Kwartiermaker Duurzaam Beheer Infrastructuur 24 u/w
Volgnummer: 12763

>Kwartiermaker Duurzaam Beheer Infrastructuur 24 u/w
Volgnummer: 12763
Kwartiermaker Duurzaam Beheer Infrastructuur 24 u/w
Volgnummer: 12763
2018-12-06T00:00:00+00:00
  • UTRECHT
  • Start datum: 06-12-2018
  • Eind datum: 14-01-2020

Standplaats: Utrecht
Duur: 14-1-2019 t/m 14-1-2020
Optie tot verlenging: Ja, 2 x 1 jaar

Ben jij de inspirerende en enthousiasmerende strategisch assetmanager die wij zoeken?

Wie zijn wij
Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, energie, economie, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. We willen een adaptieve netwerkorganisatie zijn. Dat vraagt om een organisatie waarin flexibiliteit en innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, in- en externe samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. We zijn een resultaatgerichte organisatie, met zelfstandig opererende teams en een klein concernmanagement. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt een belangrijke randvoorwaarde van ons succes.

Het domein Mobiliteit verbindt mensen, hun activiteiten en hun leefomgeving. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, het versterkt de economie en het bevordert een duurzame leefomgeving. Dat is de drijvende kracht die wij uit mobiliteit willen halen. Binnen het domein Mobiliteit zijn alle op mobiliteit gerichte werkzaamheden samengevoegd, zowel beleid als uitvoering. De kunst is om goede bereikbaarheid te verbinden met andere belangrijke opgaven, bijvoorbeeld rond energie, woningbouw, economie en een gezondere leefomgeving. Onze kernwaarden zijn dat we elkaars talenten benutten, vernieuwend zijn en toegevoegde waarde voor collega’s en omgeving hebben.

Duurzaam beheer infrastructuur (DBI) is gericht op het borgen van de toegevoegde waarde die onze bestaande provinciale infrastructuur levert aan de (mobiliteits)doelen van de Provincie Utrecht. Daarmee heeft DBI een directe aansluiting met het mobiliteitsprogramma en met de maatschappelijke opgaven. De bestaande provinciale infrastructuur is het vertrekpunt voor verbeteringen. Beschikbare, betrouwbare en veilige infrastructuur is de basis voor alle doelen van de provincie. Dit wordt verstevigd door een strategisch assetmanager die de beheeropgave inhoudelijk stuurt. De bestaande beheerorganisatie wordt op dit moment gericht verder ontwikkeld aan de hand van de internationale norm voor assetmanagement. Assetmanagement raakt meerdere teams binnen het domein Mobiliteit. In deze bouw- en ontwerpfase zijn we gericht op zoek naar een kwartiermaker die het ingezette proces kan vervolmaken.

Wat ga jij doen
Zoals gezegd levert de bestaande infrastructuur de grootste bijdrage aan de provinciale mobiliteitsdoelstellingen en is vertrekpunt voor onze maatschappelijke opgaven. DBI is gelijkwaardig aan de maatschappelijke opgaven en vraagt om gelijkwaardige vertegenwoordiging: de strategisch assetmanager. De strategisch assetmanager stuurt de beheeropgave op inhoud en heeft dezelfde verantwoordelijkheid als het gaat om eigenaarschap, opdrachtgeverschap en verantwoording aan het bestuur als een opgavemanager.

De strategisch assetmanager stuurt op inhoud in de bovenste PDCA-cirkel van de BIG8. Hij/zij werkt nauw samen met de technisch assetmanager die de onderste PDCA-cirkel op inhoud stuurt. De mobiliteitsdoelstellingen zijn zo gekoppeld aan de onderhoudsactiviteiten en vice versa. Je bent eigenaar van de Nota Kapitaalgoederen en het Meerjarenonderhoudsprogramma (MOP). Je maakt verbinding met de nieuwbouwprojecten (Meerjareninvesteringsprogramma – MIP), het beheerproces van het tramvervoersysteem en ontwikkelingen zoals duurzaamheid, circulariteit en smart mobility en implementeert deze in het beheerproces. Je coacht de beheerorganisatie in de ontwikkeling naar een professionele assetmanagementorganisatie en borgt de assetmanagementprincipes daarbinnen.

Om focus op de inhoud te houden heeft de strategisch assetmanager geen HR-taken. De HR-taken zijn bij de teamleiders van de verschillende teams belegd. De strategisch assetmanager overlegt over bemensing van de beheerorganisatie met de teamleiders. Hij/zij maakt deel uit van het inhoudelijke MT Mobiliteit.

De strategisch assetmanager vertegenwoordigt DBI bij de vak gedeputeerde, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. Hij/zij is vertegenwoordiger voor de bestaande provinciale infrastructuur buiten de provinciale organisatie en is verantwoordelijk voor de samenwerking met de andere beheerders in het infrastructuurnetwerk.

De kwartiermaker die we nu zoeken positioneert de rol van de strategisch assetmanager binnen de organisatie. Hij/zij ontwikkelt de beheerorganisatie in overeenstemming met de internationale norm voor assetmanagement (ISO 55001). Als de organisatie voldoende is ontwikkeld draagt hij/zij over en gaat weg. De kwartiermaker geeft inhoud aan de rol van strategisch assetmanager tot de functie structureel is ingevuld.

