Onafhankelijk Procesmanager Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD) (12) 12 u/w
Volgnummer: None

>Onafhankelijk Procesmanager Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD) (12) 12 u/w
Volgnummer: None
Onafhankelijk Procesmanager Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD) (12) 12 u/w
Volgnummer: None
2019-05-17T00:00:00+00:00
  • PIJNACKER
  • Start datum: 17-05-2019
  • Eind datum: 01-06-2021

Standplaats: Pijnacker
Duur: 2 jaar, start z.s.m.
Optie tot verlenging: 1 x 12 maanden

Organisatie
De Waterwet stelt dat samenwerking in de afvalwaterketen meerwaarde biedt. Na een Nationaal Feitenonderzoek naar doelmatigheid in de keten in 2010, is door de koepelorganisaties UvW en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ingestemd met de door hen gezamenlijk opgestelde notitie ”Gezamenlijke doelgerichte aanpak Afvalwaterketen”.

In het Bestuursakkoord Water van 2011 hebben het Rijk, de UvW, de VNG, het IPO en de VEWIN vervolgens afspraken voor samenwerking in de Waterketen vastgelegd. In navolging hierop ondertekenden het Hoogheemraadschap van Delfland en 12 gemeenten op 22 november 2013 een bestuurlijke overeenkomst. Inmiddels zijn ook de drinkwaterbedrijven Evides Waterbedrijf en Dunea aangesloten.

Sindsdien werken de partijen samen in de afvalwaterketen onder de titel Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD), met als doelen:
– Kosten van de keten minder sterk laten stijgen
– Minimaal handhaven van de huidige kwaliteit van dienstverlening
– Kwetsbaarheid verminderen

Binnen een netwerkstructuur wordt gezamenlijk aan dezelfde doelen gewerkt. Binnen deze netwerkstructuur zijn en worden verschillende deelprojecten en deelsamenwerkingen tussen gemeenten, drinkwaterbedrijven en het Hoogheemraadschap of gemeenten onderling gestart en uitgevoerd. Alle deelsamenwerkingen hebben en houden binnen de netwerkstructuur een eigen (resultaat)verantwoordelijkheid. Er wordt gezamenlijk verantwoording afgelegd aan de regionale Bestuurlijke Watertafel.

Het netwerk in beweging – veranderopgave
Het netwerk functioneert nu een aantal jaren. Momenteel wordt nog steeds gewerkt aan de genoemde doelen t.a.v. Kosten, Kwaliteit en Kwetsbaarheid, maar een vierde K, van Klimaat, gaat steeds meer aandacht krijgen. Het netwerk bezint zich daarom op de vraag wat zijn rol is bij klimaat- en ruimtelijke adaptatie. Dit nieuwe thema, maar ook de toegenomen aandacht voor de circulaire economie en een thema als ‘Energietransitie’ vraagt dat het netwerk zich goed moet blijven positioneren en daarbij ook helder moet afbakenen waar het over gaat. Vragen daarbij zijn: wat zijn opgaven voor het NAD? Wat ligt bij de partners? Hoe werken we samen met andere netwerken (zoals de Community of Practice Klimaatadaptatie Zuidelijke Randstad en het netwerk Schoon en Gezond Water Delfland)?

Een andere belangrijke opgave is aansluiting te houden met de bestuurders en medewerkers van de partners en met andere maatschappelijke partijen (in de regio). Behouden en versterken van het draagvlak voor het netwerk is daarvoor cruciaal net als het duidelijk communiceren naar de partners en de ‘buitenwereld’ waar het NAD voor staat.

Bestuurlijke Overeenkomst
De huidige overeenkomst loopt af eind 2020. Daarom is een belangrijke opgave om uiterlijk medio 2020 een nieuwe overeenkomst voor besluitvorming gereed te hebben waarmee de partners weer een goede basis hebben voor de voortgaande samenwerking. De veranderopgave en hoe we die gaan uitvoeren moet daarbij zijn weerslag krijgen in de nieuwe Bestuurlijke Overeenkomst.

