Leadauditor 8-16 u/w
Volgnummer: 14837

>Leadauditor 8-16 u/w
Volgnummer: 14837
Leadauditor 8-16 u/w
Volgnummer: 14837
2019-04-11T00:00:00+00:00
  • ZWOLLE
  • Start datum: 11-04-2019
  • Eind datum: 31-12-2023

Standplaats: Zwolle
Duur: 16-5-2019 t/m 31-12-2023
Optie tot verlenging: ja

Organisatie
De eenheid Wegen en Kanalen heeft binnen de provincie Overijssel de zorg voor de provinciale infrastructuur. De eenheid is verantwoordelijk voor het bouwen en beheren van de provinciale wegen, waterwegen en de objecten die daaraan gerelateerd zijn zoals bruggen en sluizen. De eenheid zorgt ervoor dat de benodigde infrastructurele voorzieningen worden gerealiseerd en dat het benodigde onderhoud wordt uitgevoerd (in eigen beheer of via uitbesteding aan derden).

De eenheid bestaat uit de volgende teams: Investeringen, Assetmanagement, Programmamanagement, Ontwikkeling en Expertise, Vaarwegbeheer & Installaties en Wegbeheer & Verkeer.

Beknopte omschrijving van het team (niet zijnde projectteam)
Het team Investeringen werkt aan infrastructurele projecten die voortkomen uit de investeringsprogramma’s Kracht van Overijssel en de Dynamische Beleidsagenda. Het gaat hierbij om projecten waar een verkeersveiligheid-, c.q. doorstromingssprobleem aan de orde is. Alsmede projecten die te maken hebben met de vervanging en nieuwbouw van civiele constructies zoals bruggen, sluizen en duikers.

Het team Investeringen zorgt voor het projectmanagement van verkenningstudies, planstudies, voorbereiding en realisatie op het gebied van wegen, vaarwegen en kunstwerken. Voor ieder project is een projectleider verantwoordelijk voor de integrale beheersing van het project (geld, informatie, tijd, kwaliteit, organisatie en risico’s). Belangrijke aandachtspunten voor de projectleiders zijn het omgevingsmanagement en het faciliteren van bestuurlijke besluitvorming.

Project
De provincie Overijssel wil de doorstroming op de provinciale wegen N340, N48 en N377 veiliger maken en de leefbaarheid verbeteren. Deze wegen zijn belangrijke transportassen in het Vechtdal. Het project Vechtdal Verbinding bevindt zich nu in de realisatiefase. In 2018 is het hoofdcontract aanbesteed en nu staat de start van de realisatie voor de deur. Deze fase loopt van 2019 tot en met 2023. Dit omvangrijke en complexe project heeft veel impact in de omgeving en staat vanzelfsprekend onder de politieke aandacht.

Realisatie van het investeringsproject N340/N48 en N377 betreft de aanleg van een gedeeltelijk nieuw tracé en opwaardering van het bestaand tracé met o.a. een onderdoorgang, VRI’s, fietstunnels, oversteken, rotondes e.d.. Aanleg van een nieuw knooppunt met de A28 met nieuwe kunstwerken en verbindingsbogen.

Het project de Vechtdal Verbinding bevindt zich in de start van de realisatie. Het team is gericht op de het aangaan en vinden van de samenwerking met de opdrachtnemer. Daarbij is er een heldere zakelijke basis en wordt gewerkt op basis van de principes van SCB.

Je werkt nauw samen met de andere leden uit het projectteam, de aannemer en andere collega’s van de provincie.

Opdracht omschrijving
Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar een leadauditor die samen met het team en de aannemer het kwaliteitssysteem van de aannemer beoordeeld. Dit vanuit het perspectief van de opgave die het project heeft.

De taken die moeten worden uitgevoerd zijn:
– Het uitvoeren van risico gestuurde toetsen volgend uit het toetsplan op basis van de SCB-methodiek en het vigerende contractbeheersplan;
– Zelfstandig voorbereiden, uitvoeren en rapporteren van systeem-,proces- en producttoetsen bij de Opdrachtnemer (met name gericht op de opzet, het bestaan en de werking van het kwaliteits-managementsysteem);
– Deelnemen aan intake en outtake van systeem-,proces- en producttoetsen;
– Evalueren van uitgevoerde toetsen en de werking resp. verbetering van het toetsplan;
– Bijdrage leveren aan het toetsplan en aan de SCB-rapportage m.b.t. uitgevoerde toetsen;
– Bijdrage leveren aan de toepassing van SCB binnen het project door het zo optimaal mogelijk inrichten van de SCB-werkprocessen binnen het project i.s.m. de toetscoordinator;
– Ondersteunen van de toetscoordinator en contractmanager.

Verantwoordelijkheden / Resultaten
Zelfstandig uitvoeren van toetsen waarbij documenten met betrekking tot de voorbereiding, toetsverslagen en advies moeten worden opgesteld;

Het coördineren en uitvoeren van toetsen en instrueren van medetoetsers, het maken van toetsverslagen en het adviseren van de contractmanager bij de opvolging van geconstateerde bevindingen, impact op risico’s en eventuele escalatie;

Afstemming met de Opdrachtnemer omtrent de bevindingen in toetsen.

Eisen
– Externe heeft de afgelopen twee jaar geen vaste of tijdelijke ambtelijke aanstelling bij de provincie Overijssel gehad.
– Externe beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde HBO/WO opleiding met civieltechnische achtergrond is een pre. Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, de afstudeerrichting en het afstudeerjaar.
– Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 10 jaar werkervaring als toetser /(lead) auditor op het gebied van Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB)-toetsing van vergelijkbare infrastructurele projecten als de Vechtdalverbinding in de periode 2009-2019. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting dat u met betrekking tot de gevraagde werkervaring aan deze eis voldoet.
– Externe is aantoonbaar gecertificeerd Lead Auditor. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting dat u met betrekking tot de gevraagde werkervaring aan deze eis voldoet.
– Externe beschikt over een VCA-VOL certificaat. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting dat u met betrekking tot de gevraagde werkervaring aan deze eis voldoet.

Gunningscriteria
– Externe beschikt aantoonbaar over een gedegen kennis en praktische toepassing van de ISO-9001, de UAV-gc en SCB-systematiek bij infrastructurele en/of bouwkundige projecten en weet deze kennis toe te passen. 40%
– Externe heeft de afgelopen 10 jaar een bijdrage geleverd aan het opleiden en coachen van toetsers op het gebied van SCB. Daarbij heeft de externe de toetsen uitgevoerd op basis van risico’s. 30%
– Kwaliteiten: Beschrijf in de toelichting beknopt welke kwaliteiten u nodig acht om deze opdracht succesvol uit voeren. Geef met concrete voorbeelden aan hoe u over deze kwaliteiten beschikt. 20%
– Beschrijf in de toelichting beknopt opdrachten die u eerder heeft uitgevoerd die vergelijkbaar zijn met deze opdracht. Beschrijf per genoemde opdracht op welke manier deze vergelijkbaar is met onze opdracht, uw verantwoordelijkheden en