Programma Manager Stikstof (13/14) 24-32 u/w
Volgnummer: 18871

>Programma Manager Stikstof (13/14) 24-32 u/w
Volgnummer: 18871
Programma Manager Stikstof (13/14) 24-32 u/w
Volgnummer: 18871
2019-11-08T00:00:00+00:00
  • LELYSTAD
  • Start datum: 08-11-2019
  • Eind datum: 30-06-2020

Standplaats: Lelystad
Duur: 7 maanden, start 1-12-2019, bij voorkeur eerder
Optie tot verlenging: 2 x 3 maanden

Organisatie
Binnen de afdeling Strategie & Beleid komt het beleid rond de provinciale kerntaken bij elkaar. Nauwe samenwerking tussen de verschillende beleidsterreinen biedt kansen om sterker invulling te geven aan een duidelijke positie van de provincie en een zelfbewuste, krachtige bestuursstijl. De afdeling S&B werkt aan:
– Duurzame ruimtelijke ontwikkeling
– Waterbeheer
– Milieu
– Energie en klimaat
– Vitaal platteland
– Regionale bereikbaarheid
– Regionaal openbaar vervoer
– Regionale economie
– Culturele infrastructuur en monumentenzorg

De afdeling S&B werkt aan beleid en vertaald dit beleid in uitvoeringsprogramma’s die binnen of buiten de afdeling uitgevoerd kunnen worden. Binnen de afdeling vindt de uitvoering plaats door (senior) beleidsmedewerkers, programmamanagers en projectleiders.

De provincie Flevoland is verantwoordelijk voor de vergunningverlening met betrekking tot de Wet natuurbescherming. Het effect van stikstof op natuur maakt onderdeel uit van de beoordeling. Door de uitspraak van de Raad van State waarmee de Programmatische Aanpak Stikstof kwam te vervallen, ligt er een belangrijke gebiedsgerichte opgave voor de provincie om oplossingen te zoeken die enerzijds te maken hebben met het mogelijk maken van ontwikkelingen en anderzijds de bescherming van de natuur. Landelijke afspraken en adviezen (bv. advies commissie Remkes vormen een belangrijke basis voor het zoeken naar oplossingen. Het zoeken naar oplossingen en het formuleren van beleid doen we ook samen met gemeenten, waterschap en stakeholders. Dit vraagt om een zorgvuldig proces en programmatische aanpak. Zorgvuldige voorbereiding en begeleiding van stakeholdersbijeenkomsten, ambtelijke en bestuurlijk overleg is essentieel. Dit geldt ook voor het voorbereiden van portefeuillehouders overleggen en de vergaderingen van gedeputeerde Staten en Provinciale Staten.

Opdracht
De onderstaande werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd gedurende de opdracht.
– strategisch leiding geven aan een politiek zeer complex en gevoelig dossier met verschillende deelprojecten,
– strategisch adviseren aan bestuurlijk portefeuillehouder en management,
– voorzitten van projectteamvergaderingen, acties uitzetten, voortgang bewaken, verslaglegging en bewaken financiële kaders
– voorbereiden bestuurlijke overleggen en op (laten) stellen van besluitvormingsdocumenten,
– op directieniveau aanspreekpunt voor betrokken partners,
– aansturen projectsecretaris en project communicatiemedewerker
– aanspreekpunt bij calamiteiten en crisis,
– gevolgen van actuele ontwikkelingen vertalen noodzakelijke acties binnen de verschillende deelprojecten,
– signaleren van knelpunten en doen van voorstellen op te heffen

Vereisten / knock-outcriteria
– Werkzaamheden vinden plaats op het provinciehuis te Lelystad
– In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk);

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
– Aantoonbare kennis van het strategisch leiding geven aan complexe projecten blijkend uit relevante werkervaring (15 punten);
– Aantoonbare kennis van het werken binnen een politiek bestuurlijke omgeving blijkend uit relevante werkervaring (20 punten);
– Aantoonbare kennis van beleidsmatige aspecten rond het stikstof dossier (Wet natuurbescherming/PAS/Ruimtelijke Ordening/sectorkennis agrarisch-bouw-innovatie) (30 punten);
a. Geen aantoonbare kennis van bovenstaande aspecten rond het stikstof dossier (0 punten);
b. Aantoonbare kennis in de periode vóór 2016, blijkend uit relevante werkervaring (15 punten);
c. Aantoonbare kennis in de periode vanaf 2016, blijkend uit relevante werkervaring (30 punten);
– Aantoonbare werkervaring als strategisch programmamanager (complexe projecten) met de in de opdrachtomschrijving genoemde werkzaamheden in de afgelopen 8 jaar (35 punten);
a. Geen aantoonbare werkervaring met genoemde werkzaamheden (0 punten);
b. 1 jaar aantoonbare werkervaring (5 punten);
c. 2 jaar aantoonbare werkervaring (15 punten);
d. 3 jaar aantoonbare werkervaring (30 punten);
e. 4 jaar en meer aantoonbare werkervaring (35 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– programma- en projectmanagementvaardigheden op complexe dossiers,
– politiek, bestuurlijk en organisatiesensitief,
– communicatieve vaardigheden; zowel schriftelijk als mondeling
– schriftelijke- en rapportagevaardigheden
– allert en proactieve flexibele houding
– vasthoudend en standvastig
– doelgericht en creatief denkend
– zelfstandigheid / zelfwerkzaamheid
– overtuigingskracht
– analytische vaardigheden
– financiële rekenvaardigheid

CV-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het CV dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: maandag, dinsdag, woensdag donderdag en vrijdag. Exacte werkdagen worden na gunning afgestemd.

Planning
De gesprekken bij de Provincie zijn gepland op vrijdag 15 november 2019. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk donderdag 14 november 2019 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

Overige informatie
– De Provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
– De Provincie behoudt zich het recht voor om op eerste verzoek een VOG van de in te huren professional te overleggen;

Interesse?

Vacature:
(18871) Programma Manager Stikstof (13/14) 24-32 u/w

Uw contactpersoon:
Mandy Blokhuis - mandy.blokhuis@dcengineers.nl - 085-0201022