Procesleider Inkoop (11) 24 u/w
Volgnummer: 9686

>Procesleider Inkoop (11) 24 u/w
Volgnummer: 9686
Procesleider Inkoop (11) 24 u/w
Volgnummer: 9686
2018-05-16T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 16-05-2018
  • Eind datum: 15-11-2018

Standplaats: Weesperplein 8, Amsterdam
Duur: start z.s.m. t/m 15-11-2018
Optie tot verlenging: ja

Functieomschrijving
Als Procesleider ben je belast met de verdere implementatie van het vernieuwde inkoopproces. Dit doe je in nauwe samenwerking met het Ingenieursbureau (leadbuyer fysiek), Verkeer & Openbare Ruimte+ (V&OR) en Stadswerken (SW). Daarbij zullen de processen goed moeten worden afgestemd met de overige partners binnen het fysieke domein zoals Grond & Ontwikkeling (G&O) en Ruimte & Duurzaamheid (R&D). Tevens draag je zorg voor de implementatie in de organisatie V&OR +. Hierbij communiceer je over de nieuwe manier van werken. In het inkoopplan 2018 zijn de gewenste resultaten geformuleerd die passen bij de nieuwe werkwijze: categorieplannen, stedelijke contracten e.d. De implementatie hiervan zal begeleiding en voortgangs-ondersteuning vragen van de projectleider. Je zorgt dat medewerkers, assetmanagers en lijnmanagers op de hoogte zijn van het nieuwe proces en werkwijze. Je doet verbetervoorstellen waar nodig en stemt deze af binnen de keten en de eigen organisatie. De nadruk van de functie ligt op verbinden en samenwerken.

De procesleider
– Begeleidt de proces veranderingen van tekentafel tot vanzelfsprekend gebruik. Je maakt gebruik van bestaande, nieuwe en nog te ontwikkelen werkprocessen en werkinstructies;
– Signaleert en agendeert verbeterpunten in het inkoopproces;
– Is verantwoordelijk voor de prestaties van het proces:
– Formuleert de prestatie-indicatoren op basis waarvan hij/zij kan beoordelen of het proces goed loopt;
– Bewaakt de doelstellingen van het proces.
– Is verantwoordelijk voor het functioneren van de leer- en verbeterloop
– Organiseert hiertoe een overlegstructuur binnen V&OR met belanghebbenden en neemt deel aan ketenbrede overleggen;
– Beslist over procesaanpassingen;
– Draagt zorg voor het doorvoeren van verbeteringen
– Heeft een brede blik op het proces:
– Overziet het hele inkoopproces over de gehele keten en de aansluitingen met andere processen;
– Stuurt het deelproces m.b.t. V&OR (en de medewerkers van V&OR+ in het proces) functioneel aan;
– Betrekt alle procesmedewerkers.
– Rapporteert over de voortgang van het inkoopplan 2018 en stemt regelmatig af met de lijnorganisatie:
– Stuurt het deelproces binnen V&OR aan en bewaakt de (inhoudelijke) kennis en kunde in dit proces;
– Realiseert via de lijnorganisatie dat kennis en kunde op orde zijn;
– Zorgt dat de benodigde capaciteit en inzet voor het proces geleverd wordt.

Je legt verantwoording af aan/over:
Inhoudelijke voortgang: de programmamanager Implementatie Assetmanagement en de Task force Inkoop.

Aanpak procesverbeteringen: De programmamanager implementatie nieuwe organisatie V&OR+

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Verkeer & Openbare Ruimte (V&OR) is één van de 13 afdelingen binnen het Cluster Ruimte en Economie. V&OR draagt zorg voor de bereikbaarheid, de veiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte in Amsterdam. Zij werkt aan een stad die bereikbaar is op alle niveaus (internationaal, nationaal, regionaal, stedelijk en lokaal). Daarbij wordt gestuurd op het beste resultaat voor de gebruiker tegen de laagste maatschappelijke kosten en risico’s. Onderdelen daarvan zijn het efficiënt beheren van stedelijke assets, het optimaal benutten van het integrale verkeer- en vervoerssysteem en het opdrachtgeverschap van projecten.

V&OR werkt aan:
– Integrale stedelijke programmering, budgettering en inkoopregie voor wat betreft ingrepen in de openbare ruimte.
– Kennis en advies over mobiliteit en het verkeers- en vervoerssysteem;
– In samenwerking met de stadsdelen zorgdragen voor de invoering van een gemeente breed assetmanagement (de optimale prestatie uit de gemeentelijke assets halen, binnen acceptabele risico’s en tegen aanvaardbare kosten, gemeten over de gehele levensduur van de assets);
– Afstemming van ingrepen in de openbare ruimte binnen de gemeente en met externe partners om zodoende de hinder en overlast voor bewoners, bezoekers en ondernemers van Amsterdam zoveel mogelijk te beperken;
– Optimaal gebruik van het integrale verkeer- en vervoerssysteem en de openbare ruimte (gebruiksmanagement);
– Stedelijke kaderstelling en definiëren van kwaliteitsniveaus voor verkeer en vervoer en de openbare ruimte (bijvoorbeeld fiets-, taxi-, parkeer-, groen-, en straatreinigingsbeleid);
– Beheer en onderhoud van het hoofdwegennet binnen de gemeente Amsterdam, de Amsterdamse tunnels, sluizen, bruggen, oevers en kades, de openbare verlichting en de verkeersregelinformatiesystemen;
– Exploitatie van de stedelijke eigendommen die bijzonder beheer vragen (bijvoorbeeld de veren, tunnels, busstations, fietsenstallingen, fietsdepot).

V&OR doet dit samen met collega’s binnen en buiten de gemeente, waarbij het resultaat voor de stad centraal staat. We werken van buiten naar binnen, gebruikmakend van de inzichten van de Amsterdammers, het bedrijfsleven en de wetenschap én die van collega organisatieonderdelen en stadsdelen.

Eisen
– De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een Academisch / HBO+ werk- & denkniveau.
– De aangeboden kandidaat heeft een achtergrond in organisatiekunde, organisatiepsychologie en/of bedrijfskunde. Graag in de motivatie toelichten.
– De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan met verandertrajecten. Graag in de motivatie toelichten. De gevraagde werkervaring dient tevens te blijken uit het cv.
– De aangeboden kandidaat heeft kennis en ervaring opgedaan met inkoopprocessen.
– De aangeboden kandidaat heeft werkervaring en kennis opgedaan binnen een G4 gemeente.

Wensen
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 2 jaar werkervaring opgedaan met verandertrajecten binnen beheer openbare ruimte. Graag in de motivatie toelichten. De gevraagde werkervaring dient tevens te blijken uit het cv.
– De aangeboden kandidaat heeft kennis en ervaring met Amsterdamse organisatie bij voorkeur in het fysieke domein. Graag in de motivatie toelichten. De gevraagde werkervaring dient tevens te blijken uit het cv.

Cv
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Referentie
U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn

Interview
– Een interview maakt deel uit van het selectieproces en de aangeboden kandidaat kan in de evaluatiefase van de offerteaanbiedingen uitgenodigd worden voor een gesprek. Hij of zij dient daarom beschikbaar te zijn voor het interview;
– Bij gunning is de aangeboden kandidaat direct inzetbaar voor het aantal uren dat vermeldt wordt in deze tender;

Aantal kandidaten op interview: 3
Planning interviews: In de week van(af) 4 juni 2018

Interesse?

Vacature:
(9686) Procesleider Inkoop (11) 24 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 0653475541