op uitkering en stelt een eventuele verrekening, terugvordering vast.
– Je kunt resultaten van heronderzoeken op correcte wijze vastleggen in de fraudemodule van Socrates, zodat je acties leiden tot sluitende managementinformatie.
– Je signaleert verdachte situaties in het kader van rechtmatigheid, beslist of aanvullend onderzoek gewenst is en draagt eventueel zorg voor inschakeling van de fraudeafdeling.
– Je rapporteert over onderzoeksbevindingen op basis van een objectieve analyse van gegevens conform wet- en regelgeving.
– Je legt boetes en maatregelen op en voert boete- of maatregelgesprekken.
– Je vraagt bij werkzoekenden informatie op over hun persoonlijke inkomens-/woon-/vermogenssituatie en verstrekt hen informatie over de uitkomst van het heronderzoek. Je verstrekt indien nodig informatie over voorliggende voorzieningen.
– Je herkent crisissituaties van werkzoekenden en/of situaties waarop andere partijen binnen de gemeente actie moeten ondernemen (denk aan re-integratie). Je zorgt voor een adequate doorverwijzing en/of signalering naar relevante (externe) partijen of instanties.
– Indien een uitkering na het heronderzoek wordt beëindigd en hierop een nieuwe aanvraag volgt, zoek je actief de samenwerking met je collega’s van Intake, zodat er bij nieuw contact met werkzoekende een sluitend onderzoek naar het recht op uitkering kan plaatsvinden.
– Je treedt op als vraagbaak voor collega’s binnen en buiten je team/afdeling.
– Je draagt, tijdens het onderzoek en (kort) na afronding daarvan, zorg voor de communicatie met werkzoekenden en (hulpverlenende) instanties, als er vragen zijn over het proces rond het heronderzoek en de uitkomsten daarvan.

Vraag en aanbod
Je beschikt over een MBO-diploma en HBO werk- en denkniveau. Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving. Je hebt affiniteit met sociale zekerheid en voorzieningen en fraude-alertheid.

De kandidaat dient over de volgende kennis te beschikken:
– Participatiewet
– Boete en maatregelen
– Belastingen en toeslagen
– Gesprekstechnieken
– Confronterend gesprek
– Omgaan met emotie en agressie
– Fraude-alertheid
– Timemanagement
– Juridisch rapporteren
– Relevante kennis van het uitkeringssysteem Socrates op het gebied van financiële mutaties, terugvordering, beëindiging van de uitkering en het verwerken van boetes en maatregelen.

Algemene aspecten (KO)
– Startdatum: naar verwachting begin december 2018
– De kandidaat is bereid om 36 uur per week te verdelen over 5 werkdagen (4.5 dag) voor de wisselende werktijden tussen 8:30 uur en 17:30 uur.
– De aangeboden kandidaat is geen ZZP-er. Gelet op de aard van de opdracht in relatie tot naleving van de wet WWZ en DBA is inzet van een ZZP’er niet mogelijk.
РAls bewijs dat de kandidaat eenmaal, door ̩̩n inschrijver, wordt aangeboden dient inschrijver een door de kandidaat ingevulde en ondertekende exclusiviteitsverklaring.
– Als bewijs dat de kandidaat geen ex-ambtenaar zoals hiervoor bedoeld is, dient inschrijver een door de kandidaat ingevulde en ondertekende Verklaring arbeidsverleden.

Opleiding (KO)
– De kandidaat beschikt over een succesvol afgeronde opleiding op mbo niveau.
– De kandidaat beschikt aantoonbaar over een hbo werk- en denkniveau.

Ervaring (KO)
– Functie: inkomensconsulent. Minimum aantal jaar: 1.
Daarnaast beschikt de kandidaat aantoonbaar over de volgende ervaring gedurende de periode van 1 jaar:
– Het in het kader van een onderzoek en op frequente basis voeren van (confrontatie)gesprekken met burgers
– Heronderzoeken verrichten
– Timemanagement (het zelfstandig plannen en organiseren van grote aantallen gesprekken en verschillende taken)
– Het werken in teamverband
– De kandidaat beschikt over ervaring met thuiswerken.

De kandidaat beschikt over de volgende specifieke kennis (KO)
– Kennis van de Participatiewet
– Kennis van de boete en het boeteproces in relatie tot de Participatiewet
– Huisbezoeken verrichten
– Rapporteren: Het vastleggen van onderzoeksresultaten op een juridisch verdedigbare wijze.
– Het op basis van een objectieve analyse van de onderzoeksbevindingen, opstellen van een voorstel, waarin de juiste, juridische consequenties voor het recht op bijstand worden neergelegd.

