Projectleider (11) 36 u/w
Volgnummer: 10132

>Projectleider (11) 36 u/w
Volgnummer: 10132
Projectleider (11) 36 u/w
Volgnummer: 10132
2018-06-14T00:00:00+00:00
  • DEN HAAG
  • Start datum: 14-06-2018
  • Eind datum: 31-12-2018

Standplaats: Den Haag
Duur: Juli 2018 t/m 31-12-2018
Optie tot verlenging: Mogelijk

DG Straffen en Beschermen (DGSenB) van het ministerie van Justitie en Veiligheid
Criminaliteit voorkomen. Slachtoffers en kwetsbare personen beschermen. Daders straffen én perspectief bieden. En daarbij samenwerken met partners als gemeenten, de zorg, het sociaal domein, reclasseringsorganisaties, bedrijven en diverse anderen. Daar staat het directoraatgeneraal Straffen en Beschermen (DGSenB) voor.

DGSenB is samenwerkingsgericht en werkt innovatief. Voor ons staat de maatschappelijke opgave centraal; wij richten ons op de sanctie-uitvoering en hulp aan slachtoffers. Daarmee draagt DGSenB met haar partners bij aan een veilig en leefbaar Nederland: door middel van genoegdoening en reintegratie.

Slachtofferbeleid, high impact crimes, gevangeniswezen, reclassering, jeugd, integriteitsbeleid, kansspelen, filantropie, internationale kinderontvoering, interlandelijke adoptie en internationale kinderbescherming: het werkterrein van DGSenB is divers. Iedere medewerker heeft zijn eigen rol, verantwoordelijkheid en expertise. Wat wij gemeen hebben? Wij laten ons inspireren door de buitenwereld, werken samen en staan open voor ontwikkeling van onszelf, collega’s en het team. Dat doen we op open en transparante wijze.

DGSenB is opdrachtgever van meerdere uitvoeringsorganisaties, zoals het Centraal Justitieel Incassobureau, de Raad voor de Kinderbescherming, Dienst Justitiële Inrichtingen en Dienst Justis. DGSenB bestaat uit drie directies: Sanctietoepassing en Jeugd(DSJ), Beschermen, Aanpakken en Voorkomen(BAV) en Coördinatie Financiën, Bedrijfsvoering en Juridische Zaken(CBJ).

Directie Sanctietoepassing en Jeugd (DSenJ)
DSenJ staat voor effectief beleid op het terrein van de sanctietoepassing bij minderjarigen en volwassenen en het voorkomen van (herhaalde) criminaliteit. Een belangrijke doelstelling voor DSenJ is om in een dynamische omgeving de juiste strategische vragen te formuleren. In het beleidsproces wordt naar draagvlak gezocht bij de (keten)partners. Over de beoogde en bereikte effecten wordt het parlement adequaat geïnformeerd. Hiervoor werken we met gedreven en gedegen medewerkers, die actief extern en intern op zoek zijn naar samenwerking.

De directie bestaat uit vier portefeuilles: Ketenregie, Jeugd, Toezicht en Behandeling en Boetes en Detentie.

Wet forensische zorg (Wfz), lagere regelgeving en gevolgen voor implementatie
De Wfz is op 23 januari jl. samen met de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) aangenomen in de Eerste Kamer. De Wfz moet per 1 januari 2019 geïmplementeerd worden. De implementatiedatum voor de Wvggz, de gezamenlijke wet met VWS, in de Wzd is een jaar later (1 januari 2020).

Uitzondering hierop is het schakelartikel 2.3 Wfz: dit artikel bepaalt dat de strafrechter voortaan zelf een zorgmachtiging op grond van de Wvggz of de Wzd kan afgeven. Betrokkene komt dan niet in de forensische, maar in de reguliere zorg terecht. Artikel 2.3 Wfz gaat tegelijkertijd met de Wvggz op 1 januari 2020 in werking treden. Tot die tijd blijft het huidige art. 37 Sr. gehandhaafd.

Op dit moment wordt al gewerkt volgens het interim besluit forensische zorg. De implementatie van de Wfz zal hierdoor minder groot zijn dan die van een geheel nieuw te implementeren wet.

De consultatieronde van de AMvB is recent afgesloten. Tegelijkertijd wordt momenteel een ministeriële regeling opgesteld. Een ander onderdeel van de Wfz is de regeling weigerende observandi. Deze regeling maakt het mogelijk gegevens over de geestelijke gezondheid van weigerende observandi te vorderen van gedragsdeskundigen en artsen bij wie betrokkene eerder onder behandeling is geweest. Deze regeling wordt nader uitgewerkt in het Besluit weigerende observandi.

