Manager Projectbeheersing Water in Balans 24-32 u/w
Volgnummer: 15430

>Manager Projectbeheersing Water in Balans 24-32 u/w
Volgnummer: 15430
Manager Projectbeheersing Water in Balans 24-32 u/w
Volgnummer: 15430
2019-05-13T00:00:00+00:00
  • ROERMOND
  • Start datum: 13-05-2019
  • Eind datum: 31-12-2019

Standplaats: Roermond
Van 1-7-2019 t/m 31-12-2019
Optie verlenging: 6 x 6 maanden

Opdrachtomschrijving
Waterschap Limburg heeft de uitdaging om zich aan te passen aan de klimaatverandering en onder andere te werken aan het verminderen van de wateroverlast. Waterschap Limburg werkt mee aan klimaatadaptief Limburg. Hiervoor heeft zij het programma Water in Balans opgezet. Kenmerkend voor de programma-aanpak ‘Water in Balans’ is het samenspel tussen concrete doelen binnen de opgave enerzijds en de beïnvloeding van de opgave van en vanuit de omgeving en praktijk anderzijds, zonder het bereiken van resultaten uit het oog te verliezen. Dat vraagt focus op de scope, robuustheid in de aanpak, duidelijkheid met betrekking tot de governance, innovatie op de maatregelen en een meerjarige koers en houvast.

Waterschap Limburg draagt verantwoordelijkheid voor het oplossen van knelpunten in het Regionaal Watersysteem maar voor het wegnemen van wateroverlast zijn ook andere partijen nodig (landelijk gebied, stedelijk gebied, zelfredzaamheid burger). Waterschap Limburg kan het niet alleen. Dat vraagt een goede en betrouwbare samenwerking met de omgeving.

De governance van dit programma wordt zo in gericht dat recht wordt gedaan aan de integraliteit van de opgave, de rol van de omgeving en tegelijkertijd de beheersbaarheid. Het programma is ingedeeld in tranches van projecten en in jaarschijven die bestuurlijk worden vastgesteld. Een tranche bevat de inhoud, financiën en tijdpad van een aantal benoemde projecten. Beheersing van deze aspecten vergt dus “scopemanagement”.

Het gaat om een omvangrijk programma dat is georganiseerd volgens het Integraal Projectmanagement (IPM) model. Voor het programmamanagementteam van Water in Balans wordt gezocht naar een manager projectbeheersing met affiniteit voor de uitvoeringsfase.

Naarmate het programma verder vordert, zal de programmabeheersing stabieler worden en de programmascope afnemen, doordat meer projecten zijn afgerond. De nadruk van de manager projectbeheersing in deze fase ligt op het verder ontwikkelen van de programmabeheersing, consistent uitvoeren van bestaande verantwoordingsprocessen, het opleveren van vaste voortgangsproducten en het organiseren van dechargeprocessen.

Wat ga je doen?
Als manager projectbeheersing (MPB) ben je verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de doelstellingen van het programma Water in Balans op een beheerste wijze tot stand komen.

Om dit te bereiken, werk je programmabreed aan beheersaspecten op het gebied van planning, budget, kwaliteit, scope en risicobeheersing. Daarbij ben je verantwoordelijk voor het opstellen van de voortgangsrapportage voor het Waterschap Limburg. Ook interfacemanagement en informatiemanagement zijn onderdeel van de projectbeheersing van het programma.

In je rol als Manager Projectbeheersing werk je samen met een junior Manager Projectbeheersing en risicoadviseur. De Manager Projectbeheersing heeft hierin een coachende rol.

Scope:
Je zorgt voor de eindresultaten van projectbeheersing en neemt deel aan het programmamanagement­team (PMT) van Water in Balans;
Je bent aanspreekpunt en sparringpartner voor de IPM-rolhouders op programma en projectniveau en zorgt dat deze in control zijn;
Je ontwikkelt en implementeert het instrumentarium van risicomanagement (RISMAN systematiek);
Je verzorgt risicosessies zowel in groepsverband als individueel en beheert het risicodossier;.
Je onderhoudt contacten met de lijnorganisatie (financiën en control) van het waterschap;
Je zorgt voor het inschakelen van de juiste kennis ten behoeve van het project voor de evaluatie en toetsing van projectbeheersingsaspecten.
Je zorgt voor het informeren van het programmamanagement over projectaanpak, -voortgang, -evaluatie en eventuele bestuurlijke aandachtspunten.
Je zorgt voor prioriteiten stellen, voortgang bewaken, controleren en zo nodig bijsturen van activiteiten en producten (incl. de samenhang tussen beheersaspecten);
Je zorgt voor het opstellen van voortgangsrapportages en bespreekt deze met de opdrachtgever, de subsidiënt en eventuele derden.
Je stelt zelf sturingsinformatie op en zorgt dat deze van voldoende kwaliteit zijn en geschikt voor aansturing op opdrachtgevers- en in het programmateamniveau.