De kandidaat beschikt over de volgende systeem kennis (KO)
– Het muteren in Socrates op de gebieden terugvorderen en beëindigen van uitkeringen, opschorten en herstellen van uitkeringen, het verrichten van financiële mutaties (bv. doorbetalen vaste lasten/schuldaflossingen/invoer van inkomsten) en het verwerken van normwijzigingen. Deze specifieke kennis moet blijken uit (werk)ervaring op alle gebieden van minimaal één jaar.
РHet verwerken van mutaties/resultaten van onderzoeken in de fraudemodule van Socrates. Deze specifieke kennis moet blijken uit (werk)ervaring met de fraudemodule van minimaal ̩̩n jaar.
– Excel en Word

Specifieke kennis
– Geef aan hoeverre de ervaring met Socrates recent is
– Geef aan hoeverre de ervaring met de fraudemodule in Socrates recent is
– Geef aan of de kandidaat beschikt over de volgende systeem kennis

Competenties en vaardigheden
– Resultaatgericht, Kandidaat is in staat zijn eigen werkzaamheden te benoemen in concrete doelen en weet deze zodanig in te richten en uit te voeren zodat het doel wordt bereikt. Kandidaat gaat door tot het afgesproken resultaat is bereikt. Kandidaat handelt op eigen initiatief binnen het vastgestelde kader van de opdracht.
– Communiceren, Kandidaat drukt zich zowel mondeling als schriftelijk goed uit bij contacten van verschillend niveau. Kandidaat formuleert tactvol, houdt rekening met de behoeften en belangen van de ander. Kandidaat stelt zich open voor een gesprek; luistert, stelt vragen en vraagt na of kandidaat de ander goed begrepen heeft.Kandidaat is in staat om de klant uit te leggen wat het wederzijds belang is van het naleven van de wet en de verplichtingen, die aan het ontvangen van een uitkering zijn verbonden.
– Klantgerichtheid, Kandidaat luistert en komt waar mogelijk tegemoet aan de wensen van de klant, handelt hiernaar en geeft daarbij prioriteit aan servicebereidheid en klanttevredenheid. Kandidaat is proactief en verdiept zich in de situatie van de klant. Zoekt actief naar oplossingen voor klachten of problemen. Kandidaat handelt naar de taakstelling van het team Heronderzoeken? dat er een balans wordt gevonden tussen servicegerichtheid, de verantwoordelijkheid van de klant en handhaving.
– Stressbestendigheid, Kandidaat blijft effectief functioneren onder tijds- en emotionele druk en laat zich niet van zijn stuk brengen. Kandidaat stelt bij tijds- en emotionele druk prioriteiten en blijft doeltreffend handelen. Kandidaat accepteert kritiek of tegenwerpingen en kan dit relativeren.
– Planmatig werken, Kandidaat structureert het eigen werk(proces). Kandidaat maakt voor zichzelf een planning met realistische doelen, meet tussentijds en behoudt het overzicht.
– Flexibiliteit, Kandidaat schakelt over op een nieuwe werkwijze, houding of aanpak als daardoor de efficiency verbetert. Kandidaat pakt nieuwe zaken snel op en doorbreekt vaste gewoontes, regels en/of procedures.
– Accuratesse, Kandidaat werkt zelfstandig aan het zorgvuldig en met precisie uitvoeren van taken met een middellange doorlooptijd. Kandidaat levert tijdig het afgesproken resultaat aan en koppelt op tijd terug indien dit niet lukt.
– Integriteit, Kandidaat weet algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in woord en gedrag te handhaven. Is er op aanspreekbaar en kan anderen hierop aanspreken. Kandidaat verkrijgt door kennis, houding en gedrag, vertrouwen van anderen. Is binnen het team open naar anderen, doch discreet over gevoelige zaken. Kandidaat aanvaardt persoonlijke verantwoordelijkheid voor het nakomen van gemaakte afspraken, zowel richting collega’s als de klant. Kandidaat voelt zich persoonlijk aangesproken om, ook onder stevige druk, de gestelde normen in woord en gedrag te handhaven.
– Beschikt over beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Indien u verklaart dat de kandidaat over de genoemde ervaring beschikt dient hij aantoonbaar in die mate over de genoemde ervaring te beschikken zodat dit leidt tot een redelijk te verwachten professionele uitvoering van de opdracht en/of vervulling van de functie.

Cv
Het CV dient opgesteld te zijn in het Nederlands en is maximaal 5 A4 enkelzijdig groot.

Matchingsgesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een matchingsgesprek. Dit zijn maximaal 3 kandidaten.
Geschatte gespreksduur per gesprek: 60 minuten.
Matchgesprekken: do 22 nov 2018 9:00 – di 27 nov 2018 14:00.

Aanleveren na gunning
Bewijsstukken kandidaat:
– Integriteitsverklaring, volledig ingevuld en ondertekend door de kandidaat
– VOG van de kandidaat, waaruit geen bezwaren blijken ten aanzien van het inzetten van de kandidaat op de opdracht zoals omschreven in de uitvraag.

Interesse?

Vacature:
(12213) Inkomensconsulent Toetsing en Toezicht (8) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022