Programmamanager Bereikbaarheid Amsterdam Noord 32 u/w
Volgnummer: 13687

>Programmamanager Bereikbaarheid Amsterdam Noord 32 u/w
Volgnummer: 13687
Programmamanager Bereikbaarheid Amsterdam Noord 32 u/w
Volgnummer: 13687
2019-02-07T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 07-02-2019
  • Eind datum: 01-02-2020

Standplaats: Amsterdam, Weesperplein
Duur: Start zsm t/m 01-02-2020
Optie tot verlenging: Ja

Functieomschrijving
Programmamanager Bereikbaarheid Amsterdam Noord

Werkzaamheden
De programmamanager is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het mobiliteitsplan. Bij hem/haar ligt de nadruk op proces/organisatie en de afstemming met betrokken. Hij/zij heeft zeker wel affiniteit met de inhoud.

De opgave: Mobiliteitsplan Noord
Opdracht is het opstellen van een Mobiliteitsplan voor Amsterdam Noord, waarmee de bestaande en in oprichting zijnde plannen voor fiets, OV en auto met elkaar en met de gebiedsontwikkelingen in samenhang worden gebracht. Ook de rol van de voetganger wordt hierin meegenomen. Tevens dient onderzocht te worden in hoeverre deze maatregelen voldoende zijn, welke aanvullende maatregelen gewenst zijn en wanneer deze gewenst zijn. Onderdeel van het plan zijn in elk geval:
De rol van lopen, fiets, OV en de auto hierin (aanbodkant) en de rol van smart mobility, deelconcepten (vraagkant). Denk ook aan stadsdistributie, elektrisch vervoer en bouwverkeer.
Maatregelen op netwerk- en gebiedsniveau
Mogelijk ruimtelijke maatregelen
De onderlinge verhouding en prioritering tussen de maatregelen
Doelgroepanalyse: onderscheid naar verschillende doelgroepen en hun verkeersbehoefte
Onderscheid naar (inwoners van) bestaande en nieuwe gebieden in Noord
Het effect van regionale ontwikkelingen op de bereikbaarheid van Amsterdam Noord
Het effect van de ontwikkeling van de Zaan-IJ-oevers (en Haven-Stad) op Noord en de benodigde maatregelen voor het deel van Haven-Stad wat in Noord ligt.

Het plan is, mede gezien de vele ontwikkelingen in Amsterdam Noord en de lange doorlooptijd van mobiliteitsmaatregelen, gericht op de lange termijn (2030 en een doorkijk daarna) om zo regie te houden op de bereikbaarheid en leefbaarheid. Onderdeel van de opdracht is wel welke maatregelen op korte(re) termijn nodig zijn en wat op korte termijn al nodig is voor de realisatie van maatregelen op de lange(re)termijn.
Het mobiliteitsplan richt zich op de belangrijkste routes en wegen voor de voetganger, fietser, auto en het OV. Woonstraten vallen hier niet onder.
Omleidingsroutes, BLVC-plannen en de afstemming in de dagelijkse praktijkvallen niet onder het mobiliteitsplan.
Voor het deel van Haven Stad dat in Noord ligt wordt op hoofdlijnen aangegeven wat hier op het gebied van mobiliteit nodig is om er een succesvol gebied van te maken. Naar verwachting vindt deze ontwikkeling vanaf 2029 plaats, waardoor de maatregelen nog niet heel erg uitgewerkt kunnen worden.

Gestart wordt met een inventarisatie van de bestaande ontwikkelingsgebieden en mobiliteitsplannen en -onderzoeken. Vanuit de gebiedsontwikkeling wordt gebruik gemaakt van Koers 2025 en de plannen voor de al lopende gebiedsontwikkelingen. Voor de mobiliteit gaat het in elk geval om de maatregelen uit Sprong over het IJ, de Noord/Zuidlijn met het bijbehorende nieuwe lijnennet, de Investeringsagenda’s van de Vervoerregio en de vervolgonderzoeken uit de netwerkstudie voor de auto.
Hierna wordt het effect van de gebiedsontwikkelingen en mobiliteitsmaatregelen onderzocht
Hierbij staat de vraag centraal welke maatregelen nodig en gewenst zijn. Onderscheid wordt gemaakt in hoeverre en tot welk moment de bestaande maatregelen voldoende zijn om Noord bereikbaar te houden en wat de overblijvende opgaven zijn. Voor deze opgaven wordt verkend welke maatregelen extra nodig zijn om Noord blijvend aantrekkelijk en bereikbaar te houden en welke maatregelen de voorkeur verdienen. Ook dient gekeken te worden naar de mogelijkheden om ander mobiliteitsgedrag uit te lokken.
Voor het verkeersmodel wordt gerekend met het Verkeersmodel Amsterdam.
Van de verschillende maatregelen wordt aangegeven op welk moment deze nodig zijn, gerelateerd aan de gebiedsontwikkeling. Hierbij wordt ook gekeken wat de ontwikkeling van Noord betekent voor en mogelijk vraagt van de bestaande gebieden.
Tevens wordt een grove kostenindicatie gegeven. Ook wordt aangegeven hoe gestuurd kan worden op de voortgang van de benodigde maatregelen (adaptief plan met monitoring).

