Programmamanager (12) 36 u/w
Volgnummer: 10937

>Programmamanager (12) 36 u/w
Volgnummer: 10937
Programmamanager (12) 36 u/w
Volgnummer: 10937
2018-08-09T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 09-08-2018
  • Eind datum: 15-09-2019

Standplaats: Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam
Duur: 1 jaar, start 15-09-2018
Optie tot verlenging: Ja

Functieomschrijving
Het verder vorm en inhoud geven aan, uitwerken en leiden van, het gemeentelijk programma Amsterdam Aardgasvrij, ten behoeve van de Amsterdamse energietransitie- en aardgasvrij doelstellingen. Hierin wordt nauw samengewerkt met zowel alle relevante directie onderdelen binnen de gemeentelijke organisatie, als alle relevante externe partners (zoals o.a. vertegenwoordigd in de City Deal naar een stad zonder aardgas). Hiertoe opstellen van een werkplan voor het programma, en op deelprojectniveau afspraken maken met partners over bijdrage en inzet.

Werkzaamheden
Coördineren van diverse deelprojecten en starten en leiden van het samenwerkingsproces rond de totstandkoming van Aardgasvrije wijken, inclusief de koppeling met de gebiedsgerichte aanpak;
Monitoren van projectresultaten;
Het initiëren van projecten die passen binnen het uitvoeringsprogramma Naar een stad zonder aardgas en die een bijdrage leveren aan de doelstellingen van het programma;
Adviseren en ondersteunen bij politiek-bestuurlijke inzet rond het Programma en de City Deal;
Betrekken van Amsterdamse partners bij de uitvoering van de City Deal Naar een stad zonder aardgas en verbreden van het samenwerkingsverband met andere partijen;
Het verzorgen van de communicatie over en binnen het programma;
Het aansturen van de programmamedewerkers;
Fungeren als aanspreekpunt voor partners in de stad, de regio en het rijk;
Bijdragen en voorbereiden van gemeentelijke bijdrage aan de Warmtetafel van Ministerie EZ;
Legt verantwoording af aan teamleider Duurzaamheid;
Programmamanagement;
Draagt zorg voor de benodigde capaciteit en kwaliteit in het programmateam, rekening houdend met de opgave;
Fungeren als aanspreekpunt voor directies en wethouders.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Het cluster Ruimte en Economie staat voor het creëren van de ruimtelijke en economische randvoorwaarden die nodig zijn om Amsterdam tot een sterke metropool uit te laten groeien. Dit doet het cluster vanuit opgaven in de ruimtelijke economische sector van zowel het college als ook de Bestuurscommissies van de stadsdelen en met en voor de huidige en toekomstige bewoners, bedrijven en bezoekers. Zo is en blijft de stad goed bereikbaar, is Amsterdam duurzaam en biedt het alle mogelijkheden voor goede leefmilieus en optimale ontwikkeling van de economie. Het cluster gaat voor ontkokering en het verhogen van de
handelingssnelheid. Belangrijk is dat er aandacht is voor alle schaalniveaus, van portiek tot de gehele metropool. Het Cluster Ruimte en Economie omvat 13 afdelingen met een grote diversiteit aan onderwerpen.

Profiel Team.
De omgeving van stedenbouw, planologie en duurzaamheid verandert sterk. De manier waarop omgegaan wordt met het stellen van kaders en het formuleren van beleid verandert mee. De eenheid Ruimte en Duurzaamheid werkt op ieder schaalniveau, van portiek tot metropool, aan het ontwikkelen van een duurzame visie op de ontwikkeling van Amsterdam, het uitwerken van die visie tot concrete voorstellen en inrichtingsplannen en het mogelijk maken van die ontwikkeling en de uitvoering van de plannen. Enerzijds is zij verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en kaderstelling op het gebied van ruimtelijke ordening,
stedenbouw en duurzaamheid. Anderzijds werkt zij in opdracht voor stadsdelen en grootstedelijke projecten, waar zij kennis inbrengt en planproducten tot stand brengt met betrekking tot stedenbouw, openbare ruimte ontwerp, planologie en duurzaamheid.

Eisen:
– U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
– De aangeboden kandidaat heeft een afgeronde WO opleiding in een technische of richting ruimtelijke planning.
– Geef in maximaal 1 A4 aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.
– Geef aan of uw kandidaat bewezen kennis heeft van o.a. energie, alternatieve energievoorzieningen, energietransitie, participatietrajecten en wijkgerichte aanpak.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 10 jaar ervaring (opgedaan in de laatste 15 jaar) met het aansturen van strategische complexe programma’s en projecten in het kader van energietransitie of warmte-transitie.
– De aangeboden kandidaat heeft ruime ervaring met processen binnen een G4 gemeente.

Wensen:
– De aangeboden kandidaat heeft een recente relevant netwerk bij woningcorporaties in Amsterdam, AFWC en warmte- en energiebedrijven (Nuon, WPW, Alliander).
– De aangeboden kandidaat heeft ruime ervaring ( 5- 10 jaar) met Haagse beleidsontwikkeling, inclusief goede en recente relaties met van de relevante departementen in Den Haag (EZ, BZK, IenM).
– De kandidaat heeft ruime ervaring met de samenwerking in en inrichting van een programma-organisatie in een publiekprivate context.
– Kandidaat heeft ruime ervaring met en is in staat:
complexe multi-actor vraagstukken in verschillenden werkvelden (energie, ruimte, infrastructuur, water), op verschillende schaalniveaus (lokaal, regionaal, nationaal) en van verschillende omvang (in kleine buurten en in grootstedelijke agglomeraties);
De wijk- en gebiedsgerichte aanpak van de verduurzaming van de lokale energievoorziening;
De belangen van de participanten goed in te schatten (overheid en bedrijfsleven) en te vertalen naar relevante activiteiten.

CV eis:
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Gesprek:
Gesprekken zijn tussen 27 en 31 augustus.

Interesse?

Vacature:
(10937) Programmamanager (12) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022