Programmamanager t.b.v. sourcing en migratie 32 u/w
Volgnummer: 13743

>Programmamanager t.b.v. sourcing en migratie 32 u/w
Volgnummer: 13743
Programmamanager t.b.v. sourcing en migratie 32 u/w
Volgnummer: 13743
2019-02-11T00:00:00+00:00
  • DEN HAAG
  • Start datum: 11-02-2019
  • Eind datum: 01-03-2021

Standplaats: Den Haag
Duur: 2 jaar, start 01-03-2019
Optie tot verlenging: Mogelijk

Beschrijving Opdrachtgever
Het OM is een landelijke organisatie verdeeld over tien arrondissementen. Deze zijn gelijk aan de tien regionale eenheden van de politie. Daarnaast is er een Landelijk Parket dat zich richt op de bestrijding van (internationaal) georganiseerde misdaad, een Functioneel Parket dat criminaliteit bestrijdt op het gebied van milieu, economie en fraude en een Ressortspakket voor de zaken in hoger beroep. Ter ondersteuning van het concern en haar leiding beschikt het OM over het ParketGeneraal en de Dienstverleningsorganisatie OM. Op de tien arrondissementsparketten beoordelen officieren van justitie, ondersteund door administratieve en juridische specialisten, de enkele honderdduizenden zaken die jaarlijks binnenkomen. De zaken waarin hoger beroep wordt aangetekend komen bij een van de vier vestigingen van het Ressortsparket. Daar heet de vertegenwoordiger van het OM ‘advocaatgeneraal’. De parketten worden geleid door hoofdofficieren van justitie en aan het hoofd van een
ressortsparket staat de hoofdadvocaat-generaal. De landelijke leiding van het OM berust bij het College van procureurs-generaal (het College) in Den Haag. De minister van Justitie en Veiligheid is politiek verantwoordelijk voor het OM. Hij bepaalt samen met het College de prioriteiten in de opsporing en vervolging. In totaal werken ongeveer 5.000 mensen bij het OM.

Beschrijving directie/afdeling
Het Openbaar Ministerie (OM) is belast met de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Door gerichte handhaving van het strafrecht draagt het bij aan een rechtvaardige samenleving. Het werk van het OM is erop gericht dat daders een passende straf krijgen en dat er recht wordt gedaan aan de belangen van de samenleving en slachtoffers in het bijzonder. Samen met de Rechtspraak vormt het OM de rechterlijke organisatie. Officieren van justitie en advocaten-generaal zijn lid van de rechterlijke macht. Het OM is een zelfstandige organisatie binnen het domein van justitie en veiligheid. Om de maatschappelijke opdracht van het OM zo goed mogelijk te vervullen, acteert het OM in een breed maatschappelijk- en bestuurlijk netwerk.
Dagelijks werkt het OM samen met overheden, maatschappelijke organisaties en betrokken burgers aan een rechtvaardige en veilige samenleving.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel
De informatievoorziening van het OM wordt deels (middels outsourcing) ondersteund door externe publieke en private organisaties. Op dit moment loopt een programma om delen van deze outsourcing opnieuw te beleggen bij andere dienstverleners. De verdeling over deze dienstverleners is bepaald aan de hand van een ‘verkaveling’ van logische functionele pakketten zoals bijvoorbeeld de percelen kantoorautomatisering en datacenter. De programmamanager van het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor het resultaatgericht besturen van de sourcing en daarbij behorende migratie (inclusief bijbehorend verbeterplan) van het Sourcingsprogramma in overeenstemming met de strategische organisatiedoelstellingen, het vastgestelde bedrijfsplan en
eventuele contractuele afspraken.

