Procesmanager Regionaal Toekomst Beeld OV 24-32 u/w
Volgnummer: 14227

>Procesmanager Regionaal Toekomst Beeld OV 24-32 u/w
Volgnummer: 14227
Procesmanager Regionaal Toekomst Beeld OV 24-32 u/w
Volgnummer: 14227
2019-03-11T00:00:00+00:00
  • UTRECHT
  • Start datum: 11-03-2019
  • Eind datum: 15-04-2020

Standplaats: Utrecht
Duur: 15-4-2019 t/m 15-4-2020
Optie tot verlenging: nee

Wie zijn wij
Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, energie, economie, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. We willen een adaptieve netwerkorganisatie zijn. Dat vraagt om een organisatie waarin flexibiliteit en innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, in- en externe samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. We zijn een resultaatgerichte organisatie, met zelfstandig opererende teams en een klein concernmanagement. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt een belangrijke randvoorwaarde van ons succes.

Het domein Mobiliteit verbindt mensen, hun activiteiten en hun leefomgeving. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, het versterkt de economie en het bevordert een duurzame leefomgeving. Dat is de drijvende kracht die wij uit mobiliteit willen halen. Binnen het domein Mobiliteit zijn alle op mobiliteit gerichte werkzaamheden samengevoegd, zowel beleid als uitvoering. De kunst is om goede bereikbaarheid te verbinden met andere belangrijke opgaven, bijvoorbeeld rond energie, woningbouw, economie en een gezondere leefomgeving. Onze kernwaarden zijn dat we elkaars talenten benutten, vernieuwend zijn en toegevoegde waarde voor collega’s en omgeving hebben.

Binnen het domein Mobiliteit zijn de taken rond het regionale openbaar vervoer belegd. Bij het Expertiseteam OV gaat het om de kosteneffectieve en vraaggerichte exploitatie van het openbaar vervoer en de doorontwikkeling van het openbaar vervoer(beleid) in deze dynamische provincie. Dit doet zij als opdrachtgever voor de twee openbaar vervoer concessies en de contracten (mede namens de gemeenten) voor Regiotaxi. Om invulling te geven aan de ontwikkelrichting van het OV ten behoeve van de toekomstige bereikbaarheid van de Regio wordt nu gewerkt aan het ‘Regionale Toekomstbeeld OV’.

Het Regionale Toekomst Beeld OV (Regionaal TBOV) is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Utrecht en provincie Utrecht met een tweeledig doel:
1. Borgen dat in de landelijke en regionale ontwikkelstudies (Landelijk Toekomstbeeld OV en U Ned) er oplossingsrichtingen voor de ontwikkeling van het OV worden meegenomen die aansluiten bij de regionale opgaven.
2. Het bepalen van een regionaal voorkeursperspectief voor de ontwikkeling van het OV in Midden-Nederland en in het bijzonder de stedelijke regio Utrecht. Dit voorkeursperspectief vormt de basis voor gesprekken met het Rijk en andere partijen en voor de uitwerking van concrete maatregelen. Resultaat van het Regionale TBOV is een bestuursnotitie, waarin de ontwikkelmogelijkheden en keuzerichtingen voor het OV in Midden-Nederland worden beschreven. Deze notitie vormt de basis voor een voorkeursperspectief. We realiseren ons dat integrale besluitvorming pas kan plaatsvinden als dit OV-perspectief in samenhang met (nog te ontwikkelen) perspectieven vanuit andere beleidsterreinen is bezien. Daarom kiezen we ervoor om het OV-perspectief niet als beleid vast te stellen, maar als bouwsteen voor lopende processen, zoals het Landelijk Toekomstbeeld OV en U Ned. Dit OV-perspectief dient voor de zomer als bouwsteen te worden vastgesteld door het Utrechts Verkeer- en Vervoer Beraad (UVVB).