Verantwoordelijkheden en werkzaamheden programmamanager
De programmamanager is eindverantwoordelijk voor de totstandkoming van het mobiliteitsplan. Bij hem/haar ligt de nadruk op proces/organisatie en de afstemming met betrokken. Hij/zij heeft zeker affiniteit met de inhoud.
De programmamanager werkt samen met de senior beleidsadviseur van Verkeer en Openbare Ruimte bij de totstandkoming van het mobiliteitsplan. Bij de senior beleidsadviseur ligt de nadruk op de inhoud, maar hij heeft zeker affiniteit met het proces en de omgeving. Deze rol wordt ingevuld door Johannes Beuckens. Zij samen zullen tot een goede samenwerking moeten komen.
Beide zullen zowel bij V&OR (voor de afstemming binnen het verkeersdomein) als bij de Gebiedsontwikkelingsprojecten op de Klaprozenweg zitten (voor de afstemming met de gebieden).

Werkzaamheden zijn het laten uitvoeren van verkeersmodelberekeningen en de analyse hiervan. De verkeersmodelberekeningen zelf worden uitgevoerd door de afdeling Onderzoek & kennis van Verkeer en Openbare Ruimte.
Het voorzitten van de werkgroep voor het mobiliteitsplan, verantwoording afleggen aan de stuurgroep en afstemmen met de omgeving (onder meer gebiedsontwikkelingen en andere mobiliteitsstudies). Tevens dienen workshops met betrokkenen opgezet en uitgedacht te worden.
Het samen met de beleidsadviseur opstellen van het mobiliteitsplan (aantrekkelijk rapportage) met de samenvatting in enkele (kaart)beelden. Onderdeel van het Mobiliteitsplan is een organisatievoorstel voor het vervolg en het uitwerken van de uiteindelijke maatregelen.

Het bestuurlijk traject maakt onderdeel uit van de opdracht. De wethouder Verkeer en Vervoer is de bestuurlijk trekker van het Mobiliteitsplan Noord. Het bestuur in Noord wordt actief betrokken via staf Groenewoud en/of gezamenlijke (ontwikkel)staf. Saskia Groenewoud overlegt nog met Wethouder Dijksma over de taak- en rolverdeling tussen hen beide.

Organisatie
Vanwege de onderlinge samenhang tussen gebiedsontwikkeling en mobiliteit komt er een Stuurgroep voor het Mobiliteitsplan bestaande uit V&OR, G&O, R&D, Noord en de Vervoerregio. Voorzitter van de Stuurgroep is de afdeling Kennis en Kaders van V&OR, die tevens uiteindelijk eindverantwoordelijk is voor het opstellen van het mobiliteitsplan.
Er komt een kernteam/werkgroep met daarin in elk geval V&OR, R&D, Vervoerregio en Noord
Afstemming vindt plaats met de verschillende gebiedsontwikkelingen en met de verschillende andere mobiliteitsstudies die in Noord lopen.

Aan de programmamanager wordt gevraagd deze aanpak verder uit te werken.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
De Dienst Verkeer & Openbare Ruimte, onderdeel van het cluster Ruimte en Economie, draagt zorg voor de bereikbaarheid, de veiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte van Amsterdam. Daarbij wordt gestuurd op het beste resultaat voor de gebruiker tegen de laagste maatschappelijke kosten en risico’s. Onderdelen daarvan zijn het efficiënt beheren (van stedelijke assets), het optimaal benutten van het integrale verkeer- en vervoerssysteem en opdrachtgeverschap van projecten. Met onder meer als ontwikkelopgave:
integrale stedelijke programmering en kaderstelling;
Gemeente brede invoering van assetmanagement;
Gebruiksmanagement, het optimaal gebruik van het verkeer- en vervoerssysteem en de openbare ruimte.
Binnen de Dienst V&OR zorgt de afdeling Kennis en kaders voor een zorgvuldige en transparante afweging tussen de verschillende belangen op het gebied van mobiliteit en openbare ruimte en legt deze voor aan het bestuur. Kennis en kaders weet hoe de stad beweegt, signaleert veranderende trends en agendeert deze. Op basis van deze kennis stelt de afdeling richtinggevende stedelijke (beleids)kaders en plannen op en levert bijdragen binnen grootstedelijke ontwikkelingen en regionale samenwerkingsverbanden om Amsterdam in de toekomst bereikbaar en aantrekkelijk te houden.

Eisen:
– U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
– De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
– De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over WO werk- en denkniveau.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 10 jaar relevante werkervaring.

Wensen:
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met projectmatig werken en/of programmasturing in complexe overheidsorganisatie.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met complexe mobiliteitsvragen.
– De aangeboden kandidaat heeft ervaring met omgevingsmanagement.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring in een grote stad als Amsterdam (G4).
– De aangeboden kandidaat heeft gevoel voor belangen van andere beleidsvelden en partijen (zoals bijvoorbeeld goede antenne voor politieke en bestuurlijke verhoudingen).

CV eis:
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Gesprek:
Gesprekken zijn tussen 28 februari en 7 maart.

Interesse?

Vacature:
(13687) Programmamanager Bereikbaarheid Amsterdam Noord 32 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022