Kandidaatomschrijving
We zoeken een energieke manager projectbeheersing die stevig in zijn/haar schoenen staat en affiniteit heeft met de uitvoeringsfase van projecten. Een persoon met ervaring in projectbeheersing in een complexe (bestuurlijke) omgeving, met een hands-on instelling, iemand die kan schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau, die goed kan omgaan met zowel bestuurders, ambtenaren, projectmanagers en andere stakeholders bij het project.

Kandidaatomschrijving:
Minimaal een WO werk- of denk niveau met minimaal 3 jaar aantoonbare relevante werkervaring op het gebied van projectbeheersing bij grote/complexe, infrastructurele projecten in de planvorming- en realisatiefase;

Kennis en vaardigheden:
Je toont lef, gaat door waar de meesten stoppen, bent vernieuwend en loopt daarmee mede voorop; Je bent een van de trekkers van het Programma;
Hands on mentaliteit: Voert ook zelf projectbeheersings­werkzaamheden uit;
Aantoonbare ervaring met aspecten van projectbeheersing;
Ervaring met het gelijktijdig beheersen van meerdere projecten (multi-project organisatie);
Kennis en ervaring met projectmatig werken conform het IPM-rollenmodel en het opbouwen en aansturen van een projectbeheersingsteam;
Kennis van en ervaring met het leveren van financiële input voor de ambtelijke en bestuurlijke besluitvorming op basis van overheidsplanning- en control processen, financiële systemen, projectadministraties en Excel waarbij het essentieel is een goede verbinding te leggen tussen de projectinhoud en de vertaling naar de financiële functie;
Kennis en ervaring met risicomanagement (RISMAN systematiek), opstellen en werken met risicodossiers, het houden van risicosessies, zowel in groepsverband als individueel;
Kennis van en ervaring met het opstellen van en het sturen op Planningen, voortgangsrapportages, capaciteitsplanningen
Kennis van en ervaring met aansturing van het proces voor de totstandkoming en beheersing van SSK-ramingen, kwaliteitsborging, documentbeheer, scopebeheer en interfacemanagement;

Eisen:
– Opleiding
Op CV aantoonbaar een afgeronde HBO/WO opleiding (technische) Bedrijfskunde, Technische Bestuurskunde óf Bedrijfseconomie. Referenties zijn indien nodig na gunning op verzoek aan te leveren
– Werkervaring
Op CV aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring met het opstellen en aanleveren van projectbeheersingsinformatie (scope, planningen, risico’s, kosten, informatievoorziening en algehele voortgang) ten behoeven van besluitvorming en verantwoording van infrastructurele realisatieprojecten in de afgelopen 6 jaar. Met infrastructurele realisatieprojecten worden dijkversterkingsprojecten of andere projecten binnen de civieltechnische discipline bedoeld. Bovenstaande dient duidelijk aangegeven te zijn op het CV. Referenties zijn indien nodig na gunning op verzoek aan te leveren. – Werkervaring
Op cv aantoonbaar in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar werkervaring als lid van een Projectmanagementteam binnen publieke organisaties als Waterschap, Provincie, Gemeente of Rijksoverheid. Dit dient duidelijk aangegeven te worden. Referenties zijn indien nodig na gunning op verzoek aan te leveren.

Gunningscriteria:
– Ervaring op procesgebied (15%)
Beschrijf uw aanpak en op welke projecten u deze kennis en ervaring heeft opgedaan, voor het uitmuntend organiseren van programma beheersing. Ga hierbij in op de integrale projectbeheersing welke is opgebouwd uit de volgende managementprocessen: scope management, financieel management, kostenmanagement, planningsmanagement, risicomanagement, kwaliteitsmanagement, informatiemanagement en documentbeheersing. Graag per managementproces aangeven wat uw aanpak is geweest binnen de door u beheerste projecten. Graag uw beschrijving in maximaal 3 A4.
– Ervaring met integrale projectbeheersing (15%)
Beschrijf uw aanpak van integrale projectbeheersing, zodanig dat realisatie van de doelen en ambities van het programma op effectieve, efficiënte en beheerste wijze tot stand komt. Graag uw beschrijving in maximaal 1 A4.
– Ervaring met specifieke aspecten
Beschrijf uw aanpak op de aspecten beheersing van de programma/project activiteiten, informatieanalyse, plannen & organiseren en het kostenbewust handelen. Graag uw beschrijving in maximaal 1 A1. (15%)
– Sollicitatiegesprek (25%)
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen gesprekken afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen gesprekken afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen gesprekken afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Uitleg van de geschetste aanpak en toelichting op de relevante werkervaring. Relevante Competenties:
• Organisatiesensitief;
• Communicatief vaardig;
• Resultaatgericht;
• Overtuigingskracht;
• Samenwerken;
• Persoonlijke klik

Toelichting op rooster
Het betreft een gemiddeld aantal uren per week met een maximum van 32 uur per week (bij piekbelasting).

Gespreksplanning
13 juni 2019 tussen 13 uur en 16.30 uur met Gerda van Melick (bestuurssecretaris Water in Balans) en Edwin van Komen (adviseur waterkeringen).

Interesse?

Vacature:
(15430) Manager Projectbeheersing Water in Balans 24-32 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022