Inkomensspecialist 36 u/w
Volgnummer: 15397

>Inkomensspecialist 36 u/w
Volgnummer: 15397
Inkomensspecialist 36 u/w
Volgnummer: 15397
2019-05-10T00:00:00+00:00
  • BREDA
  • Start datum: 10-05-2019
  • Eind datum: 01-09-2019

Standplaats: stadskantoor, Breda
Duur: 3-6-2019 t/m 1-9-2019
Optie tot verlenging: ja, maar niet waarschijnlijk. Afhankelijk van de werving voor een vaste medewerker

Functiebeschrijving
Algemeen
Er is een werkrelatie met alle ketens binnen het SED, maar de werkzaamheden hebben vooral betrekking op de keten Participatie. Het inhoudelijk kader wordt enerzijds gevormd door de Participatiewet, regelingen, afspraken en uitvoeringsregels met ketenpartners en gemeentelijk beleid, en anderzijds door de (bedoeling van) de MINT principes.

Werkafspraken
Aanvragen / wijzigingen screenen, diagnose stellen/indiceren en beoordelen / beslissen (toekennen/afwijzen)
– M.b.t. specifieke bijzondere bijstand producten, zoals Schoolstartpakket en Bredapas.
– Hiertoe nagaan of alle vereiste stukken compleet zijn en de vereiste relevante gegevens verzamelen
– Op basis van juistheid en rechtmatigheid nemen van besluiten. Waar nodig / wenselijk in overleg met andere betrokkenen binnen het SED
– Opstellen van beschikkingen met afwegingskader en juridische grondslag en verrichten van bijbehorende administratieve werkzaamheden
– Zorg dragen voor het op de juiste manier inbrengen van de relevante gegevens in de te gebruiken computersoftware systemen, mede in het kader van het verkrijgen van de juiste management informatie

Klanten adviseren en informeren
Fungeert op het gebied van voornoemde bijzondere bijstandsproducten als aanspreekpunt voor cliënten, waarbij medewerker de cliënt informeert over de stand van zaken m.b.t. aanvragen en/of de uitkomst hiervan.

Netwerk onderhouden
– Legt waar nodig proactief contacten met collega’s binnen en SED
– Is op zijn gebied aanspreekpunt voor intern betrokkenen binnen het SED.

Werkprocessen verbeteren
– Signaleert trends op het aandachtsgebied en ontwikkelingen en knelpunten in de uitvoering van beleid.
– Denkt proactief mee en levert een bijdrage in de totstandkoming van verbetering van kwaliteit en dienstverlening en levert daarvoor concrete verbeteringsideeën

Deskundigheid bevorderen
Fungeert als inhoudelijk sparringpartner voor collega’s, zodanig dat kennis actief onderling is gedeeld en actueel is.

Competenties om de functie goed te kunnen uitvoeren:
– Klant- en servicegericht: Vanuit een servicegerichte insteek onderzoeken van en anticiperen op wensen en behoeften van klanten of collega’s. Waar nodig of wenselijk bezien waar maatwerkoplossingen kunnen worden toegepast.
– Resultaatgericht: Actief gericht zijn op het behalen van gestelde resultaten, normtijden en doelstellingen en waar nodig of wenselijk actie ondernemen om de resultaten te bereiken.
– Samenwerking: Een proactieve en positieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat, het signaleren van knelpunten en/ of een probleemoplossing,
– Creativiteit: Met oplossingen komen voor problemen die met de functie verband houden. Nieuwe werkwijzen bedenken ter vervanging van bestaande.
– Aanpassingsvermogen en flexibiliteit: Doelmatig met een open mind en positieve insteek blijven handelen door houding en gedrag aan te passen aan veranderde omstandigheden, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen.
– Netwerken: Opbouwen en onderhouden van interne relaties, met name binnen SED. Informele netwerken effectief aanwenden om zaken voor elkaar te krijgen.
– Sensitiviteit: Bewustzijn tonen van andere mensen en de omgeving en de eigen invloed hierop. Gedrag laten zien dat getuigt van het onderkennen van de gevoelens en behoeften van anderen.

De gemeente is een werving gestart om een medewerker voor deze positie in dienst te nemen. Deze inhuuropdracht is ter overbrugging van deze periode. De duur van de opdracht is hier dan ook van afhankelijk (deze kan dus nog langer of korter zijn dan boven genoemd)

Eisen
– Een afgeronde HBO opleiding
– Actuele kennis van de Participatiewet (dit blijkt uit een toelichting in het cv)
– Minimaal 4 jaar ervaring in een vergelijkbare functie
– Kennis van en ervaring met Suite (geen GWS)
– Vanwege de aard van de functie leent deze zich niet voor invulling op zzp-basis.
De kandidaat wordt in loondienst aangeboden. Eventueel geïnteresseerde zzp’ers kunnen zich op detacheringsbasis laten aanbieden door een bureau.

Wens
– De kandidaat beschikt over de in de omschrijving genoemde competenties. Dit kan worden getoetst in een gesprek met de opdrachtgever.

Interesse?

Vacature:
(15397) Inkomensspecialist 36 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022