Opdracht
Het Kernteam NAD vormt de verbindende schakel tussen de (deel)projecten in het netwerk. Dit ambtelijke kernteam wordt bemand door een kleine afvaardiging van de 15 partijen. De onafhankelijke procesmanager is de voorzitter van het kernteam en wordt ondersteund door een ambtelijk ondersteuner.

Het kernteam is er primair op gericht om kennisontwikkeling, kennisdeling en de samenwerking tussen alle partijen te faciliteren en ervoor te zorgen dat administratieve werkzaamheden (overall rapportages, voorbereiding Bestuurlijke Watertafel Delfland, visitatiecommissie, bijeenkomsten voorbereiden, etc.) worden uitgevoerd, zodat projectleiders zich kunnen focussen op inhoudelijke voortgang van het project. Het kernteam heeft daarmee het karakter van de ”buitenboordmotor” van de samenwerking in het netwerk.

De onafhankelijke procesmanager moet het kernteam in het huidige proces begeleiden en versterken. Hiernaast zal hij/zij het netwerk gaan begeleiden bij de veranderopgave.

Deze veranderopgave mondt uit in de nieuwe Bestuurlijke Overeenkomst. Het kernteam is tevens opdrachtgever voor de procesmanager.

Werkzaamheden
De werkzaamheden, die grotendeels plaatsvinden binnen de eigen regio, bestaan onder meer uit:
– Voorzitten van het kernteam
– Het doorvoeren van een cruciale verandering in taken, werkwijze en organisatie van het netwerk, waarbij het creëren van draagvlak voor en de borging van de veranderingen essentieel is.
– Eerste aanspreekpunt voor de bestuurlijke kopgroep van het netwerk en de Bestuurlijke Watertafel
– Eerste aanspreekpunt voor alle 15 deelnemende partijen voor zover het de algemene aspecten van de samenwerking in de afvalwaterketen betreft
– Het begeleiden van het kernteam op de aspecten tijd, kwaliteit, risico’s, communicatie en budget en het sturen op de samenhang van de activiteiten en projecten
– Het onderhouden van contacten met alle belanghebbenden binnen en buiten het netwerk
– Het begeleiden van de besluitvormingsnotities voor de Bestuurlijke Watertafel
– Bij problemen escaleren naar verantwoordelijke managers van de 15 deelnemende partijen en indien noodzakelijk naar de bestuurlijke kopgroep

Kennis/Ervaring
– Kennis van en ervaring met de Mutual Gains Approach
– Vaardigheid in het acteren in een politieke en bestuurlijke omgeving
– Vaardigheid in constructief en open communiceren
– Vaardigheid in het motiveren van anderen
– Ervaring met het creëren van draagvlak voor, realiseren en borgen van veranderingen
– Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
– Vaardigheid in het acteren in netwerkorganisaties waarbij sprake is van meerdere opdrachtgevers die soms vanuit verschillende belangen opereren.

Knock-out criterium
1. Minimaal een afgeronde HBO bachelor opleiding;

Gunningscriteria (weging)
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar met de Mutual Gains Approach (MGA) (20 punten);
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met procesmanagement in regionale samenwerkingsverbanden binnen de (semi)overheid in de afgelopen 4 jaar (20 punten);
4. Aantoonbare kennis van het politieke speelveld en politiek bestuurlijke processen (15 punten);
5. Aantoonbare kennis van de (afval)waterketen, blijkend uit relevante werkervaring, gevolgde cursussen en/of opleidingen (20punten);
6. Selectiegesprek in tweede beoordelingsfase (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet.

Competenties:
– Acteren in een politieke en bestuurlijke omgeving;
– Constructief en open communiceren;
– Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
– Het kunnen motiveren van anderen.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld in overleg.

Planning
De gesprekken zijn gepland op woensdag 5 juni 2019 tussen 09.00 uur en 13.30 uur. De gesprekken vinden plaats bij de Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Oranjeplein 1 te Pijnacker. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 4 juni 2019 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de marktplaatsopdracht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Interesse?

Vacature:
(None) Onafhankelijk Procesmanager Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD) (12) 12 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022