Jurist Planologisch Instrumentarium (ASP en KvW) (13) 36 u/w
Volgnummer: 11107

>Jurist Planologisch Instrumentarium (ASP en KvW) (13) 36 u/w
Volgnummer: 11107
Jurist Planologisch Instrumentarium (ASP en KvW) (13) 36 u/w
Volgnummer: 11107
2018-09-03T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 03-09-2018
  • Eind datum: 01-10-2019

Standplaats: Zaanstad, Stadhuisplein 100 1500GA
Duur: 01-10-2018 t/m 01-10-2019
Optie tot verlenging: Ja

Functieomschrijving
Voor MAAK.Zaanstad levert de Bestemmingsplanjurist capaciteit en kennis om te komen tot het benodigde tempo op de Achtersluispolder en in Kogerveldwijk om in te spelen op actuele vraag en het maken van strategische keuzes voor de langere termijn. Planologisch heeft de gemeente Zaanstad met het opstellen van het omgevingsplan Hembrug veel ervaring met het maken van een werkbaar en flexibel planologisch regime. Tegelijkertijd kost dit juist door de complexheid van het gebied veel tijd.

Werkzaamheden:
Jij bent als projectleider bestemmingsplannen van cruciaal belang voor het waarborgen van een gezonde fysieke leefomgeving. Je coördineert adviezen van vakspecialisten, beoordeelt (milieu)onderzoeken en weegt alle aspecten van de ruimtelijke ordening grondig af.
Je hebt in een vroeg stadium van de planvorming al oog voor een goede samenwerking met bewoners. Het organiseren van informatieavonden en participatietrajecten hoort bij het werk. Dit alles vertaal je naar een bestemmingsplan of omgevingsplan dat maatschappelijk en politiek draagvlak heeft. In de bestuurlijke stukken kun je goed uitleggen welke afwegingen voor het bestuur belangrijk zijn en zo nodig kun je de gemeenteraad een (technische) presentatie geven over het plan.
Je bent ook verantwoordelijk voor het strategisch adviseren van procesmanagers en opdrachtgevers. Samen met juristen van de gemeente Zaanstad denk en werk je het planologisch instrumentarium uit dat nodig is om de transformatie van zowel de Achtersluispolder als de bedrijventerreinen langs de Zaan in Kogerveldwijk mogelijk te maken. Daarbij gaat het enerzijds om het reageren op de actuele marktvraag (voorkomen van onwenselijke ontwikkelingen en mogelijk maken van gewenste ontwikkelingen) en anderzijds om het opstellen van een lange termijn strategie om de transformatie op gang te brengen en uit te voeren.

Zaanstad staat bekend om de mix van wonen en werken. Deze mix betekent dat in alle ontwikkelingen milieu een complex en belangrijk onderdeel is van de planvorming. De projectleider heeft affiniteit met het milieurecht. Het schrijven en inhoudelijk beoordelen van uitgebreide milieuadviezen behoort tot de taken. Ook het initiëren, begeleiden en beoordelen van een MER kan onderdeel zijn van de werkzaamheden

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft zich ten doel gesteld de woningproductie te versnellen door in de periode 2016 t/m 2020 de bouw van minimaal 60.000 woningen te laten starten. Om dit doel te realiseren is extra capaciteit nodig: er blijkt op verschillende plekken vertraging in de woningproductie te ontstaan doordat er óf te weinig handen zijn, óf doordat bepaalde ervaring en expertise niet (in voldoende mate) voorhanden is.

Hiertoe heeft de MRA onder andere een flexibele schil ingericht waarbij zij op grond van het Convenant Versterking samenwerking Metropoolregio Amsterdam (oktober 2016) gebruik kan maken van het DAS van de gemeente Amsterdam. Deze vacature is daarvan onderdeel. Standplaats voor deze functie is Zaanstad.

De opdrachtgever(s)
MAAK.Zaanstad is een programma waar vanuit verschillende afdelingen binnen de gemeente Zaanstad inzet en kennis op wordt geleverd. De gemeentelijke organisatie bestaat uit één algemene dienst. De directeuren zijn concerndirecteuren, die belast zijn met een specifieke portefeuille. Deze functie valt binnen de directie Stedelijke Ontwikkeling. De portefeuille van een concerndirecteur bestaat uit sectoren die samenhangende werkzaamheden verrichten, een sector is weer opgebouwd uit afdelingen. De werkzaamheden vallen binnen de sector Stedelijke Ontwikkeling en de afdelingen Projectmanagement en Omgevingsplannen.

Eisen:
– U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
– Heeft de aangeboden kandidaat het afgelopen 2 jaar een ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam?
– De aangeboden kandidaat is in het bezit van een erkende afgeronde WO opleiding Nederlands recht.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van de Omgevingswet, m.e.r.-regelgeving, Wet geluidhinder, Wet milieubeheer en. Wet natuurbescherming.
– De aangeboden kandidaat heeft actuele kennis en ervaring met (toepassen) van (nieuwe) wet- en regelgeving.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3-4 jaar aantoonbare ervaring in het opstellen van bestemmingsplannen, dan wel met het adviseren op bestemmingsplannen vanuit milieutechnisch oogpunt.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 7 jaar aantoonbare ervaring met complexe transformatieopgaven waarbij versnipperd eigendom, aanwezigheid van bedrijven met hindercontouren en andere milieuaspecten (bodemverontreiniging) en tegengestelde belangen de complexiteit bepalen.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het doen van strategische voorstellen om ogenschijnlijke botsende functies in een transformatiegebied te combineren, zonder de belangen van de bestaande ondernemers te schaden.

Wensen:
– Is de aangeboden kandidaat gespecialiseerd in milieurecht?
– Heeft de aangeboden kanidaat aantoonbare kennis van de nieuwe Omgevingswet?
– Heet de aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met gebiedsontwikkeling?

CV eis:
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Gesprek:
Gesprekken zijn tussen 10 en 12 september.

Interesse?

Vacature:
(11107) Jurist Planologisch Instrumentarium (ASP en KvW) (13) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022