Kwartiermaker Aansluiting Onderwijs – Arbeidsmarkt 16 u/w
Volgnummer: 13310

>Kwartiermaker Aansluiting Onderwijs – Arbeidsmarkt 16 u/w
Volgnummer: 13310
Kwartiermaker Aansluiting Onderwijs – Arbeidsmarkt 16 u/w
Volgnummer: 13310
2019-01-14T00:00:00+00:00
  • RIJSWIJK
  • Start datum: 14-01-2019
  • Eind datum: 31-12-2020

Standplaats: Rijswijk
Duur: start z.s.m. t/m 31-12-2020
Optie tot verlenging: 1 x 12 maanden

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, maar koestert zijn eigenheid. De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven. Ideaal om je werkervaring te verdiepen én te verbreden.

Als kwartiermaker aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt ben je onderdeel van het team Jeugd, Onderwijs en Brede Scholen (JOBS). Als team JOBS werken we samen met interne en externe partners aan het zelfstandig laten opgroeien van jongeren. We zorgen ervoor dat ze kunnen opgroeien in een veilige omgeving, waarin zij de ruimte krijgen om zichzelf te zijn en zichzelf te ontdekken. Daarnaast werkt je in deze functie uiteraard nauw samen met de teams Economische Zaken en het team Werk | Beleid Sociaal Domein.

Opdracht
De uitdagingen van de arbeidsmarkt van de toekomst in relatie tot wat dit betekent voor het onderwijs van nu (vanaf de basis tot de beroepsgerichte opleidingen) vragen een andere aanpak. Een nauwere en betere samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven roept de vraag op hoe het bedrijfsleven, meer of anders dan tot nu toe, een plek kan krijgen binnen het onderwijsveld? En op welke wijze kan de (gemeentelijke) overheid hierbij een regierol vervullen die stimuleert, ondersteunt en/of coördineert. Wij willen in elk geval de vakscholen, het praktijkgerichte en het technisch onderwijs beter onder de aandacht brengen bij zowel jongeren als het (georganiseerde) bedrijfsleven. Ook de doorgaande lijn gericht op technisch onderwijs willen we in samenwerking met de onderwijsinstellingen en potentiële werkgevers versterken en aantrekkelijker maken. Dit geldt niet alleen voor de aansluiting naar het beroepsonderwijs maar al ook eerder bij de aansluiting van het PO op het VO. In het verlengde hiervan ligt er ook de ambitie om jeugdigen / Rijswijkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, in samenwerking met het onderwijs, het WerkgeverServicePunt, leerplicht en het bedrijfsleven, weer aan het werk te helpen.

Wat kan het onderwijs in deze vraagstukken de (lokale) economie brengen en omgekeerd? (Her)kennen de Rijswijkse bedrijven het tekort een (technisch) personeel en zo ja, waaraan hebben zij dan behoefte? Is er daadwerkelijk sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt? Kunnen we het lokaal oplossen of is een regionale aanpak beter? Dit vraagt om het kaart brengen van de specifieke problematieken die spelen.

Om deze vernieuwende aanpak te realiseren zoeken wij een projectleider die oog heeft voor de dynamiek binnen de driehoek Onderwijs-Ondernemen-Overheid en die als aanjager en kwartiermaker tussen alle betrokken partijen projecten kan verbinden en op gang kan brengen.

Doelstellingen
1. Analyse
– Behoefte bij bedrijven in Rijswijk en de regio; waaraan moet iemand voldoen om een geschikte werknemer te zijn binnen een bepaalde sector, zonder dat dit zich beperkt tot de vooropleiding of de eisen tot toelating tot een opleiding;
– Het huidige aanbod vanuit onderwijs gericht op de verbinding onderwijs-arbeidsmarkt in kaart brengen en analyseren op doelgerichtheid en effectiviteit;
– Het beleid op het gebied van loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB-beleid) dat het PO en VO in Rijswijk toepast;
– Meten is weten. Maak het feitelijk met cijfers. Waar zijn de tekorten in het bedrijfsleven het grootst met daarbij onderscheid in de korte en lange termijn;
– Netwerken waarin Rijswijkse, Haaglandse en overige regionale onderwijsinstellingen en werkgevers deel van uitmaken.