Ter versterking van ons kernteam Regionaal TBOV, met vertegenwoordiging vanuit de provincie en de gemeente Utrecht, zoeken wij een procesmanager met kennis van het OV die vanuit de inhoud de verbinding legt met zowel de belanghebbende regionale partijen als de landelijke ontwikkeltrajecten.

Wat ga jij doen
Als verbindende en enthousiasmerende procesmanager ga jij de inhoudelijk verbinding leggen tussen het Regionale TBOV, het landelijk TBOV en het programma U Ned. Binnen het Regionale TBOV ben jij verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement zowel ambtelijk als bestuurlijk. Het gaat hierbij om het organiseren van de samenwerking, afstemming en communicatie met de stakeholders zoals NS, ProRail, regio’s, gemeenten, RWS, en reizigersorganisaties (ROCOV) waardoor draagvlak ontstaat voor de bestuursnotitie. Hiervoor zullen verschillende ambtelijke en bestuurlijke afstemmingsmomenten georganiseerd en inhoudelijk voorbereid moeten worden als aanloop naar de bespreking in het UVVB. Tevens stuur je op de tijdige realisatie van de bestuursnotitie.

Toelichting aantal uur per week: 24 – 32 uur.

Eisen
– Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in mobiliteit in de afgelopen 10 jaar
– Op maximaal 1 pagina dient u aan te geven met welke in het CV genoemde ervaring u voldoet aan de gestelde eisen en met welke werkervaring u uw score op de shortlistwensen onderbouwt.
– Aantoonbare werkervaring met het opstellen van beleid bij een provincie
– afgeronde HBO opleiding
– Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met en kennis van strategische OV projecten in de afgelopen 5 jaar
– Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met bestuurlijke processen in de afgelopen 5 jaar
– Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met omgevingsmanagement in de afgelopen 5 jaar
– Opleiding of aantoonbare werkervaring met mobiliteitsvraagstukken in het ruimtelijk economisch perspectief

Wensen
– Afgeronde opleiding op minimaal HBO-niveau (verkeers-/vervoerkundig);
– Minimaal 3 jaar ervaring met en kennis van strate-gische OV projecten
– Aantoonbare ervaring met bestuurlijke processen
– Ervaring op het gebied van aansturing van OV pro-gramma’s
– Opsteller van tenminste 3 strategische beleidsnota’s, bij voorkeur op het gebied van mobiliteit en OV
– Inhoudelijke kennis van en ervaring met relevante landelijke OV beleidsprocessen zoals Toekomst beeld OV

Motivatie beoordelingswijze
Persoonlijke eigenschappen
– gezaghebbend en deskundig;
– Initiatiefrijk en resultaatgericht;
– kritisch-constructief;
– analytisch;
– communicatief en betrouwbaar: doet wat hij/zij zegt en zegt wat hij/zij doet

Vaardigheden
– communicatief vaardig zowel mondeling als schriftelijk;
– daadkrachtig en doortastend heeft overtuigende stijl van opereren in een politiek-bestuurlijke omgeving;
– sterk verbindend vermogen en samenwerkingsgericht verbindt mensen en inhoud en beschikt over uitstekende netwerkvaardigheden
– Je bent bijv een volwaardig gesprekspartner voor zo-wel een gedeputeerde als voor een inhoudelijk deskundige;
– omgevingsbewust, heeft visie en het vermogen die uit te dragen en er naar te handelen;
– Bestuurlijk sensitief en affiniteit bestuurlijke processen
– Procesmanagement van ambtelijke en bestuurlijke projecten met diverse overheden en partners

Kennis
– kennis en ervaring op het gebied van strategieontwikkeling OV;
– Inhoudelijke kennis van OV in het algemeen Kennis van het Toekomstbeeld OV is een pre
– Bekend binnen het landelijk- en regionaal OV-netwerk

Cv
Het cv is maximaal 5 pagina’s A4.

Gesprekken voeren: tussen 1 en 5 april 2019

Interesse?

Vacature:
(14227) Procesmanager Regionaal Toekomst Beeld OV 24-32 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022