In de ministeriele regeling moeten nog beleidsmatige keuzes worden gemaakt die van invloed zijn op de implementatie, waaronder:
– Gegevensuitwisseling: de wijze waarop en de technische standaarden moeten worden uitgewerkt;
– Proces van indicatiestelling en plaatsing van de forensische zorg.

Doel van de functie en werkzaamheden
– Je draagt zorg voor de implementatie van de Wfz die op 1 januari 2019 in werking treedt;
– De Wfz brengt met zich mee dat gegevens verstrekt moeten worden door de Minister aan zorgaanbieders. Dit proces moet in kaart worden gebracht en keuzes moeten worden gemaakt over de wijze waarop dit in de praktijk zal gebeuren;
– Het is nog niet geheel duidelijk hoe de informatievoorziening in de keten eruit zal zien. Op voorhand lijkt een nieuw ICT systeem niet nodig, maar het proces moet in kaart worden gebracht. Mogelijk moet de keten vanuit het departement gefaciliteerd worden om dit in kaart te brengen;
РJe co̦rdineert zelfstandig het implementatie project;
– Je creëert draagvlak voor (nieuw) beleid en zet je creativiteit in om private en publieke
organisaties te verbinden en te binden aan het realiseren van een gezamenlijk geformuleerde doelstelling;
– Je ziet erop toe dat alle betrokken organisaties (onder meer OM, DJI, reclassering, NIFP) de nodige voorbereidingen treffen voor de inwerkingtreding van de wet;
– Je kunt (na verdieping in de materie) inhoudelijk schakelen met de diverse organisaties;
– Je hebt gevoel voor de vertaling van wetgeving naar beleid, en zo nodig naar
(beheers)instrumenten, richtlijnen e.d., voor implementatietrajecten en de uitvoering en
bewaking hiervan;
– Je adviseert de politieke en ambtelijke top en het management van de ketenpartners;
– Je draagt zorg voor communicatie over de wet en informatiemateriaal voor ketenpartners.

Eventuele bijzonderheden
Het schakelartikel 2.3 Wfz treedt een jaar later in werking. Gedurende het jaar zal bezien worden hoeveel uur nodig is in 2019 voor goede implementatie van dit artikel.

Eisen:
– De Kandidaat heeft een afgeronde universitaire opleiding.
– De aangeboden Kandidaat heeft minimaal 7 jaar ervaring met implementatietrajecten.
– De aangeboden Kandidaat heeft minimaal een keer de rol van projectleider vervuld.
– De aangeboden Kandidaat heeft minimaal 2 jaar ervaring met J&V of uitvoeringsorganisaties van J&V.
– De aangeboden Kandidaat heeft minimaal 2 jaar ervaring met complexe beleidsvraagstukken.
– U heeft een persoonlijke motivatie van de kandidaat toegevoegd waarin hij/zij toelicht waarom zij geschikt is voor deze functie en wat hij/zij voor ons zou kunnen en willen betekenen (maximaal 200 woorden – niet in de 3e persoon geschreven).

Wensen:
– Geef aan hoeveel implementatietrajecten de Kandidaat heeft afgerond.
– Geef aan hoeveel jaar de Kandidaat relevante ervaring heeft met keten aansturing.
– Kandidaat is bekend met sanctietoepassing binnen J&V.
– Ervaring binnen uitvoeringsorganisaties.

Beoordelingscriterium Interview:
1. Kandidaat weet snel de kernvraag boven tafel te krijgen.
2. Kandidaat is deskundig en in staat zijn kennis en ervaring snel in te zetten om de verandering en het proces in kaart te brengen.
3. Kandidaat laat zien dat hij de diverse belangen in een complex veld kan overzien en ondanks de tegenstellingen in die belangen kan acteren.
4. Kandidaat kan zich goed uitdrukken en is sociaal vaardig.
5. Kandidaat kan goed plannen en organiseren.

CV eis:
Het CV is maximaal 5 pagina’s lang en geschreven in de Nederlandse taal.

Gesprek:
Gesprekken worden gepland in week 26.
Er kunnen max 3 kandidaten uitgenodigd worden.

Interesse?

Vacature:
(10132) Projectleider (11) 36 u/w

Uw contactpersoon:
Maya Toekoen - maya.toekoen@dcengineers.nl - 085-0201022