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden
Programma uitvoering
» Legt direct verantwoording af aan de Directeur ICT en het College betreffende het programma Sourcing hetgeen tot doel heeft de (door)sourcing van de respectievelijke kavels bij nieuwe dienstverleners onder te brengen. Dit is inclusief de benodigde besturing op de dienstverlening van deze partijen
» Ontwikkelt de (lange termijn) planning van de projecten binnen de scope van het programma en geeft aan hoe deze zich verhouden tot de (lange termijn) plannen van de organisatie.
» Geeft sturing aan het programma, identificeert en lost conflicten rondom de bemensing van projecten op, en stuurt op kritieke afhankelijkheden tussen projecten om te borgen dat programma doelstellingen gehaald worden.
» Definieert doelstellingen, scope en deliverables voor projecten binnen het programma.
» Beheerst programma- en projectrisico’s, ontwikkelt contingency plannen en ziet er op toe dat risico mitigerende maatregelen zijn opgenomen in de projectplannen.
» Levert input voor de besluitvorming in de project portfolio board en project stuurgroep.
» Adviseert de bestuurder op Go / No-Go beslissingen op basis van projectinitiatiedocumenten en faserapporten en rapporteert deze beslissingen aan stuurgroep en stakeholders uit de organisatie.
» Zorgt voor een goede samenwerking tussen en communicatie met interne en externe stakeholders van het programma en zorgt er voor een optimale betrokkenheid.
» Ondersteunt de organisatie bij het bepalen van de prioriteiten en omvang van het programma (inclusief samenhang met andere projecten).
» Zorgt voor een doeltreffende inrichting van de besluitvormings- en verantwoordingsprocessen, ondersteunt door methoden en tools voor project management (binnen de bestaande OM kaders).

Sturing
» Bewaakt de voortgang van het programma aan de hand van de project rapportages ten aanzien van budget, planning en opgeleverde kwaliteit.
» Analyseert en interpreteert (project-)rapportages om de programmavoortgang te evalueren en de mate van succes te beoordelen.
» Identificeert risico’s en problemen bij de uitvoering van projecten, initieert mitigerende
maatregelen en bewaakt de voortgang van deze maatregelen.
» Lost problemen op die invloed hebben op het programma en onderliggende projecten en neemt corrigerende maatregelen.

Eisen:
– De Kandidaat heeft een afgerond Universitair diploma in Bedrijfskunde of Bestuurlijke informatiekunde.
– De kandidaat overlegt indien hij wordt uitgenodigd voor het Interview Kopie van de diploma’s.
– De kandidaat heeft ten minste 7 jaar aantoonbare ervaring met (out)sourcing inclusief inrichtingsprincipes rondom de governance, zoals b.v. (hoofd)aannemerschap, systeemintegratie en contractmanagement (dit dient duidelijk herleidbaar te zijn uit het CV).
– De kandidaat heeft ten minste 7 jaar aantoonbare ervaring op het vakgebied van projectmanagement en IT governance vakgebied (dit dient duidelijk herleidbaar te zijn uit het CV).
– De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met kantoorautomatisering migratie programma’s bij een zelfstandige grote organisatie (meer dan 1000 gebruikers) en is in staat de techniek, organisatie en beheermaatregelen hiertoe vorm te geven. Hiertoe dient hij/zij zowel vanuit inhoud als proces het programma te kunnen vormgeven en aansturen. (Dit dient duidelijk herleidbaar te zijn uit het CV).
– De kandidaat heeft ten minste 7 jaar aantoonbare ervaring met het inrichten, besturen en managen van grote en complexe ICT projecten (specifiek: infrastructuur en systemen in een omgeving met meer dan 1000 gebruikers en meerdere dienstverleners) van programma’s gericht op het realiseren van een bepaald doel, waarbij projecten worden opgestart, resources worden toegewezen, resultaten gecoördineerd, de scope van projecten aangepast en de projectresultaten geïntegreerd (dit dient duidelijk herleidbaar te zijn uit het CV).
– De kandidaat heeft ten minste 7 jaar aantoonbare ervaring met het inrichten van een project, het afbakenen van de scope, het definiëren van het projectresultaat in het projectplan en het verkrijgen van goedkeuring voor het budget, van de tussenresultaten en van de finale decharge bij oplevering van het projectresultaat (dit dient duidelijk herleidbaar te zijn uit het CV).
– De kandidaat heeft ten minste 7 jaar aantoonbare ervaring met het bepalen van de benodigde resources – zowel kwalitatief als kwantitatief – die nodig zijn voor het uitvoeren van een werkpakket en het op basis van prioriteiten in de tijd inplannen van deze resources. (Dit dient duidelijk herleidbaar te zijn uit het CV).
– De kandidaat heeft ten minste 7 jaar aantoonbare ervaring met het in de tijd uitzetten van de werkpakketten die in het kader van een project moeten worden uitgevoerd, met het toewijzen van resources, het registreren van de voortgang en het signaleren van verschillen tussen planning en realisatie (dit dient duidelijk herleidbaar te zijn uit het CV).
– De kandidaat kan tenminste 1 casus inzake een business case overleggen waaruit blijkt welke waarde een voorgestelde transitie, innovatie of wijziging in bedrijfsprocessen of de informatievoorziening heeft in relatie tot de kosten van het aanpassen en invoeren van de wijziging.
– De kandidaat bezit sterke leiderschapsvaardigheden in het leiden van individuen en teams en kan dat aantonen aan de hand van een recente relevante casus.
– U heeft een persoonlijke motivatie van de kandidaat toegevoegd waarin hij/zij toelicht waarom zij geschikt is voor deze functie en wat hij/zij voor ons zou kunnen en willen betekenen (maximaal 200 woorden – niet in de 3e persoon geschreven).

