Inkoop- en Contractmanager (11) 18 u/w
Volgnummer: 20309

>Inkoop- en Contractmanager (11) 18 u/w
Volgnummer: 20309
Inkoop- en Contractmanager (11) 18 u/w
Volgnummer: 20309
2020-01-16T00:00:00+00:00
  • GOES
  • Start datum: 16-01-2020
  • Eind datum: 01-07-2020

Standplaats:
Duur: 1-1-2020 t/m1-7-2020
Optie tot verlenging: Ja, 1 x maximaal 12 maanden, na afloop initiële opdracht.

Algemene karakteristiek FGR
leiding van (interdepartementale) project(en) met afgebakende onderwerpen en relatief heldere
kaders op primair of ondersteunend vakgebied
– projecten zijn resultaatgericht en hebben een operationeel en/of tactisch karakter
– top-down: vertaling van beleidsonderwerpen naar afgebakende primaire of ondersteunende projecten
– projecten zijn inhoudelijk verweven met en projectresultaten hebben (beperkt) invloed op andere primaire of ondersteunende projecten, (beleids)terreinen en (organisatie)processen
– projectleiding en aansturing van projectteam of –eenheid met vakinhoudelijke en/of
(ondersteunende) projectmedewerkers en/of begeleiding van en toezicht op (werken van) derden
– op operationeel en/of tactisch niveau vertegenwoordigen, netwerken en onderhouden van contacten
– inhoudelijke toelichting (intern en extern) van projecten, projectresultaten en
consequenties (“hoe”)

Doel
De inkoop- en contractmanager is verantwoordelijk voor de sturing en beheersing van het gehele proces van contractvoorbereiding, -aanbesteding en –uitvoering richting verschillende marktpartijen binnen een (samenstel van kleine) afgebakend(e) project(en) met een geringe technische/ veiligheidskritische component/ afhankelijkheden, beperkte politiek bestuurlijke complexiteit en technische risico’s en stuurt de adviseurs inkoop en contracten aan.

Resultaten
Opdracht(gever) (ambtelijk)
Рsturing en co̦rdinatie van de totstandkoming van het contract binnen (een samenstel van) kleine afgebakende projecten met een geringe technische/ veiligheidskritische component en beperkte politiek bestuurlijke complexiteit gerealiseerd
– markbenadering bepaald en beheerst
– contract opgesteld, aanbesteed en beheerst
– inkoopstrategie, geldende kaders en richtlijnen op een juiste wijze vertaald in het contract
– (verplichte) meerwaardetoetsen en marktscans uitgevoerd
– ir. diensten verkenning en ir. diensten planuitwerking uitbesteed

Bedrijfsvoering
– effectieve begeleiding en planning van adviseurs inkoop en contracten, efficiënte inzet van mensen en middelen en nauwgezette (kwaliteits- en voortgangs)bewaking gerealiseerd
– opgetreden als coach en inhoudelijke vraagbaak
– sturing binnen gestelde projectscope en –kaders gerealiseerd
– vanuit inkoop- en contractmanagement gestuurd op geld, risico, organisatie, tijd,
informatie en kwaliteit
– inkoop- en contractmanagementprocessen op uniforme wijze uitgevoerd
– rechtmatigheid van betalingen en de implementatie van SCB geborgd
– standaarden, kaders en normen voor eigen vakgebied uniform toegepast

Omgeving
– afstemming gerealiseerd met opdrachtgever/ afnemer en opdrachtnemer/ leverancier over de inhoud van het contract
– opdrachtnemer/leverancier aangesproken op contractafspraken waarbij altijd het doel van het contract voor ogen is gehouden
– effectief onderhandeld met (markt)partijen, namens opdrachtgever en effectief als eerste aanspreekpunt voor marktpartijen gefungeerd
– juist informatieniveau over contractmanagementproces gerealiseerd en gecommuniceerd
– afstemming bereikt met andere IPM-disciplines binnen het project.

