Programmeur Openbare Ruimte (12) 36 u/w
Volgnummer: 10912

>Programmeur Openbare Ruimte (12) 36 u/w
Volgnummer: 10912
Programmeur Openbare Ruimte (12) 36 u/w
Volgnummer: 10912
2018-08-08T00:00:00+00:00
  • AMSTERDAM
  • Start datum: 08-08-2018
  • Eind datum: 28-02-2019

Standplaats: Weesperplein 8, Amsterdam
Duur: 01-09-2018 t/m 28-02-2019
Optie tot verlenging: Ja

Functieomschrijving
De functie van Programmeur Openbare Ruimte valt binnen het nieuwe team Openbare Ruimte binnen de afdeling Stedelijk Beheer. De afdeling Stedelijk beheer is weer onderdeel van de Directie Verkeer en Openbare Ruimte. Binnen Stedelijk Beheer zijn er meerdere Assetteams (Groen, Tunnels, Wegen , etc.) en één team Openbare Ruimte. Dit laatste team is vooral ingericht om de asset overstijgende activiteiten uit te voeren. Het gaat daarbij vooral om:
Het komen tot een integraal voorstel voor alle instandhoudings- en herinrichtingsactiviteiten voor de komende 4 jaar, daarbij rekening houdend met alle belangen. Het plan dient uiteraard de ambitie om een schone, hele en veilige openbare ruimte te hebben te ondersteunen.
Het borgen dat Assetmanagement als methodiek systematisch verder uitgerold wordt in de stad en het mede implementeren van de bijbehorende proces aanpassingen
Het verzorgen van het gegevensmanagement van alle assetdata voor de hele stad.
Het verzorgen van de communicatie met het bestuur van de stad met betrekking tot beheer en onderhoud van de assets.

Het team Openbare Ruimte heeft als doel het zorgdragen voor integrale sturing op instandhouding, gebruik en functie van de openbare ruimte, met als doel: leefbaar, schoon, heel en veilig. Hier vindt afstemming plaats met stadsdelen, gebieden, diverse teams van het cluster R&E en de nieuwe Directie Stadswerken.

Als programmeur openbare ruimte ben je primair actief voor ad 1 en ad 4 en ben je vooral verantwoordelijk voor de totstandkoming van een meerjarig voorstel voor instandhoudings – en herinrichtings activiteiten voor alle assets in de openbare ruimte. Dat betreft assets zoals groenvoorzieningen, wegen, bruggen, kades, verlichting, etc. Om te komen tot een gedragen, integraal voorstel dienen meerdere belangen en belanghebbenden hun inbreng te krijgen bij de totstandkoming van het voorstel: assetmanagers, stedelijk programmering, dagelijks beheerders, gebiedsmanagers, ambtelijk opdrachtgevers. En uiteraard dient het voorstel te passen en aan te sluiten bij de bestuurlijke ambities zoals vastgelegd in het coalitieakkoord en begroting. Je stuurt ook op een optimale mix van dagelijks onderhoud enerzijds en groot onderhoud/vervanging/herinrichting anderzijds Hiervoor stem je binnen V&OR af met de assetmanagers, de afdeling Kennis en Kaders en het team Stedelijke Programmering van de afdeling Stadsregie. Extern zijn de directie Stadswerken en het Amsterdamse Bos belangrijke samenwerkingspartners. Verder lever je in deze functie een belangrijke bijdrage aan de verdere doorontwikkeling van de programmeerfunctie in de openbare ruimte.

Werkzaamheden:
Algemeen
Je maakt voorstellen voor het bestuur van Amsterdam voor het integrale programma van alle beheeractiviteiten en projecten in de openbare ruimte in het kader van groot onderhoud/vervanging/herinrichting.
Je zorgt voor een uniform proces voor alle assets en arealen en stuurt de hiervoor benodigde afstemmingsoverleggen aan.
Je voert de regie op het programmeerproces voor de assets in de openbare ruimte binnen de kaders van de stedelijke programmering van V&OR en afgestemd op de stedelijke P&C-cyclus.

Strategische fase
Je stelt op basis van de afstemming met Assetmanagers, beheerders en het gebied het integrale programma op.
Je maakt voorstellen voor de benodigde middelen op openbare ruimte niveau en uniform onderbouwde overzichten van de nodige maatregelen per asset en gebied.
Je zorgt voor doorgeleiding van het programma naar het MIP-proces (Meerjareninvestingsprogramma) en de Planning en Controlproducten (de Voorjaarsnota en de begroting).
Je draagt de gehele (besloten) portefeuille over aan de assetorganisatie van V&OR en de uitvoeringsorganisaties van Stadswerken en het Amsterdamse bos.

Tactische fase
Je coördineert de verrijking van de maatregelen uit technische noodzaak met de functionele eisen uit het gebied (Gebiedsinput) in samenspraak met Kennis & Kaders en Stadsregie.
Je draagt zorg voor uniforme uitvoering van trendanalyses (toerisme, verkeer etc.) en belevingscijfers (rapportcijfers, tevredenheid).
Je toetst en ordent deze maatregelen op de beleidsdoelstellingen van Amsterdam (verzorgde, functionele, bereikbare, leefbare en duurzame stad).

Operationele fase
Je draagt zorg voor een maximale inbreng van de kennis van de beheerders/vakspecialisten per asset in het instandhoudingsprogramma en zorgt hierbij voor een uniform proces voor de uitvoeringsorganisaties van V&OR, Stadswerken en het Amsterdamse Bos.
Je begeleidt het proces van aanscherping van de maatregelen, de schaalgrootte en de timing voor het uitvoeren van de maatregelen.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Amsterdam groeit! Meer bezoekers, meer bewoners, meer bedrijven komen elk jaar naar onze prachtige stad. Sommigen zoeken schoonheid, anderen geluk, weer anderen geld, maar allemaal bewegen ze door de openbare ruimte. Over wegen, trottoirs, kades en bruggen, door tunnels, langs verlichting, gebruik makend van ons straatmeubilair met uitzicht op bomen en groen. De groei van Amsterdam stelt de stad voor nieuwe vraagstukken op het gebied van leefbaarheid, mobiliteit, bereikbaarheid, wonen, werken en toerisme.

Eisen:
– U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie – naam contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
– De aangeboden kandidaat werkt op WO werk- en denkniveau en is minimaal in het bezit van een HBO diploma.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met assetmanagement.
– De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met specifieke assets.
– De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in een soortgelijke rol opgedaan.
– De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met programmering en plannen van infrastructurele werken/projecten.

Wensen:
– Heeft de aangeboden kandidaat kennis en ervaring met de bestuurtlijke en poltieke arena van de gemeente Amsterdam?
– Heeft de aangeboden kandidaat aantoonbare ervaring binnen een grote, complexe organisatie?

CV eis:
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot.

Gesprek:
Gesprekken zijn tussen 24 en 31 augustus.

Interesse?

Vacature:
(10912) Programmeur Openbare Ruimte (12) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022