Wensen:
– De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het inrichten en besturen van programma’s gericht op het realiseren van een bepaald doel, waarbij projecten worden opgestart, resources worden toegewezen, resultaten gecoördineerd, de scope van projecten aangepast en de projectresultaten geïntegreerd.
– De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het inrichten van een project, het afbakenen van de scope, het definiëren van het projectresultaat in het projectplan en het verkrijgen van goedkeuring voor het budget, van de tussenresultaten en van de finale decharge bij oplevering van het projectresultaat.
– De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het bepalen van de benodigde resources – zowel kwalitatief als kwantitatief – die nodig zijn voor het uitvoeren van een werkpakket en het op basis van prioriteiten in de tijd inplannen van deze resources.
– De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het in de tijd uitzetten van de werkpakketten die in het kader van een project moeten worden uitgevoerd, met het toewijzen van resources, het registreren van de voortgang en het signaleren van verschillen tussen planning en realisatie.

– Groepsgericht Leidinggeven
Richting en sturing geven aan een groep medewerkers in het kader van hun taakvervulling;
samenwerkingsverbanden tot stand brengen en handhaven teneinde een gesteld doel te bereiken.
– Netwerken
Het opbouwen van relaties en netwerken die van pas komen bij het realiseren van doelstellingen. Informele netwerken effectief aanwenden om zaken voor elkaar te krijgen.
– Besluitvaardigheid
Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties of zich vastleggen door middel van het uitspreken van oordelen.
– Stressbestendigheid
Effectief blijven presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of weerstand.
– Resultaatgerichtheid
Actief gericht zijn op het behalen van resultaten en doelstellingen en de bereidheid tonen om in te grijpen bij tegenvallende resultaten.

Beoordelingscriterium Interview:
1. Kandidaat weet snel de kernvraag in complexe materie boven tafel te krijgen.
2. Kandidaat is deskundig en in staat zijn kennis en ervaring snel in te zetten.
3. Kandidaat laat zien dat hij de diverse belangen in een complex veld kan overzien en ondanks de tegenstellingen in die belangen kan acteren.
4. Kandidaat heeft excellente mondelinge, schriftelijke en presentatievaardigheden.
5. Past binnen het team: Communicatief vaardig (ideeën en oplossingen kunnen
overbrengen en klantgericht zijn), Secuur, Aanpassingsvermogen (zelfstandig en binnen klein team, zowel gestructureerd als improviserend kunnen werken), Stressbestendig
(meerdere prioriteiten tegelijk aankunnen), Flexibel (kunnen omgaan met wijzigingen in prioriteiten).

CV eis:
Het CV is maximaal 5 pagina’s lang en geschreven in de Nederlandse taal.

Interesse?

Vacature:
(13743) Programmamanager t.b.v. sourcing en migratie 32 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022