Vernieuwen en verbeteren
– aantoonbare bijdrage geleverd aan de verbetering en standaardisering van het inkoop- en contractmanagement proces binnen het project
– sturing op kwaliteitsborging gerealiseerd
– PDCA-cyclus toegepast en verbeteringen aangestuurd
– kennis en ervaring op het vakgebied actief gedeeld binnen het team

Kennis en ervaring
– Minimaal een afgeronde WO opleiding;
– inzicht in en ruime kennis van het vakgebied;
– kennis van het inkoopproces;
– kennis van de werkwijze aanleg en onderhoud in relatie tot het eigen werk;
– aantoonbare kennis van UAV-GC, EMVI/BPKV, ISO 9001, SCB, assetmanagement;
– basiskennis van o.a. risicomanagement, SE, projectbeheersing, kwaliteitsnormering,
inkoopcontractering, relevante contractmodellen (bijvoorbeeld DSC, prestatiecontracten, ingenieursdiensten-contracten) en aanbestedingswetgeving;
– kennis van de van toepassing zijnde informatiesystemen;
– relevante ervaring (indicatief 1-3 jaar) op het gebied van inkoop- of contractmanagement;
– aantoonbare ervaring (indicatief 1-3 jaar) in het aansturen van teams;
– opleiding gericht op het IPM model en (IPM) rolspecifieke opleiding.

Gedragsindicatoren
– Vraagt opdrachtgever en belanghebbenden naar hun doelen, wensen, prioriteiten en houdt daar rekening mee
– Stelt het eindresultaat voorop en houdt overzicht
– Toont daadkracht en neemt maatregelen als vertraging of stagnatie dreigt
– Blijft achter het project staan, gaat door en laat zich niet ontmoedigen door tegenslag,
weerstand of tegenwerking
– Signaleert afwijkingen van het projectplan en van overige kaders en spelregels
– Spreekt de opdrachtgever en betreffende lijnmanager(s) aan op afspraken over personele randvoorwaarden
– Is alert op risico’s, knelpunten, belemmeringen die de voortgang en het resultaat van het project kunnen verstoren en neemt maatregelen
– Zoekt continu naar verbetering van producten/processen/werkwijzen
– Past verbeterpunten toe in het project en in volgende projecten en deelt deze met de
lijnorganisatie
– Verwerft acceptatie voor vernieuwingsvoorstellen en gebruikt aansprekende argumenten en methoden
– Vormt zich een mening op basis van informatie, argumenten en afwegingen
– Houdt bij de eigen oordeelsvorming rekening met verschillende perspectieven/opvattingen en onzekerheden/tegenstrijdigheden
– Weegt beschikbare informatie en alternatieven tegen elkaar af in het licht van relevante criteria; en schat toepasbaarheid realistisch in
– Overziet de mogelijke consequenties van zijn / haar standpunt (voor- en nadelen en
afbreukrisico’s)

Eisen:
– Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring. Dit is in het Nederlands opgesteld en in PDF-formaat van maximaal 7 pagina’s A4.
– Rijkswaterstaat* behoudt zich het recht voor om personen die naar het oordeel van Rijkswaterstaat* een risico vormen op het gebied van belangenverstrengeling of voorkennis indien zij door Rijkswaterstaat* worden ingehuurd, af te wijzen
– kandidaat beschikt over aantoonbare kennis en ervaring met ISO 9001 en Systeemgerichte Contractbeheersing.
– kandidaat beschikt over kennis en ervaring van contractmanagement in de publieke sector.
– kandidaat beschikt minimimaal over een afgeronde HBO opleiding in een relevante richting zoals inkoop en contractmanagement.
– kandidaat werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS (dit geldt voor 1 of meerdere opdrachten).

Wensen:
– Kandidaat verklaart, op het moment dat hij/zij reeds een lopende opdracht binnen Rijkswaterstaat heeft, dat hij of zij rekening houdend met de geldende opzegtermijn beschikbaar is binnen 1 maand na gunning.
– kandidaat heeft aantoonbare basiskennis c.q. ervaring met:
1. contractvoorbereiding, contractvorming, aanbestedingsregelgeving
2. de relevante contractmodellen (bijvoorbeeld D&C, prestatiecontracten, ingenieursdienstencontracten)
3. contractvoorwaarden UAV
4. Systeemgerichte contractbeheersing (SCB)
– kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbare operationele ervaring met het werken binnen een contractmanagementsomgeving in de publieke sector aan de opdrachtgeverszijde
– kandidaat heeft aantoonbare ervaring binnen de werkomgeving van RWS-PPO of RWS-GPO.
– kandidaat bezit een aantoonbaar WO werk- en denkniveau.
– kandidaat heeft aantoonbare kennis c.q. operationele contractmanagements ervaring binnen het marktsegment Aanleg/Groot onderhoud van wegen.

VOG na gunning.

Interesse?

Vacature:
(20309) Inkoop- en Contractmanager (11) 18 u/w

Uw contactpersoon:
Sylvia Rinsma-Verwiel - sylvia.rinsma@dcengineers.nl - 0850201022