Resultaat is een plan van aanpak dat de basis vormt voor de hieronder beschreven doelstellingen op verbinden en samenwerking. Dit PvA sluit aan op de onderwerpen uit het Collegewerkprogramma, de Rode Loper en het Lokaal Sociaal Beleid van Gemeente Rijswijk. Ook wordt rekening gehouden met de Kwaliteitsagenda vmbo-mbo.

2. Verbinden (aanjagen)
– Werkgevers en onderwijsdirecteuren;
– Diverse (lopende) projecten en trajecten gericht op versterken technisch onderwijs;
– Waar nodig aanbod organiseren of op gang brengen en aanbod dat geen effect heeft juist ontmoedigen;
– Verkleinen gat onderwijs – arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door BBL trajecten.

3. Samenwerking (verbeteren)
– Gezamenlijke werving: het enthousiast maken van jongeren op alle onderwijsniveaus voor diverse beroepsrichtingen;
– Slim inzetten van financiële middelen;
– Ondersteuning vanuit het onderwijs bij het ontwikkelen en toepassen van MVO beleid gericht op sociale inclusie;
– Beter benutten van MVO Platform Werkwaardig;
– Aanpassing van het onderwijsprogramma op de behoefte van bedrijven;
– Loopbaanoriëntatie via voorlichting (actief en passief) en meedraaien bij bedrijven in een zo vroeg mogelijk stadium;
– Maatwerktrajecten voor zij-instroom (kwetsbare doelgroepen en aansluiting bij de Kwaliteitsagenda van ROC Mondriaan en de kandidaat ontwikkeling binnen het RPA Haaglanden);
– Ontwikkelen van mini opleidingen, waarbij gelijk sprake is van werk (denk aan: zonnepanelen monteur, ijzervlechter, enzovoort).

Bovenstaande doelstellingen liggen nu veelal bij onderwijsinstellingen, waarbij gemeenten en met name bedrijven nog te weinig participeren. Hoofddoelstelling van de kwartiermaker is om de rol en bijdrage van Rijswijkse bedrijven aantoonbaar te vergroten en te versterken.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Gemiddeld 2 dagen per week beschikbaar tot en met 31 december 2020;
2. Flexibel inzetbaar; aanwezigheid / beschikbaarheid mede afhankelijk van interne en externe afspraken. Concreet betekent dit flexibiliteit in welke dagen aanwezigheid wordt verwacht en/of aanwezigheid in de avonduren;
3. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare werkervaring / bekendheid met de onderwijswereld en de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden blijkend uit het cv (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring als gesprekpartner van bedrijven, branche- en sectorverenigingen en tegelijkertijd in staat om deze partijen aan tafel te brengen met de juiste vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen, waarbij bestaande netwerken worden betrokken en bestaande overlegstructuren in principe volstaan (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring als kwartiermaker binnen een gemeente in de afgelopen 4 jaar (15 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in het vertalen van de mogelijkheden die het onderwijs biedt naar innovaties in het bedrijfsleven en de zorg (15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in het vertalen van beleidsdocumenten naar concrete en haalbare doelstellingen en actiepunten (10 punten);
9. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet.

Competenties:
– Communicatief vaardig;
– Netwerker;
– Omgevingsbewust;
– Praktisch ingesteld / doener.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt flexibel ingevuld, mede afhankelijk van te maken externe en interen afspraken.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 28 januari 2019 van 9.00 uur tot 14.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 25 januari 2019 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de marktplaatsopdracht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Interesse?

Vacature:
(13310) Kwartiermaker Aansluiting Onderwijs - Arbeidsmarkt 16 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022