Wat verwachten wij
Het ontwikkelen van een professionele beheerorganisatie/assetmanagementorganisatie vraagt om ontwikkeling van de competenties en vaardigheden van de mensen in de organisatie. Naast het neerzetten van een robuuste structuur. Wij verwachten een innovatieve verandermanager te vinden met implementatiekracht die graag opereert binnen het domein van de openbare ruimte en ons ontzorgt.

De inrichting van de beheerorganisatie staat niet in de kinderschoenen. Een stevige basis is aanwezig waarop kan worden voortgebouwd:
– per assetgroep is een assetbeheerder benoemd (kunstwerken, verhardingen, wegmeubilair, groen, verkeersregelinstallaties, openbare verlichting en vaarwegen);
– een technisch manager stuurt de assetbeheerders op inhoud (regie);
– de weginspecteurs en de teamleider Beheer en Monitoring Wegen zijn verantwoordelijk voor operationele taken in samenwerking met verkeersmanagement;
– een beheermanagementsysteem iASSET is in ontwikkeling;
– de Nota Kapitaalgoederen Mobiliteit is in ontwikkeling;
– de administratie van onderhoudsactiviteiten en onderhoudsprojecten is beschikbaar.
Voor verdere ontwikkeling en professionalisering van het beheer is een kernteam ingericht waarin de sleutelrollen voor de DBI-taken zijn vertegenwoordigd. De strategisch assetmanager stuurt dit kernteam inhoudelijk en procesmatig aan. De ontwikkeling is gericht op:
– de versterking van de inhoudelijke sturing van de beheeropgave in de BIG8;
– het versterken van de totale beheerketen;
– het beschrijven van de rollen van assetbeheerder, technisch assetmanager, weginspecteurs en strategisch assetmanager;
– het versterken van eigenaarschap, rolvastheid en aanspreekbaarheid;
– het opstellen van een strategische personeelsplanning voor het team Beheer en Monitoring Wegen;
– de afronding van de inrichting van iASSET en het in functioneel beheer nemen daarvan;
– de evaluatie en het effectiever aanpakken van de trajectaanpak en -studies.

Eisen
– Op maximaal 1 pagina dient u aan te geven met welke in het CV genoemde ervaring u voldoet aan de gestelde eisen en met welke werkervaring u uw score op de shortlistwensen onderbouwt.
– Een met succes afgeronde (civiel)technische opleiding op minimaal Hbo-niveau.
– Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met het strategisch assetmanagement.
– Minimaal 5 jaar werk ervaring in de afgelopen 10 jaar met de advisering v.w.b. de implementatie van assetmanagement.
– Minimaal 5 jaar werkervaring in de afgelopen 10 jaar met de financiële aspecten van beheer van infrastructuur.
– Antoonbare werkervaring op het gebied van aansturing van infrastructurele programma’s.

Wensen
– Een met succes afgeronde (civiel)technische opleiding op minimaal Hbo-niveau.
– Minimaal 5 jaar werkervaring in de afgelopen 10 jaar met strategisch assetmanagement.
– Minimaal 5 jaar ervaring met strategisch assetmanagement binnen het publieke domein van de provinciale infrastructuur.
– Minimaal 5 jaar werkervaring in de afgelopen 10 jaar met advisering v.w.b. de implementatie van assetmanagement
– Minimaal 5 jaar ervaring met advisering v.w.b. de implementatie van assetmanagement binnen het publieke domein.
– Minimaal 5 jaar werkervaring in de afgelopen 10 jaar met de financiële aspecten van beheer van infrastructuur.
– Ervaring op het gebied van aansturing van infrastructurele programma’s.

Cv
Het cv is maximaal 5 pagina’s A4.

Motivatie beoordelingswijze
A. Persoonlijke eigenschappen
– gezaghebbend en deskundig;
– creatief en innovatief;
– resultaatgericht;
– kritisch-constructief;
– analytisch;
– pionier
– teamplayer

B. Vaardigheden
– communicatief vaardig zowel mondeling als schriftelijk;
– daadkrachtig en doortastend heeft overtuigende stijl van opereren in een politiek-bestuurlijke omgeving;
– sterk verbindend vermogen en samenwerkingsgericht verbindt mensen en inhoud en beschikt over uitstekende netwerkvaardigheden
– je bent bijv. een volwaardig gesprekspartner voor zowel een gedeputeerde als voor een assetbeheerder;
– omgevingsbewust heeft visie en het vermogen die uit te dragen en er naar te handelen;

C. Kennis
– kennis en ervaring op het gebied van railinfrastructuur voor afstemming van het beheerproces wegen en vaarwegen met het
beheerproces van het tramvervoersysteem;
– aantoonbare kennis van de door ons onderscheiden assets (kunstwerken verhardingen weg-meubilair groen
verkeersregelinstallaties, openbare verlichting en vaarwegen);
– procesmatige kennis van aanbestedingstrajecten van infrastructurele (onderhouds)projecten

Gesprekken: woensdag 9 januari 2019.

Interesse?

Vacature:
(12763) Kwartiermaker Duurzaam Beheer Infrastructuur 24 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022